homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Monitoring 2010 Op deze pagina wordt door onze vrijwilligers verslag gedaan van waarnemingen rondom het fietspad.
           
Voor informatie over de situatie rond het FIETSPAD en de DRENTSCHE AA in 2009 ------------------>
10 januari 2010 3 zwanen foerageren in de Drentsche Aa tijdens de "sneeuwjacht" klik op foto hieronder voor een filmpje
Een wandeling om 12 uur via het fietspad naar de Drentsche Aa leverde de volgende beelden op: sporen van een of twee mountainbikers, al weer bijna dichtgestoven. Geen wandelaars, geen voorbijgangers, 1 overvliegende zilverreiger, 1 aalscholver en 3 zwanen die foerageerden in een door de stroming open gehouden stukje water.
Dit jaar heeft het Waterschap Hunze en Aa's de bodem en waterkanten van de beek voor het eerst niet gemaaid. Er is een nieuw beleid, waarbij alleen echte obstructies uit het water worden verwijderd en de waterplanten niet meer worden gemaaid. Hierdoor konden deze zwanen nu nog steeds waterplanten vanaf de bodem omhoog halen om te eten.
<empty>
11 januari 2010 Zwaan op gladde weg... het ontbreken van een ecologische verbindingszone klik op foto voor bericht
De zwanen die tijdens de "sneeuwjacht" in de Drentsche Aa foerageerden, hadden het geluk dat ze zich in een Natura 2000 gebied bevonden. Dit was niet het geval bij de zwaan die in de provincie Utrecht een provinciale weg overstak. Deze keer was trouwens niet de vogel het slachtoffer, maar waren het de automobilisten, die hem probeerden te ontwijken. Hier blijkt dat het ook voor mensen nadelig kan zijn als een ecologische verbindingszone ontbreekt...
Dat de door hem veroorzaakte verkeerschaos de zwaan volkomen koud liet, blijkt uit het persbericht hiernaast.
<empty>
02-04-2010 Informatiebord op de dijk geplaatst klik op foto hier onder
Omdat het tot nu toe nog niet gelukt is duidelijke afspraken te maken met de Gemeente Tynaarlo,het Waterschap Hunze en Aa's en Staatsbosbeheer over het beleid t.a.v. de dijkjes langs de Drentsche Aa, hebben we, net als vorig jaar, zelf een informatiebord geplaatst om de mensen te informeren over de onwenselijkheid van het wandelen over de dijken, i.v.m. de verstoring van broedvogels en reewild.
Deze keer staat er ook aan de kant van landgoed De Poll een bord op de dijk.
bord
21-06-2010 Waterschap heeft dit jaar de dijkjes NIET vroeg gemaaid bericht 29 mei 2009
Vorig jaar werden de dijkjes langs de Drentsche Aa al voor eind mei gemaaid. Dit jaar is dat gelukkig niet gebeurd. Ook vertegenwoordigers van het Waterschap waren het na kennisname van het monitoringverslag met ons eens, dat dit geen consequent beleid was en beloofden een andere aanpak in de toekomst. Het bord dat het Natuurplatform op de dijk heeft geplaatst en de onbetreden begroeiing daar achter, laten zien dat deze samenwerking resultaat heeft gehad. Er hebben dit voorjaar geen mensen over de dijk gelopen. Waarvoor dank!
21-06-2010 Uitbarsting van ridderzuring aan weerskanten van het fietspad Okkenveen bericht 20-09-2009
Wat we vorig jaar in september al vreesden is uitgekomen. Door het omwerken van de grond aan weerszijden van het fietspad, de verrijking door opgebrachte grond en het laten liggen van het maaisel in de herfst, is er langs het pad een totale verruiging opgetreden. Om dit proces te keren, is het nodig om de stroken aan weerszijden van het pad te maaien voordat de planten zaad maken en daarna ook het maaisel direct af te voeren. We zullen de gemeente Tynaarlo hierover benaderen.
02-09-2010 De ridderzuringen langs het fietspad Okkenveen staan nu vol in het zaad zuring
In september bieden de in het zaad geschoten ridderzuringen een decoratieve aanblik, maar plantenliefhebbers zullen hier waarschijnlijk met gemengde gevoelens naar kijken...
sept. 2010 Bever gezien bij het strandje aan de Drentsche Aa te Midlaren zie ook de pagina 'bevers'
Jongelui uit de omgeving hebben 's ochtends om 4 uur een bever gezien bij het strandje langs het fietspad Westerlanden-Okkenveen. Eerst wat rimpelingen in het water, daarna een fikse klap met zijn staart, een plons en na een duik onder water, zwom hij weg stroomopwaarts. De beelden werden vastgelegd op een mobiele telefoon. Klik op het fotootje in de rechterkolom om het filmpje te zien.
09-10-2010 Op de oever van de Drentsche Aa, bij het strandje is een groot vuur gestookt  
Bij een wandeling naar de Drentsche Aa, zagen voorbijgangers dat er (waarschijnlijk enkele dagen eerder) op de oever bij het strandje een groot vuur was gestookt, van boomstammen en houtstronken die daar ter plekke uit het bos waren gesleept. Restanten verkoold hout en een opengespleten gastank lagen verspreid over een groot oppervlak en ontsierden het landschap.
Achteraf bleek dat inwoners van Midlaren enkele dagen daarvoor (vermoedelijk donderdagavond) 's avonds een enorme dreun hadden gehoord, alsof er ergens een ontploffing plaatsvond. Waarschijnlijk was dat geluid afkomstig van de gastank die in het vuur was gegooid. Dat het ding ontploft is, kan ook verklaren waarom hij is opengescheurd en waarom de brokken verkoold hout tot op enige afstand uiteen zijn geblazen.
25-10-2010 De restanten van het vuur liggen nog steeds als een verlaten kerkhof op de oever bij het strandje
Hoewel we al 14 dagen geleden aan de Gemeente Tynaarlo en Staatsbosbeheer hebben gemeld dat er op de oever bij de Drentsche Aa een groot vuur is gestookt, zijn de restanten van het vuur tot nu toe niet weg gehaald. De tegenstelling tussen het maagdelijke zand van het strandje en de houtskoolresten op de oever daarboven, gemengd met brokken staal van de ontplofte gastank en wat ander zwerfafval, is schrijnend.
17-11-2010 Oesterzwammen op de restanten verbrand hout strandje
Als je gewoon niets doet, neemt de natuur zelf de regie weer over...
Op de verbrande resten van het vuur beginnen oesterzwammen te groeien! Zie de foto's hiernaast
nov. 2010 Excursie burgemeester en wethouders naar Hunzegebied en Okkenveen lees het hele bericht
Op een gure winterdag brachten burgemeester en wethouders per bus een bezoek aan verschillende lokaties in de gemeente, waaronder het fietspad Westerlanden-Okkenveen. Te zien aan de foto bij dit bericht, is het gezelschap waarschijnlijk niet doorgelopen tot aan de Drentsche Aa om daar de oesterzwammen in ogenschouw te nemen...
  naar top van pagina
         
home voorgesch. actualiteiten  
actueel 2008 fietspad Okkenveen monitoring --> themapagina's
idata 2009 Duinweg-beekdal  
thema's 2010 gastransportleiding  
contact 2011 project bermbeheer  
links 2012    
archief 2013    
nieuwsbrief