Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
       
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2012 , -----------------------> ga naar 2012
03-01-2013 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) pleit voor uitvoering EHS Lees het artikel in Trouw
Het beschermen van geïsoleerde natuurgebiedjes met bedreigde soorten heeft weinig zin. Nederland zou daarom moeten investeren in grote landschappelijke, onderling verbonden eenheden. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De Raad pleit dan ook voor uitvoering van de EHS. Advies aan overheid: Denk weer groot bij natuurbeleid.
16-01-2013 Provincie Drenthe gaat EHS herijken Bericht provincie Drenthe
Als gevolg van de Rijksbezuinigingen op natuur stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voor om de Ecologische Hoofdstructuur met 4.900 hectare te verkleinen. Volgens de provincie ontstaat ondanks deze herijking robuuste en aaneengesloten natuur. Basis voor de herijking vormt het Groenmanifest. Dit manifest is in 2011 opgesteld door de terreinbeheerders, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Land- en Tuinbouw Organisatie en wordt ondersteund door de waterschappen en het Drents Particulier Grondbezit. Op grond hiervan heeft men afgewogen welke gebieden kunnen vervallen, zonder het robuuste systeem aan te tasten. drenthe
ontwerpkaart herijkte EHS
18-01-2013 Bezwaar tegen afschot zwijnen en herten in Drenthe Bericht Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Drentse Landschap maken bezwaar tegen het besluit van de provincie om alle edelherten, wilde zwijnen en damherten die naar Drenthe komen af te schieten. Op dit moment worden al deze grote zoogdieren afgeschoten zodra ze in Drenthe opduiken, ook in de grotere natuurgebieden. De provincie is van mening dat groot wild in heel Drenthe ongewenst is met het oog op verkeersveiligheid, diergezondheid en mogelijke schade voor de landbouw. De drie natuurbeherende organisaties stellen juist dat Drenthe vanwege haar aaneengesloten natuurgebieden, uitstekend kleine populaties van wilde zwijnen, edelherten en damherten kan herbergen.
Zwijnen
RTV-Drenthe
18 januari 2013
In landelijk en Europees verband is men overeengekomen dat er een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd moet worden, dat dieren en planten de mogelijkheid biedt zich te verplaatsen van de ene plek naar de andere; de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Ook in Drenthe worden daartoe ecoducten aangelegd op plaatsen waar de menselijke infrastructuur deze natuurverbindingen te veel doorsnijdt. Zo wordt bijvoorbeeld dit jaar een ecoduct aangelegd over de A28 bij Spier, in combinatie met een geluidswal om het Dwingelderveld. Het afschieten van dieren die van deze verbindingswegen gebruik maken, lijkt dan ook in tegenspraak met de doelstelling van de EHS. ecoductSpier
ecoduct Spier
22-01-2013 € 200 miljoen voor natuur in 2013, waarvan 126 miljoen voor EHS Bericht Rijksoverheid
Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) stelt in 2013 € 200 miljoen beschikbaar voor natuur. Het geld gaat naar de Markerwadden (€ 15 miljoen), de EHS (€ 126 miljoen) en beheer van natuur (€ 65,- miljoen).
Robuuste natuurgebieden
Voor de ontwikkeling van de robuuste Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2013 is ruim €126 miljoen beschikbaar. Met de provincies is afgesproken dat zij met voorstellen komen voor natuurprojecten die bijdragen aan een robuuste EHS. Daarbij moeten deze projecten snel starten en ook snel klaar zijn. De provincies zijn verantwoordelijk voor realisatie en beheer van de robuuste natuurgebieden.
jan. 2013 Planning van de provincie voor 2013 t.a.v. het Transferium Planning Transferium in 2013
De afgelopen periode heeft de stuurgroep een aantal belangrijke ontwerpkeuzes gemaakt. De komende maanden wordt op basis van deze keuzes een gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. Voor de zomer van 2013 spreken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo zich definitief uit over de plannen voor een transferium nabij De Punt. ontwerpkeuzes provincie
24-01-2013 Artikel in Dagblad van het Noorden over Transferia Haren en De Punt Artikel Dagblad v.h.Noorden
Het Dagblad van het Noorden besteedde een hele pagina aan het netwerk van transferia dat men wil realiseren rond de stad. Omdat de regiotram is afgeblazen zullen dit voorlopig bustransferia worden. Haren breidt uit met 500 extra parkeerplaatsen, die eind 2014 klaar moeten zijn. Het terrein wordt iets verlaagd, waardoor er in een volgend stadium nog eens een parkeerdek voor 500 auto's bovenop gezet kan worden. Drenthe werkt afzonderlijk aan een transferium bij De Punt. Daarvoor is weinig onderling overleg met Haren geweest, maar volgens een netwerkanalyse van de regiovisie Groningen-Assen zijn er genoeg auto's om beide parkeerplaatsen te vullen. De provincie Drenthe wil de parkeerplaats ook gebruiken voor bezoekers van het Drentsche Aa gebied en in de toekomst als langparkeerplaats voor het vliegveld. Ook wil men de huidige benzinestations bij Glimmen en langs de N34 verplaatsen naar de parkeerplaats.
Enkele citaten waarin het Natuurplatform wordt genoemd: zie ook onze pagina's Transferium
 • Het Natuurplatform Drentsche Aa, met veel andere organisaties betrokken bij de plannen, vindt het verleggen van de op- en afritten eerst wel voldoende. Dat levert misschien al zoveel betere doorstroming op dat de autosnelweg meer verkeer aankan.

 • Mede op aandrang van het Natuurplatform zette de provincie een streep door een noordelijke locatie langs de toekomstige oprit naar Groningen.
kaartje
detailkaart NP Glimmen-De Punt
04-02-2013 Inspraak in de vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park over faunapassage De Punt
Op de vergadering van het Overlegorgaan hebben we als Natuurplatform aandacht gevraagd voor het ontbreken van een goede ecologische verbinding in het beekdal van de Drentsche Aa even ten noorden van De Punt. In haar Bioplan zegt het Nationaal Park de ontsnippering van de natuur als een belangrijk onderdeel te beschouwen van haar beleid. Het opnieuw op de agenda zetten van de ontbrekende faunapassage lijkt ons daarom een kerntaak voor het Overlegorgaan.
08-02-2013 Besluiten aardgastransportleiding liggen ter inzage van 25 januari tot 8 maart 2013 info rijksoverheid
Met dit inpassingsplan voorzien de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu in de volgende activiteiten:
 • de realisatie van een nieuwe ondergrondse aardgastransportleiding tussen de ondergrondse gasopslag Norg te Langelo en het overslagstation Sappemeer. Deze leiding heeft een doorsnede van circa 122 cm (48 inch), een ontwerpdruk van 85 bar en een lengte van circa 30 km.
 • het ter plaatse van de nieuwe aardgastransportleiding voorzien in een belemmeringenstrook van 5,0 m aan weerszijden, gemeten vanaf het hart van de leiding, waarbinnen beperkingen gelden ten aanzien van het gebruik van de gronden ter bescherming van de betreffende aardgastransportleiding.
 • aanpassingen aan bestaande infrastructuur, zoals het aansluiten van de leiding op de bestaande mijnbouwlocaties:
     • de ondergrondse gasopslaglocatie Norg
     • het overslagstation Sappemeer.

kaart
definitieve
plankaart van
het traject
Vries - Zuidlaren

zie ook de pagina
gastransportleiding

11-02-2013 Rapport broedvogels van de Drentsche Aa 2002-2011 is gereed
Al sinds 2002 voert een groep van ruim 30 vrijwilligers van de Telgroep Drentsche Aa broedvogeltellingen uit in het Drentsche Aa-gebied. Op die manier verzorgen ze voor Staatsbosbeheer de monitoring die nodig is om het beheer van de madelanden langs de Drentsche Aa te evalueren. Het ca. 4200 ha grote onderzoeksgebied wordt gevormd door de hoofdtakken van vrijwel het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa. Het onderzoek maakt deel uit van het landelijke broedvogelmeetnet van SOVON Vogelonderzoek Nederland. De resultaten van de tellingen zijn aangevuld met informatie van het provinciale weidevogelmeetnet. broedvogels
Binnen de telperiode (2002-2011) hebben zich opvallende ontwikkelingen voorgedaan. Met name vogels die baat hebben bij riet en struweel gedijen goed. Hierbij moet gedacht worden aan soorten als Grasmus, Grauwe Klauwier, Roodborsttapuit en Rietzanger. Ook enkele soorten die thuishoren in kleinschalige landschappen zoals Geelgors, Boompieper en Kleine Bonte specht zitten duidelijk in de lift. De landelijke toename van “zomerganzen” zoals Brandgans, Grauwe gans en Canadese gans is eveneens in het gebied waarneembaar.
Er zijn echter ook verliezers, met name onder de weidevogels. Grutto en Scholekster zijn sterk afgenomen (meer dan 5% per jaar), terwijl Wulp en Tureluur een matige afname (minder dan 5% per jaar) laten zien. Deze afname hangt mede samen met een toename van riet en opslagvorming en het verdwijnen van licht bemeste graslanden. De enige uitzondering is de Watersnip die zich redelijk weet te handhaven. Wilt u meer weten? Download dan het rapport via de link in de rechterkolom.
12-02-2013 Eerste bijeenkomst KLANKBORDGROEP NATUURMONUMENTEN in het NIVON-huis Lees meer
Eind vorig jaar meldden we al, dat Natuurmonumenten een klankbordgroep wilde starten om mensen te laten meedenken over het nieuwe inrichtingsplan voor Noordlaarderbos en Vijftig Bunder. De eerste klankbordgroep-bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en een tweede is gepland voor 12 maart. Lees meer op onze pagina Duinweg-beekdal.
18-02-2013 Vlinderstichting en Nederlandse Bijenvereniging gaan met steun van de Postcodeloterij IDYLLES aanleggen
Tijdens het Goed Geld Gala op woensdag 13 februari, maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat ze het project ‘Idylle’ van De Vlinderstichting zal steunen. Vlinders en bijen hebben het erg moeilijk, onder meer door een gebrek aan voedsel, nectar en stuifmeel. Daarvoor zijn bloemen nodig. Samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) zal De Vlinderstichting de komende jaren zorgen voor meer kleur in het Nederlandse landschap. Er zullen ‘Idylles’ aangelegd worden; percelen in het buitengebied, ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Ook komen er Vlinderbanen; stroken met wilde planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld in brede wegbermen en langs fietspaden ontstaan zo leefgebieden voor vlinders, maar ook voedselrijke plekken voor bijen. Deze banen zorgen voor betere verbindingen tussen vlinderrijke gebieden.
Het is niet alleen het gebrek aan nectar- en stuifmeelplanten dat bijen, vlinders en andere insecten opbreekt. Het is ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen dat hierbij een belangrijke rol speelt. Het project 'Bloemrijke akkerranden' dat sinds twee jaar door de overheid wordt gesubsidiëerd, is mede bedoeld om agrariërs er toe te bewegen minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. vlinderbaan
Lees verder op de pagina bermbeheer

22-02-2013 Zienswijze Natuurplatform op Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo zie pagina R.O. Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo gaat de drie oude bestemmingsplannen Buitengebied (indertijd apart voor Vries, Eelde en Zuidlaren) vervangen door één nieuw bestemmingsplan. De uitbreidingen die men wil toestaan aan de veehouderij zijn nogal ingrijpend en dragen het risico in zich van sterk negatieve effecten op Natura 2000, andere natuur, bodem, landschap, water en milieu. Het Natuurplatform heeft daarom een zienswijze ingediend, met het verzoek meer aandacht te besteden aan deze aspecten. Lees meer op onze pagina ruimtelijke ordening.
23-02-2013 Publieksavond Natura 2000-Drentsche Aa op 5 maart 2013 voor tijd en plaats: zie data
Het gebied 'Drentsche Aa' is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken) aangemeld als Natura 2000-gebied. Het is daardoor onderdeel geworden van het Europees netwerk van natuurgebieden. In opdracht van het ministerie van Economische zaken stelt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een beheerplan Natura 2000 op voor het gebied 'Drentsche Aa'.
Op deze avond wordt informatie verstrekt over de manier waarop het concept beheerplan tot stand komt, de planning en welke rol u als omwonende en/of belanghebbende heeft bij de totstandkoming van het beheerplan.
natura2000
zie ook onze pagina
Natura 2000
25-02-2013 Update over de stand van zaken betreffende het Transferium van de kant van de stuurgroep
Tussentijds bericht van de kant van de stuurgroep over de vorderingen rond het project Transferium De Punt. Door het afblazen van de regiotram ziet men nieuwe kansen voor de functie van De Punt als knooppunt voor verschillende buslijnen. Ter voorbereiding van het door GS van Drenthe en de gemeente Tynaarlo te nemen besluit, is men met verschillende trajecten tegelijkertijd bezig, zoals het uitwerken van detailtekeningen, het rekenen aan een dienstregeling vanaf De Punt en het voeren van gesprekken met grondeigenaren. Het is de bedoeling dat de besluitvorming voor de zomer plaats zal vinden. Lees meer op de pagina's over het Transferium
01-03-2013 Natuurbericht: Invloed wilde bestuivers groter dan gedacht lees meer op Natuurbericht
Wilde bestuivers leveren een grotere bijdrage aan de voedselproductie dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan worden opgemaakt uit de resultaten van een studie die deze week in het tijdschrift Science verschijnt. De onderzoekers ontdekten dat bestuiving door wilde insecten een positieve invloed heeft op het aantal vruchten of zaden per bloem, en dat deze invloed niet kan worden vervangen door tamme honingbijen. Opnieuw een pleidooi voor insectvriendelijke bermen als bron van meer biodiversiteit.
04-03-2013 Bericht van de Vlinderstichting: Vlinderstand naar nieuw dieptepunt zie ook onze pagina BERMBEHEER
In 2012 is het aantal dagvlinders in Nederland opnieuw sterk afgenomen. Hiermee is de vlinderstand op het laagste niveau van de laatste tien jaar terechtgekomen. Sinds 1992 is deze afname ruim 60 procent. Vooral de zeldzame en bedreigde soorten gaan zeer sterk achteruit (80%). Maar ook de meer algemene vlinders verminderen sterk (40%). De belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang is het verdwijnen en de versnippering van geschikt leefgebied. pauwoog
lees meer
04-03-2013 Natuurmonumenten: Zorg voor boerennatuur kan en moet beter zie ook onze pagina BERMBEHEER
De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet en kan beter. De beste resultaten worden bereikt als boeren, natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen slaan en in grote gebieden hun werkzaamheden afstemmen op de planten en dieren die op hun land voorkomen. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming, de 12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland in een gezamenlijke visie, getiteld ‘Naar een effectief agrarisch natuurbeheer’. Lees het hele stuk op de site van Natuurmonumenten.---> grutto
08-03-2013 Groot wild weer welkom in Drenthe bericht NOS
Half januari deden drie Natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap) een beroep op de provincie Drenthe om het non-tolerantie beleid t.a.v. grotere wilde dieren als edelhert en wild zwijn te laten varen. Tot nu toe werden deze dieren afsgeschoten zodra ze de provinciegrens overstaken. Op 8 maart 2013 meldde de NOS dat groot wild weer welkom is in Drenthe.
In een filmpje van RTV-Drenthe kwamen indertijd beide partijen aan het woord, boswachter André Donker van Natuurmonumenten en gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe. (zie 18 januari)
13-03-2013 Aanleg Norgron-leiding gaat half maart van start naar pagina gastransportleiding
Medio maart start de NAM met de aanleg van de 30 km lange ondergrondse leiding tussen de Groningen gasveldlocatie in Sappemeer en de ondergrondse opslag bij Langelo. Er wordt tegelijkertijd op verschillende trajecten gewerkt. Half maart start men met het traject Sappemeer - De Groeve. Half april wordt begonnen met het traject De Groeve - kruising A28. Eind mei volgt het traject kruising A28 - Donderen, en medio juni het laatste stuk tot aan Langelo. De werkzaamheden nemen volgens de planning in totaal ongeveer 8 maanden in beslag. In het voorjaar van 2014 wordt het land weer netjes afgewerkt en ingezaaid.
Zie voor de exacte planning de advertentie van de NAM in de rechterkolom.
kaartje
advertentie NAM met de planning van de verschillende trajecten
19-03-2013 Persbericht Natuurmonumenten - STOP UITVERKOOP NATUUR
Natuurmonumenten is geschrokken van de pareltjes natuur die Staatsbosbeheer bij opbod gaat verkopen, en roept staatssecretaris Sharon Dijksma op de voorgenomen veiling onmiddellijk stil te leggen. Natuurmonumenten wil voorkomen dat deze plannen, afgedwongen door het eerste kabinet-Rutte om de staatskas te spekken, de opmaat worden van de uitverkoop van de natuur in Nederland. Natuurmonumenten wil niet minder natuur, maar méér natuur.
21-03-2013 Aankondiging van de Feuerliliëntage 2013 in Govelin (Duitsland) zie ook onze pagina roggelelie
Fred Bos, die zich al ongeveer 30 jaar bezig houdt met onderzoek naar en activiteiten rond de roggelelie, kwam in 2007 voor het eerst in het gehucht Govelin (Duitsland). Het was alsof hij in de tijd terugstapte naar 1853, in de beschrijving die Van Hall maakte van de eerste vondst van de roggelelie bij Zuidlaren in Drenthe. Hij had nooit verwacht, dat hij ooit nog eens in een roggeakker met vele honderden bloeiende roggelelies zou staan.
Sinds die tijd zet hij zich in voor het behoud van die bijzondere akkers rond Govelin, waar ieder jaar Feuerlilien-Tage worden georganiseerd. Ook dit jaar vinden die weer plaats tussen 8 en 23 juni, in de periode dat de lelies bloeien. Wie een indruk wil krijgen hoe de akkers rond Midlaren, Zuidlaren, Gieten en Bonnen er begin vorige eeuw uitzagen, moet zeker eens de tocht naar Govelin wagen.
roggelelie
aankondiging Feuerlilien-Tage
24-03-2013 Agrarisch natuurbeheer is in zijn huidige vorm weinig effectief lees het hele artikel op Natuurbericht
Onderzoek van Alterra Wageningen wijst uit dat de positieve effecten van het agrarisch natuurbeheer over de gehele linie minimaal blijken te zijn. Instandhouding of aanleg van half-natuurlijke landschapselementen levert weliswaar aantrekkelijker landschappen op, maar leidt zelden tot een verbetering van de leefomgeving van de meest kwetsbare soorten van het boerenland. Effectief agrarisch natuurbeheer is uitsluitend mogelijk als dit instrument wordt ingezet in kerngebieden, waar nog hoge aantallen van de doelsoorten voorkomen, en waarin de abiotische randvoorwaarden (b.v. waterhuishouding, bemestingsgraad e.d.) geschikt gemaakt worden of al geschikt zijn. Ook is monitoring van de effecten een noodzakelijk onderdeel. Een onmisbare schakel in het hele proces is het aanstellen van een gebiedsregisseur die het contact onderhoudt tussen boeren, natuurbeheerders, onderzoekers en overheid. In feite is dit ook de aanpak waar de natuurorganisaties voor pleiten.
15-05-2013 Tweede bijeenkomst klankbordgroep Natuurmonumenten zie pagina Duinweg-beekdal
Op 15 mei 2013 werd een tweede bijeenkomst gehouden van de klankbordgroep waarmee Natuurmonumenten haar nieuw te ontwikkelen Natuurvisie voorbereidt.Er worden op korte termijn tevens twee wandelingen georganiseerd in het gebied.
17-06-2013 Concept eindrapport Transferium toegestuurd aan de klankbordgroep zie pagina transferium
Deze maand kwam dan eindelijk het eindrapport over het Transferium gereed. Het is een uitgebreid verslag van het totale proces van besluitvorming en van de conclusies zoals die in de verschillende werkteams uitkristalliseerden.
03-07-2013 "Transferium, bom op Drentsche Aa" zie Dagblad van het Noorden
Artikel over de transferiumplannen bij De Punt van J. Wittenberg in het Dagblad van het Noorden.
11-08-2013 Resultaten landelijke tuinvlindertelling op 2, 3 en 4 augustus lees meer op onze pagina bermbeheer
Afgelopen weekend organiseerde De Vlinderstichting voor de vijfde keer een landelijke tuinvlindertelling. De tuinvlindertelling laat zien dat 2013 een van de beste vlinderzomers was van deze eeuw. Maar twintig jaar geleden zou dit een heel gewone vlinderzomer geweest zijn. Vergeleken met toen gaat de vlinderstand nog steeds achteruit. Het goede nieuws is dat we deze zomer even terugveren naar wat we vroeger 'normale waarden' genoemd zouden hebben.
16-09-2013 "Het Transferium komt er" (Dagblad van het Noorden) Lees verder over Transferium
In bovengenoemd artikel wordt met veel aplomb aangekondigd dat het Transferium bij De Punt doorgaat. Het Natuurplatform vond deze aankondiging nogal prematuur.
28-10-2013 Het kabinet overweegt het systeem van dierrechten af te schaffen artikel in NRC
Het kabinet overweegt het bestaande systeem van dierrechten, dat het aantal te houden dieren beperkt, af te schaffen. Een veehouder mag dan zo veel dieren houden als hij wil. Hij moet wel aan de milieunormen voldoen. Morgen neemt de Eerste Kamer een wetswijziging in behandeling die veehouders verplicht mestoverschotten te verwerken. De agrarische ondernemers mogen zelf bepalen hoe zij de hoeveelheid mest beperken. Ze kunnen minder dieren gaan houden. Ze kunnen grond verwerven waarover ze hun eigen mest uitrijden. Of ze kunnen de dieren voer geven dat leidt tot minder milieubelastende mest. De overtollige mest moet vervolgens worden verwerkt. Dat gebeurt in toenemende mate in fabrieken die mest samen met "restproducten” verwerken en energie opwekken.
28-10-2013 Ondanks GROENMANIFEST dreigt ook in Drenthe een explosieve groei van de veestapel megastallen (NRC)
Afschaffen van dierrechten en Europese melkquota (in 2015) zal leiden tot verdere intensivering van de veeteelt met desastreuze gevolgen voor volksgezondheid, woonomgeving, natuur en milieu. Er komt een autonome ontwikkeling op gang naar schaalvergroting, die ten koste zal gaan van natuur en landschap en daardoor van recreatie en toerisme, terwijl in die sectoren meer mensen werken dan in de landbouw. Verdere intensivering is een slechte ontwikkeling. Als voedsel voor de dieren komen er monoculturen van grasland en maïsvelden in plaats van bloemrijke weilanden. Dat is een verarming van het landschap en gaat ook ten koste van de weidevogels. Als de centrale overheid geen grenzen stelt, is de trein niet te stoppen.
In de provincie Drenthe zijn de afgelopen twee jaar liefst zeshonderd vergunningen voor uitbreiding van veebedrijven afgegeven. Volgens directeur Reinder Hoekstra van de natuur- en milieufederatie Drenthe zitten daar mega-uitbreidingen bij.
Groenmanifest: In maart 2011, tijdens de periode Bleker, kwamen provincie, natuurorganisaties en boeren met een manifest waarin ze afspraken dat de uitstoot van ammoniak door de veehouderij in z’n totaliteit zou dalen; ammoniak is schadelijk voor natuurgebieden. De afspraken in dit manifest houden o.a. in, dat veehouderijen die uitbreiden, de eerste zes jaar meer ammoniak mogen uitstoten; na die periode moet de uitstoot echter dalen naar negentig procent van vóór de uitbreiding.
groenmanifest
groenmanifest
Ondanks deze overeenkomst dreigt de ammoniakuitstoot in Drenthe verder toe te nemen, als de aanvragen voor uitbreiding op deze manier doorgaan. Daarom heeft de provincie besloten het verlenen van vergunningen voorlopig op te schorten.
12-11-2013 Laatste bijeenkomst klankbordgroep Natuurmonumenten zie pagina Duinweg-beekdal
In de eerste week van november kregen de leden van de klankbordgroep het concept van de nieuwe Natuurvisie toegestuurd, zodat daar op 12 november gezamenlijk over gediscussiëerd kon worden. De discussie concentreerde zich voornamelijk rond een aantal knelpunten die in de Natuurvisie genoemd werden en waar verschillende leden van de klankbordgroep zich sterk bij betrokken voelden.
13-11-2013 Tijdelijke Natuur - winst voor mens en Natuur meer over Tijdelijke Natuur
Tijdelijke natuur – natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen - biedt permanente winst voor mens én natuur. De huidige wet- en regelgeving houdt echter de ontwikkeling van tijdelijke natuurgebieden tegen, evenals de heersende beleidscultuur. Inmiddels is er op diverse plaatsen Tijdelijke Natuur met succes gerealiseerd. Lees meer op onze pagina Bermbeheer.
19-11-2013 Snelle groei veestapel overvalt provincie lees verder op website Natuur- en Milieufederatie Drenthe
De provincie heeft de verlening van vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven stilgelegd. Reden is dat de afgelopen jaren opvallend veel Drentse veehouderijbedrijven een vergunning hebben aangevraagd voor de uitbreiding van hun bedrijf. Er dreigt een explosieve uitbreiding van de veestapel en een omvangrijke verhoging van de ammoniakbelasting op de Drentse natuur. Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet en de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Drentse Groenmanifest.
04-12-2013 D66 wil transferium bij veilinghallen Lees meer op pagina Transferium
Op 3 december werd een informatiebijeenkomst gehouden voor gemeenteraadsleden over de plannen voor een Transferium bij De Punt. Kwam deze voorlichtingsavond niet een beetje laat? Wellicht was het beter geweest als ook de politieke partijen hadden kunnen meedenken in de klankbordgroep...

Zo blijkt nu bijvoorbeeld, dat D66 het transferium liever op het industrieterrein bij de bloemenveiling gehad zou hebben. Dat komt in feite neer op een keuze voor het "Industriëel Landgoed", een ontwerp dat tijdens het beslissingproces om allerlei redenen is afgevallen.
07-12-2013 GROEN HAREN: Code rood voor Drentsche Aa - natuurblog Kees Boele Lees meer op pagina Transferium
Nederland is een paradijs voor planologen. Lijnen trekken op de kaart zonder ook maar ergens bergen te ontmoeten. Vanuit de, op zich uitstekende, samenwerking in de Regio Groningen-Assen werd ook op het Drentse provinciehuis nagedacht over het voorkomen van een mogelijk verkeersinfarct op de Groningse ringweg. Het briljante idee is simpel: giet een deel van het toch onrendabele land westelijk van de Glimmer Aa in beton en Drentse pelgrims richting Stad kunnen vandaar met bussen naar het noorden worden vervoerd. Bijkomend voordeel, de duizenden passagiers voor het internationale vliegveld Groningen Airport kunnen hun auto kwijt alvorens te vertrekken naar Honolulu.
12-12-2013 Overheid geeft melkveehouders ruimte voor groei lees meer op de themapagina BOEREN & NATUUR
Grondgebondenheid: Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan.
Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede en de Eerste Kamer als reactie op een rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).
  naar top van pagina
     
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016 Duinweg-beekdal  
data 2009 2017 Transferium  
thema's 2010 2018 project bermbeheer  
contact 2011 2019 gastransportleiding
links 2012 2020 bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo  
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen