Gebeurtenissen uit het jaar 2010
   
       
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2009 , -----------------------> ga naar 2009
06-01-2010 Reacties van Milieufederatie en Natuurplatform op de structuurvisie Assen
De gemeenteraad van Assen heeft eind november 2009 de nieuwe structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. Deze visie heeft als titel 'Hoofdstad Assen - Integrale structuurvisie Assen 2030'. De structuurvisie zet de lijnen uit voor de toekomst en laat zien hoe Assen er in 2030 uit kan zien. De structuurvisie is de agenda voor de toekomst en wordt verder uitgewerkt in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.
06-01-2010 Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe ter inzage gelegd
In december 2009 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld. Inmiddels is het document vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp ligt van donderdag 7 januari 2010 tot en met 18 februari 2010 ter inzage. In die periode worden alle inwoners van Drenthe geinformeerd, door Gedeputeerde Staten, tijdens drie informatiebijeenkomsten.
14-01-2010 Presentatie beheerplan Elperstroomgebied in Schoonloo
Ter voorbereiding op de toekomstige Natura 2000 status van het Drentsche Aa-gebied, zijn we naar de presentatie geweest van het beheerplan Elperstroomgebied, dat als proefproject dient voor volgende beheerplannen. Lees meer op de pagina Natura 2000.
16-02-2010 Reactie van het Natuurplatform op de Omgevingsvisie Drenthe ingediend
Na het bijwonen van twee voorlichtingsavonden en het lezen van de ontwerp Omgevingsvise, hebben we als Natuurplatform Drentsche Aa per brief onze reactie op dit provinciale plan gegeven.
18-02-2010 M.E.R.- procedure aanleg gas-transportleiding vertraagd
De Milieu effect rapportage (M.E.R) heeft vertraging opgelopen, doordat het ministerie van EZ de aanleg onder de Rijks Projecten Procedure heeft geplaatst. Daarbij wordt nog een nieuw tracé voor onderzoek ingebracht, ten noorden van het Zuidlaardermeer. Nadere berichten worden medio maart verwacht.
21-03-2010 "Indoor Speelparadijs" verrezen achter Sprookjeshof, Zuidlaren klik op de foto's voor een vergroting
Na een lange winter rijzen met de komst van de Lente niet alleen de crocussen uit de grond omhoog. Onopgemerkt is er de afgelopen maanden achter Sprookjeshof ook een massief blok steen de grond uit gerezen. Op de website van Sprookjeshof aangekondigd als: Nieuw in 2010 -  Medio mei 3000m2 Indoor Speelparadijs !!! Wat zich daarbinnen afspeelt, valt voor de voorbijganger niet direct te zien, en ongetwijfeld zullen de kinderen zich er straks zeker amuseren. Maar voor de mensen die vanuit Midlaren zicht hebben op dit gedrocht, is het vriendelijke dorpsgezicht van Zuidlaren voorgoed bedorven. Fleurig opgeverfd in rode en gele banen heeft het gebouw veel weg van een enorme circustent die de torenspits van Zuidlaren doet ineenschrompen tot een speelgoedkerkje dat elk moment in de grond kan verdwijnen.
In haar voorlichtingstekst over het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied zegt de Gemeente Tynaarlo dat ze het buitengebied van Tynaarlo erg waardevol vindt en de belangrijke kernwaarden van het buitengebied wil beschermen. Omdat er echter ook nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van landbouw, natuur, wonen en recreatie die om nieuw beleid en ontwikkelruimte vragen, probeert men in het nieuwe bestemmingsplan de meest optimale balans tussen conservering en ontwikkeling te vinden.
Waarschijnlijk valt de speelhal achter Sprookjeshof niet onder het buitengebied. Maar haar INVLOED strekt zich wel uit tot ver in het buitengebied en naar onze mening is er in dit geval absoluut geen sprake meer van BALANS. Oordeel zelf aan de hand van de foto's hiernaast.

speelhal1


speelhal2


31-03-2010 Aankondiging op Gemeentepagina Tynaarlo over publieksversie LOP naar pagina R.O. Tynaarlo
Op de Gemeentepagina van Tyanaarlo stond aangekondigd dat inmiddels ook de publieksversie van de structuurvisie LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) digitaal verkrijgbaar is. Op onze pagina Ruimtelijke Ordening Tynaarlo staat daarover meer
31-03-2010 Presentatie van de Natuurvisie "Een Groene Kijk"
door Drents Landschap, Natuurmonumenten en Milieufederatie Drenthe
zie de digitale versie van de Groene Kijk
Op woensdag 31 maart 2010 presenteerden Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en de Milieufederatie Drenthe de natuurvisie Een Groene Kijk aan donateurs, aangesloten organisaties en vrijwilligers.
Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, is de gezamenlijke visie van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Milieufederatie Drenthe op de ontwikkeling van de natuur in Drenthe in de komende decennia. De visie bevat voorstellen om de geleidelijke afname van de hoeveelheid planten- en diersoorten in Drenthe om te buigen in een toename en de kwaliteit van het landschap te vergroten.
In Een Groene Kijk geven de natuurorganisaties een ruimtelijk beeld van de gewenste natuurontwikkeling op middellange termijn in Drenthe. Deze natuurontwikkeling moet zorgen voor vergroting van de biodiversiteit en meer landschappelijke kwaliteit. In de visie is aangegeven waar mogelijkheden liggen om de huidige ecologische hoofdstructuur te versterken door middel van brede verbindingen tussen gebieden en het laten ontstaan van grote eenheden “wildere” natuur.
Het rapport is begin 2009 aangeboden aan de provincie. De visie is door de provincie als bouwsteen gebruikt voor het nieuwe Provinciale Omgevingsplan.
De visie is niet af. Visievorming is voor de opstellers een doorlopend proces waarbij zij ook graag de mening en inzichten van anderen willen betrekken. Zij willen de komende jaren onderdelen van de visie meer in detail gaan uitwerken.

01-04-2010 Verslag Monitoring Fietspad 2009 gereed - het rapport is ook digitaal in te zien. meer info
Het verslag van de monitoring van het fietspad door de Westerlanden is inmiddels gereed. Op 19 april vindt er een presentatie van de gegevens plaats voor omwonenden en andere belangstellenden in het NIVON-huis in Noordlaren. Daar willen we tevens met u van gedachten wisselen over ons project Van Duinweg tot Beekdal, een initiatief om het gebied tussen Duinweg, Westertseweg en Drentsche Aa aantrekkelijker te maken en de natuurwaarden in het gebied te versterken. uitnodiging
uitnodiging
02-04-2010 Startnotitie M.E.R. van gastransportleiding ligt ter inzage van 1 april t/m 12 mei zie voor meer info: Gastransportleiding
De Milieu effect rapportage (M.E.R) liep in februari dit jaar vertraging op, doordat het ministerie van EZ de aanleg onder de Rijks Projecten Procedure heeft geplaatst. Daarbij werd nog een nieuw tracé voor onderzoek ingebracht, ten noorden van het Zuidlaardermeer. Van 1 april tot en met 12 mei ligt nu de startnotitie M.E.R .ter inzage bij verschillende gemeentes en de provincies Groningen en Drenthe. Hij kan ook digitaal worden ingezien via het Bureau Energieprojecten van de Overheid.
12-04-2010 Verslag Monitoring Fietspad officieel aangeboden aan de Gemeente Tynaarlo klik voor vergroting
Vandaag is het Verslag Monitoring Fietspad van afgelopen zomer 2009 officieel aangeboden aan wethouder Assies (Groen Links) van de Gemeente Tynaarlo. Hij zegde toe het te zullen bestuderen en een officiele schriftelijke reactie te sturen aan het Natuurplatform.
Afgelopen week is het Verslag ook al overhandigd aan Bert Witvoet van Staatsbosbeheer, Erik Bethlehem van Natuurmonumenten en Uko Vegter van het Waterschap Hunze en Aa's.
Ook het NBEL heeft kennis genomen van ons verslag en zou het verspreiden onder de leden van de projectgroep. Hiermee zijn alle instanties die betrokken zijn bij de aanleg van het fietspad en het beheer van de gronden er omheen op de hoogte gesteld van onze bevindingen.
19-04-2010 Bijeenkomst in NIVON-huis met omwonenden over plan Van Duinweg tot Beekdal zie themapagina
Op maandagavond 19 april hield het Natuurplatform een bijeenkomst in het NIVON-huis te Noordlaren over het plan Van Duinweg tot Beekdal. Het was de bedoeling om samen met bewoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden te brainstormen over de toekomst van het gebied. Na een inleidende presentatie door Marianne van Albada over de invloed van het fietspad op de natuur in de omgeving en wat beelden van andere natuurgebieden, zoals het New Forest en het Borkener Paradies, werd er in groepjes aan verschillende tafels geanimeerd gediscussiëerd. Zie voor een uitgebreider verslag de themapagina Van Duinweg tot Beekdal.
09-06-2010 Bever gesignaleerd in de Drentsche Aa bij Midlaren Lees verder op de themapagina BEVERS
Via Staatsbosbeheer kregen we het bericht door, dat mensen van het Groninger Landschap met een kano de Drentsche Aa opgevaren waren vanaf de N34 tot aan het Okkenveen, om de geschiktheid van het gebied voor bevers in kaart te brengen. Men had het vermoeden dat een exemplaar van de in het Hunzedal uitgezette bevers naar het Drentsche Aa dal was verhuisd. Inderdaad zijn er op enkele plaatsen duidelijke vraatsporen aangetroffen. Met name de waterplas die in het Zuiden van ons plangebied Van Duinweg tot Beekdal ligt, even ten noorden van het Wildeveen, zit rondom in de vraatsporen. Er zijn geen nesten aangetroffen, maar het is wel duidelijk dat er op zijn minst één bever in het gebied rondzwerft.
bever
17-06-2010 Inspraak in vergadering Overlegorgaan NBEL over Belvédères en informatiepaal Wedbroeken

Belvédèreproject: Eind mei 2010 werd het reeds lang geleden aangekondigde Belvédèreproject van Staatsbosbeheer (SBB) officieel afgerond met een feestelijke rondleiding voor leden van het Overlegorgaan NBEL en genodigden, langs de gerealiseerde belvedères.
Ondertussen namen wij als Natuurplatform, via de website van het Nationaal Park en een internetfolder van SBB kennis van deze uitkijkpunten en gingen ze vervolgens ook ter plekke inspecteren.

Dit terreinmeubilair, zoals de houten objecten in de folder van SBB worden aangeduid is zeer robuust van uitvoering en origineel van vormgeving. Toch wringt er iets, wanneer je ze in het Drentsche landschap tegenkomt. De banken en picknicktafel passen, na hun verkleuring naar grijs, redelijk in het landschap en zijn een welkome afwisseling met de bekende picknicktafels en rustbankjes voor wandelaars die je gewend bent te zien.

Belvédères:
Iets anders is het met de echte belvédères. Op de een of andere manier trekken ze zo de aandacht naar zich toe, dat het uitzicht er omheen dreigt weg te vallen. Zie ook de link naar de website van de ontwerper, in de rechterkolom en het artikel op de internationale website 'Landezine'.
Dit was aanleiding voor ons, om op de vergadering van het NBEL van 17 juni over dit onderwerp onze ideeën naar voren te brengen. We vragen ons vooral af of het nodig is voortdurend in te grijpen in het landschap en er (menselijke) objecten aan toe te voegen. Waarom niet het landschap met rust gelaten; het spreekt voor zich! Marianne van Albada maakte van het inspreekrecht gebruik om hierover iets te zeggen.

Informatiezuil Toegangspoort Wedbroeken
Tegelijkertijd stond er in het plaatselijke krantje een bericht over het plan voor een tien meter hoge zuil op de parkeerplaats bij de Wedbroeken, die als beeldmerk moet gaan dienen voor deze meest noordelijke Toegangspoort van het Nationaal Landschap. Omwonenden waren onmiddellijk een handtekeningenactie gestart om tegen dit plan te protesteren.
Het probleem met deze parkeer-plaats is, dat hij van achter het bureau bedacht is en mensen er in de praktijk heel weinig gebruik van maken, terwijl de aanleg toch 850.000 euro heeft gekost. Ons inziens is deze zuil een nieuwe (waarschijnlijk vergeefse) poging om de parkeerplaats op te waarderen en is het plaatsen van een dergelijk object niet alleen storend in het landschap, maar ook weggegooid geld. Ook over dit onderwerp heeft Marianne van Albada namens het Natuurplatform een mening ingesproken.
19-06-2010 Nogmaals over de hardhouten vlonders bij Toegangspoort Wedbroeken FSC-hout niet verantwoord
In maart 2009 uitten we reeds onze twijfels over het nut en de wenselijkheid van de toepassing van tropisch hardhout bij de aanleg van de parkeerplaats aan de Wedbroeken (Toegangspoort Noord). Onlangs lazen we een artikel van de ecologen Hans van der Lans en Marc van Roosmalen, die lieten zien dat ook het gebruik van hout met het FSC-keurmerk beslist geen garantie is voor de zogenaamde duurzame winning van dit hout. Deze informatie was voor ons aanleiding om nu toch een officiele brief naar het NBEL te sturen over deze zaak, met het voorstel dit onderwerp in de projectgroep te bespreken en op dit punt een nieuwe gedragscode op te stellen voor toekomstige projecten van het Nationaal Park. Ons inziens zijn er voldoende alternatieven in de vorm van eikenhout, Robinia, cement, grind of stenen.
21-06-2010 Verruiging van de dijk bij het fietspad door fout maaibeleid Gemeente Tynaarlo bericht 20-09-2009
Wat we vorig jaar in september al vreesden is uitgekomen. Door het omwerken van de grond aan weerszijden van het fietspad, de verrijking door opgebrachte grond en het laten liggen van het maaisel in de herfst, is er langs het pad een totale verruiging opgetreden. Om dit proces te keren, is het nodig om de stroken aan weerszijden van het pad te maaien voordat de planten zaad maken en daarna ook het maaisel direct af te voeren. We zullen de gemeente Tynaarlo hierover benaderen.
21-06-2010 Beheer van de berm langs de Duinweg in Midlaren, leidt tot uitroeiing van beschermde grasklokjes
Op enkele plekken in Midlaren groeien nog de wettelijk beschermde blauwe grasklokjes.
De gemeente Tynaarlo gaat echter erg onzorgvuldig om met deze mooie wilde plant.
Zie voor meer informatie en foto's de pagina BERMBEHEER.
17-08-2010 Jonge bevers in de Hunze (bericht van de Zoogdiervereniging) zie ook de themapagina BEVERS
Voor het eerst in eeuwen zijn er beverjongen in Drenthe waargenomen. Het Drentse Landschap signaleerde de eerste drie exemplaren vorige week langs de rivier de Hunze. De stichting onderzoekt nog of er ook op andere plekken jongen aanwezig zijn. Klik op de foto rechts voor meer informatie. bever
20-08-2010 Actie Natuurmonumenten voor aanleg dassentunnel bij het Drents-Friese Wold klik op de foto voor info
Natuurmonumenten vraagt financiele steun voor de aanleg van een dassentunnel in de nabijheid van het Drents-Friese Wold. We brengen deze actie graag onder uw aandacht. Ook wij pleiten in ons gebied voor de aanleg van voorzieningen om de das veilig te laten oversteken; b.v. bij de Westertseweg te Midlaren.
02-09-2010 Dit jaar is alleen een strook van 50 cm langs de fietspaden gemaaid, een vooruitgang in het maaibeleid
Terwijl andere jaren meestal de hele berm naast de fietspaden werd verpulverd, is er dit jaar voor het eerst volgens protocol gemaaid; d.w.z. een strook van 50 cm aan weerskanten van het pad, wat de verplichte maaiafstand is langs fietspaden die worden gesubsidiëerd. Voor de grasklokjes langs de Duinweg is dit goed nieuws. Hoewel de laag zwart zand die dit jaar is opgebracht een aanslag betekent op hun voortbestaan, hebben de overgebleven exemplaren nu in ieder geval meer kans om te bloeien en zaad te maken. Het lijkt ons echter wel raadzaam om het gemaaide gras te verwijderen. klokjes
03-09-2010 Laatste berichten over stand van zaken m.b.t. gastransportleiding NOGRON naar pagina
gastransportleiding
Via de Natuur- en Milieufederatie Drenthe bereikte ons een bericht over de stand van zaken m.b.t. de aardgastransportleiding.
Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen, maar er lijkt op grond van de Milieu Effect Rapportage een voorkeur te bestaan voor het tracé via boomkwekerij Tijdens. Zie voor meer info de betreffende pagina GASTRANSPORTELIDING.
sept. 2010 Bever gezien bij het strandje aan de Drentsche Aa te Midlaren  
Jongelui uit de omgeving hebben 's ochtends om 4 uur een bever gezien bij het strandje langs het fietspad Westerlanden-Okkenveen. Eerst wat rimpelingen in het water, daarna een fikse klap met zijn staart, een plons en na een duik onder water, zwom hij weg stroomopwaarts. De beelden werden vastgelegd op een mobiele telefoon. Klik op het fotootje in de rechterkolom om het filmpje te zien.
09-10-2010 Op de oever van de Drentsche Aa, bij het strandje is een groot vuur gestookt lees meer
Bij een wandeling naar de Drentsche Aa, zagen voorbijgangers dat er (waarschijnlijk enkele dagen eerder) op de oever bij het strandje een groot vuur was gestookt, van boomstammen en houtstronken die daar ter plekke uit het bos waren gesleept. Restanten verkoold hout en een opengespleten gastank lagen verspreid over een groot oppervlak en ontsierden het landschap.
25-10-2010 Resten van het vuur nog niet opgeruimd lees meer
Hoewel we al 14 dagen geleden aan de Gemeente Tynaarlo en Staatsbosbeheer hebben gemeld dat er op de oever bij de Drentsche Aa een groot vuur is gestookt, heeft dit nog niet tot enige actie van hun kant geleid.
oktober 2010 NIEUWSBRIEF NATUURPLATFORM verzonden NAAR DE NIEUWSBRIEF
Inmiddels is de 4e Nieuwsbrief van dit jaar verzonden met daarin een aankondiging van de film In het Land van de Drentsche Aa die op 12 november vertoond zal worden.
oktober 2010 Natuurbrief Natuurmonumenten luidt de noodklok over het nieuwe kabinet •info van Natuurmonumenten
De plannen van het kabinet-Rutte voorzien niet veel goeds voor de natuur. Aan het verbinden van natuurgebieden komt abrupt een einde. Planten, dieren en mensen krijgen niet de ruimte die nodig is. En dat terwijl natuur zo belangrijk is voor het welzijn van ons allemaal. Vindt u dat het debat over de regerings-verklaring ook hierover moet gaan? Laat dan uw stem horen via de petitie van Natuurmonumenten!
05-11-2010 Provincie werkt door aan meer natuur in Groningen •Lees meer op de site van Natuurmonumenten
Provincie Groningen vergroot het natuurgebied Westerbroek en verbindt hiermee het Zuidlaardermeer en de natuur van Midden-Groningen. Overheid, natuurorganisaties en landbouw werken al vier jaar aan een strook waarlangs dieren veilig kunnen trekken. De meeste grond is al door boeren verkocht aan de provincie. Natuurmonumenten is enorm blij dat de provincie juist nu laat zien dat natuur belangrijk is. Straks kunnen onder meer bevers, otters en ringslangen van het ene naar het andere gebied trekken zonder gevaar overreden te worden door auto’s.
Nu vormen de snelweg (A7), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en het Winschoterdiep onneembare barrières voor mensen en dieren die van het Zuidlaardermeer naar de natuurgebieden van Midden-Groningen willen. Voor de dieren zal de verbinding bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes.
De bevers die in december 2009 zijn uitgezet bij het Foxholstermeer zullen in elk geval van deze verbindingszone tussen het Zuidlaardermeergebied en de noordelijker gelegen natuurgebieden bij Slochteren kunnen profiteren. bever
15-11-2010 Nieuwsbericht Rijksoverheid: "Rijk en provincies zetten schouders onder EHS" site rijksoverheid
Tussen nu en vier maanden moet helder zijn hoe de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) er in 2018 uit gaat zien. Dat hebben staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies vandaag besloten tijdens een bestuurlijk overleg. De komende vier maanden gaan het ministerie van EL&I en de provincies werken aan het totaalplaatje van de EHS. In 2018 moet de EHS, een geheel van robuuste natuurgebieden in Nederland, klaar zijn.
Zo staat het aangekondigd op de site van de Rijksoverheid en dat klinkt alsof de EHS nu heel snel wordt afgerond. Dat is ook zo, maar afronden betekent in dit geval gewoon afkappen. De EHS wordt niet voltooid volgens de plannen zoals die er lagen, maar alle laatste afrondende natuurverbindingen (de robuuste verbindingszones) worden geschrapt. Ook voor natuur rondom de grote steden wordt geen geld meer uitgetrokken. Voor de aanleg van geasfalteerde verbindingszones is echter wel geld.
Je kunt ook haast niet anders verwachten, als het Natuurbeleid wordt ondergebracht in een ministerie waar Economie, Landbouw en Innovatie de hoofdsponsors zijn!
•Lees verder op de site van NATUURMONUMENTEN:
"Bleker breekt
natuurbeleid af"
•Klik hier voor de kaart van de EHS Noord-Nederland
14-12-2010 Project NL in Beeld gestart door Stichting Saxifraga INFO - Project Nederland in beeld
In samenwerking met SOVON en de Vlinderstichting, is de Stichting Saxifraga een project gestart om alle kilometerhokken in Nederland in beeld te brengen. De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verandering is een autonoom proces. Het is de resultante van de invloeden van economische activiteiten op hun omgeving. De bedoeling is om met hulp van veel fotografen heel Nederland te fotograferen volgens een gestandaardiseerde methode. Uit het middelpunt van elk van de meer dan 30.000 kilometerhokken zullen foto’s worden gemaakt in de verschillende windrichtingen.Deze verzameling foto’s zal het mogelijk maken om kwantitatief vast te stellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, is de ontwikkeling van de veranderingen in principe eenvoudig te analyseren. Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen uitvoerbaar is. Alle foto’s worden overigens op een website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken. Iedereen die zich uitgedaagd voelt om aan dit baanbrekende project mee te doen, kan een mailtje sturen naar saxifraga@planet.nl
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2011 ----------------------->

ga naar 2011

  naar top van pagina
         
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016 fietspad Okkenveen  
data 2009 2017 Duinweg-beekdal  
thema's 2010 2018 gastransportleiding  
contact 2011 2019 project bermbeheer
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022    
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen