Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
02-01-2020 DE OOSTERMOER    -     Natuurplatform Drentsche Aa over de plannen tot verdubbeling van de N34
Een meerderheid van de Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 nodig is om de verbinding tussen Emmen en Groningen te verbeteren. Bij dubbele rijbanen ontstaat er een fysieke scheiding tussen de twee rijrichtingen, waardoor frontale botsingen voorkomen worden. Het gedeelteijk verdubbelen van sommige weggedeeltes zorgt voor een betere doorstroming, omdat er stukken zijn waar men zonder problemen kan inhalen.
Het Natuurplatform ziet een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 als een onacceptabele aantasting van de Natuur, terwijl deze ingreep niet werkelijk zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door risicovol gedrag of onoverzichtelijke situaties. Een gedeeltelijke verdubbeling zal dit niet verbeteren. Bovendien zullen de dorpen langs de weg meer last van lawaai krijgen. Het Natuurplatform stelt daarom voor, om op de N34 een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen en tevens de snelheid omlaag te halen van 100 naar 80 km, in combinatie met een inhaalverbod. foto
stuk in Oostermoer
04-01-2020 Opiniestuk door bewoners Schipborg:    Drenthe legt vierbaansweg op de Hondsrug - (DvhN)
Sinds oktober 2018 doet de provincie Drenthe onderzoek naar 'nut en noodzaak' van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, wat resulteerde in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Conclusie van de bewoners: de voorgestelde maatregelen dragen nauwelijks bij aan de doelstelling. De tijdwinst die de verdubbeling zou moeten opleveren is minimaal (slechts 1-3 min). Het enige goede aspect is de aanpak van de rotonde bij Gieten, een knelpunt dat al jaren zorgt voor vertragingen, files en ergernis. De inwoners zien hun eigen inbreng onvoldoende terug in de eindnotitie en hebben de indruk dat er wordt toegewerkt naar een vooropgezet plan: de totale verdubbeling van de N34.
foto
stuk in DvhN
14-01-2020 Jim Klingers, bouwhistoricus:   'Hunebedbouwers draaien zich om in hun trechterbekers...'
Op 9 juli 2018 werd de N34 door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink met veel trompetgeschal omgedoopt åtot ‘Hunebed Highway’. ‘De eerste belevingsweg van Nederland’. De Hunebed Highway moest de hedendaagse variant worden van de prehistorische karrensporen over de Hondsrug.
Wat we ook van de naam en bordjes vinden, de zoektocht naar een duurzamere inpassing van de N34 en een betere beleving van het ‘achterland’ valt te prijzen. Het Hondsruggebied is namelijk landschappelijk en cultuurhistorisch zo uitzonderlijk dat het in 2015 tot UNESCO Global Geopark werd verklaard.
foto
stuk in DvhN
Helaas is er sinds de introductie van het concept Hunebed Highway geen woord meer vuil gemaakt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dezelfde provincie Drenthe zet nu enkel nog fanatiek in op verdubbeling van de N34.
Met vier in plaats van twee banen plus de bijbehorende klaverbladen en op- en afritten, zal de weg met ruim 50 ha extra asfalt een veel groter fysiek en visueel obstakel gaan vormen in het terecht zo geprezen Hondsruglandschap.
De provincie zet bovendien de UNESCO-status van de Hondsrug op het spel. Een kritische commissie toetst elke vier jaar of de geoparken nog wel aan de criteria voldoen en de bijzondere waarden niet te grabbel worden gegooid.
Niet de verkeersveiligheid maar het stimuleren van economische ontwikkeling langs de N34 lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn achter de verdubbelingsplannen. Wanneer valt nu eens het kwartje dat de Drentse economie juist floreert dankzij het nog vrij geringe aantal wegen en bedrijventerreinen, dankzij het iets lagere tempo, dankzij de rust en ruimte, de nog niet uit hun krachten gegroeide dorpen, de hei en hunebedden, de aardappels en de koeien?
25-01-2020   N34   -   Dagblad van het Noorden - VERDUBBELING N34 IN NIEUWE FASE:
                                       Wetenschappers onderzoeken effecten van vier varianten op natuur en milieu
De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar de plannen uitgebreid besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit resulteerde in de conceptnota Rijkwijdte en Detailniveau, waarover de provincie in gesprek is met gemeenteraden die over het gebied langs de weg gaan. Over enkele weken stellen Gedeputeerde en Provinciale Staten de nota vast. Daarna kan het natuur- en milieuonderzoek van start.
foto
Lees het hele artikel
Het verzet van omwonenden en natuurbeschermers tegen de plannen zwelt aan. Onder meer in opiniestukken in deze krant waarschuwen zij voor meer overlast van de weg en aantasting van natuur en landschap. De N34 loopt vlak langs het beschermde Natura 2000-gebied bij de Drentsche Aa en door het waardevolle Hondsruggebied. Uit de nota blijkt dat de provincie het wegdeel, dat ongeveer 40 kilometer lang is, over 12 kilometer wil verdubbelen, om automobilisten op die wegdelen de gelegenheid te geven veilig in te halen.

Op de site van het Dagblad is ook een video te zien met beelden van de N34 en gesprekken met omwonenden en met Philippe Boucher, voorzitter van het Natuurplatform Drentche Aa.
foto
25-01-2020   N34   -   Dagblad van het Noorden  -  RACEN TUSSEN DE PUNT EN EMMEN:   Reportage Hilbrand Polman
"Sneller en veiliger van Groningen naar Emmen en terug. De N34 moet weer op de schop om het mogelijk te maken. Een gedurfd project. Want de N34 loopt dwars door natuurgebieden, het regent bezwaren van tegenstanders."    -   Hilbrand Polman laat in deze reportage voor- en tegenstanders aan het woord en belicht de problemen en obstakels die zich voordoen. krant
reportage
Hoe groot is de kans dat de verdubbeling van de N34 inderdaad door kan gaan, nu de stikstofproblematiek zo zwaar weegt? Toen er in de Provinciale Staten besloten werd tot dit plan, was alles nog mogelijk en dacht nog niemand aan de stikstofbelasting die een verdubbelde weg bij de omringende natuurgebieden teweeg brengt. krant
obstakels
28-01-2020 "BIJPRAATMOMENT STIKSTOF"    -    Update provincie over de stikstofproblematiek
Eind januari houdt de Provincie een "bijpraatmoment" over de situatie rond de stikstofproblematiek in Drenthe en de invloed daarvan op kenmerkende Drentse habitattypen. In Drenthe bevinden zich 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gemiddeld overschot aan stikstof wordt geschat op 600 mol/ha/jr per gebied.
Ca 35% van de stikstofdepositie is afkomstig uit Drenthe zelf, 65% komt van overige bronnen in Nederland.
foto
In Drenthe is de stikstof opgave naar verhouding groter, door de lage kritische depositiewaarde van veel Drentse Natura 2000 gebieden. Men streeft daarbij naar een gebiedsgerichte aanpak, naar wat men noemt Een natuurlijk Platteland; robuustere natuurgebieden, in balans met economie en landbouw. Als aanvullende opdracht ziet de provincie de volgende maatregelen: het verminderen van de stikstofdepositie en het versnellen van maatregelen die het natuurherstel bevorderen.
Enkele concrete maatregelen die genoemd worden zijn o.a.:

• Stimuleren kringlooplandbouw
• Extensiveren landbouw (binnen zone rondom Natura 2000)
• Saneren of verplaatsen bedrijven nabij Natura 2000-gebied
• Maximale snelheid verlagen dichtbij Natura 2000-gebieden
• Stimuleren (technische) innovaties
• (Niet) aanwezige vergunningen op orde brengen
31-01-2020 Dagblad van het Noorden     -     OPINIE
WIE MAAKT ZICH NOG DRUK OM HET DRENTSE LANDSCHAP nu de N34 wordt verbreed?
In Museum Thijnhof werd deze week een tentoonstelling met schilderijen van Evert Musch (1918 – 2007) geopend. Mede dankzij Musch bestaat het nationaal park Drentsche Aa. In Assen wordt dat landschap momenteel bejubeld als Barbizon van het Noorden. Wie de tentoonstelling van Musch wil bezoeken, moet naar Coevorden. Dat kan over de N34, een tweebaansweg langs bossen, glooiende velden en weidse akkers. foto
De N34 wacht een verdubbeling. Tussen Emmen en Coevorden, waar nooit files hebben gestaan, zijn de werkzaamheden reeds begonnen. Alles voor het goede doel: vlot van hier naar daar, minder ongelukken. Maar wie ziet nog om naar het Drentse landschap? In ieder geval niet Geopark De Hondsrug. Onder leiding van directeur Cathrien Posthumus heeft deze erfgoedorganisatie het oorspronkelijke doel - bescherming onder de Unesco-vlag van het ijstijdenlandschap - ingeruild voor het heil van toerisme en recreatie. En wordt meer waarde aan gehecht aan reclameborden en transferiums dan aan uitzicht en natuur. Gelukkig hebben we de schilderijen nog.
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -     UITSPRAKEN VAN HET RIVM OVER SNELHEID EN UITSTOOT STIKSTOF
"Om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen, is het zeker niet zinloos om de snelheid op provinciale wegen te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur."
Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
foto
Het RIVM presenteerde eind vorige jaar berekeningen rond de uitstoot van stikstof aan betrokken ministers.
Bekijk de presentatie van de gegevens van het RIVM via de link in de rechterkolom.
foto
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -   DRENTHE LEGT AUTOMOBILIST AAN DE KETTING OM STIKSTOFZORGEN
                                                     Gaat de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag?
De provincie Drenthe overweegt de maximumsnelheid te verlagen op de provinciale wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De maatregel moet de stikstofproblematiek helpen verlichten. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat op de N34 ter hoogte van het Drentsche Aa gebied de snelheid omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Nader onderzoek moet echter uitwijzen in hoeverre deze maatregel zinvol is. Het provinciebestuur werkt momenteel hard aan de zogenoemd gebiedsgerichte aanpak. Drenthe telt twaalf gebieden waar de natuur meer bescherming nodig heeft. Per gebied moet de provincie er voor zorgen dat de neerslag van stikstof omlaag gaat. Zoals bekend moet de overheid sinds een uitspraak van de Raad van State in mei de natuur beter beschermen tegen stikstof. Met vrijblijvende beloftes komt zij niet meer weg. Dit heeft grote gevolgen voor vergunningen voor activiteiten in de buurt van de beschermde natuur. fotoLees het hele artikel
08-02-2020 N34     -    Dagblad van het Noorden     -   OPINIE 
                  "Laten we beter nadenken over verdubbeling van de N34"     -    Hans van Ewijck
De provincie Drenthe wil delen van de N34 verdubbelen, om zo de weg veiliger te maken. De effecten zullen averechts zijn, is de mening van Hans van Ewijck. Bij een gedeeltilijke verdubbeling zal de enkele rij voortrijdende auto's zich kunnen splitsten in twee banen, wat uitnodigt tot inhalen. De maximum snelheid blijft voor beide banen echter 100 km. Dat betekent in feite dat er helemaal niet ingehaald kan worden, behalve dan een enkele langzame auto die niet harder dan 80 gaat. foto
Na enige kilometers moeten de twee rijbanen echter weer één worden en juist dit is in het verkeer altijd dè oorzaak van filevorming en onverwachte manoeuuvres, die ongelukken kunnen veroorzaken. Een gedeeltijke verdubbeling lost dus in feite het veiligheidsprobleem niet op. Lees het artikel via de link in de kolom rechts.
12-02-2020 N34     -    Brief Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa over de plannen rond de N34
                                                                                       aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
Geacht college, In onze vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa van 5 februari jl. is mondeling de stand van zaken rondom de planvorming over de verdubbeling van de N34 besproken. Het voornemen tot verdubbeling roept veel vragen op. Voor het Overlegorgaan – door u ingesteld om u gevraagd én ongevraagd advies te geven - is het onduidelijk in hoeverre bij de voorbereiding rekening is gehouden met de unieke en samenhangende natuur- en landschapskwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.
Als Overlegorgaan Drentsche Aa zijn wij van mening dat een dergelijke grote ruimtelijke ontwikkeling moeilijk is in te passen binnen de (kern)kwaliteiten van het Nationaal Park Drentsche Aa, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe (2018) en geborgd in uw eigen omgevingsverordening. Lees meer via de link rechts. foto
18-02-2020 N34     -    Brief Natuur- en Milieu Federatie Drethe over de plannen rond de N34   
                                                                                       aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
Geacht college, Sinds enige tijd zijn wij betrokken bij de planvorming rond de aanpassing van de N34. Basis daarvoor vormt voor uw college de startnotitie die in oktober 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Sindsdien ziin er voor dit proces diverse onderzoeken in gang gezet en is een reeks bijeenkomsten voor stakeholders en omwonenden georganiseerd.Vorig jaar is door de PAS-uitspraak van de Raad van State een nieuwe situatie ontstaan. Deze is in onze ogen ook van grote betekenis voor de voorgenomen besluitvorming over de N34 en verdient een belangrijke plek in het totaal van afwegingen. Wat opvalt is dat in de ondezoeken met de stikstof-factor tot nu toe geen enkele rekening is gehouden. Dat vinden wij een belangrijke tekortkoming. Onze zorg is dat in dit vroege stadium van het proces rond de N34 een te beperkte focus is gelegd op een aantal puur verkeerskundige afwegingen. Wij pleiten tegen deze achtergrond voor opname van een stikstof- en klimaatvriendeliike wegvariant in de m.e.r.-studie. foto
brief NMF Drenthe
foto
Video RTV-Drenthe
In de video: : Frits Heukers (bewoner langs N34), Reinder Hoekstra, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Philippe Boucher (Natuurplatform)
20-02-2020

RTV-Drenthe   -   De zin en onzin van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34   -   Serge Vinkevleugel

Is de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 wel echt nodig? Voor de capaciteit van de weg tot 2040 niet, zo blijkt uit verkeersonderzoek. De doorstroming dan? Ook die is met de huidige weg best op orde, als je de problemen van knooppunt Gieten maar aanpakt. Enige nadeel dan: de gemiddelde snelheid blijft onder de 100 kilometer per uur. foto
In de video: Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa en Frans Schouten van Eefgoedvereniging Heemschut.
Blijft over: de verkeersveiligheid. Is verdubbelen daarvoor de beste oplossing? "Ja", zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. "Nee", zeggen tegenstanders. "Doe maar een afscheiding midden in de weg en een inhaalverbod." Verkeers-psycholoog Wildervanck denkt er anders over: Ook al is de capaciteit van de weg tot 2040 voldoende en zijn de files bij het knooppunt Gieten straks opgelost, voor de veiligheid op de weg zou verdubbeling juist een goede oplossing zijn. Hij geeft de voorkeur voor zo veel mogelijk verdubbelde stukken, verspreid over de weg. foto
In de video: : Philippe Boucher (Natuurplatform), Cees Wildervanck (verkeerspsycholoog) en Frits Heukers (bewoner langs N34)
De provincie kijkt bij de plannen voor het verdubbelen van een deel van de N34 naar vier opties:

- Één lang stuk van 12 kilometer tussen Borger - Annen;
- Twee stukken van 6 kilometer tussen Odoorn - Ees en Gasselte - Annen; 
- Drie stukken van 4 kilometer tussen Klijndijk - Ees, Gasselte - Eext en Anloo - Schipborg;
- Vier stukken van 3 kilometer tussen Klijndijk - Exloo, Borger - Gasselte, Gieten - Eext en Anloo - Schipborg.

fotoklik voor vergroting
Het harder kunnen rijden zit dus in ons hoofd. De werkelijke tijdwinst is namelijk minimaal: anderhalve minuut tot maximaal drie minuten. En als het voor de doorstroming niet hoeft, kiezen de tegenstanders toch maar voor een inhaalverbod. Natuur- en landschapsorganisaties vinden het zelfs een prima idee om de snelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur.

De provincie Drenthe wil niet reageren. Gedeputeerde Staten moeten officieel nog besluiten dat de vier geselecteerde weggedeelten van de N34 voor verdubbeling verder onderzocht gaan worden. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.

Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa
Het zou natuurlijk triest, maar wel onthullend zijn, wanneer de provincie zich in haar besluitvorming voornamelijk laat leiden door de onderbuikgevoelens van haastige automobilisten, in plaats van door de Natuur- en Landschapswaarden, die ze zegt zo hoog in het vaandel te dragen...
25-02-2020   N34   -   Gedeputeerde Cees Bijl     -   'Geen 80 km per uur op de N34' -  Dagblad van het Noorden
In het Dagblad van het Noorden reageert Gedeputeerde Cees Bijl op de voorstellen van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe om de snelheid op de N34 te beperken.
foto
Volgens Bijl is er in de voorgestelde scenario's, die door de provincie bekeken worden, geen rekening gehouden met een snelheidsverlaging naar 80 km per uur. "Een verbeterde wegverbinding levert tijdwinst op voor het openbaar vervoer. En een aantrekkelijk Openbaar Vervoer stimuleert mensen om de auto te laten staan", zegt Bijl.
Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa op dit standpunt:
De Milieufederatie deed een oproep om voor de N34 ook een stikstofvriendelijke variant te onderzoeken. Ook werd de suggestie gedaan de weg naar 80 km per uur te halen. Voordelen: stikstof uitstoot gaat omlaag en de weg wordt veiliger.
Bijl betoogt echter dat de N34 van groot belang is voor Emmen en Groningen als verbindingsweg tussen de twee grootste bevolkingscentra van het Noorden.

Onderzoek van Sweco wees uit dat slechts ca. 20% van het verkeer met eindbestemming Groningen uit Emmen komt.
Wat verkeer betretf is Emmen sterk georiënteerd op Coevorden en Borger-Odoornt. Een groot deel van het verkeer over de N34 is lokaal en het meeste verkeer richting Groningen is afkomstig uit Aa en Hunze en Tynaarlo. Het gaat daarbij om het dagelijks forenzenverkeer. Scholieren reizen vanuit Emmen niet naar Groningen maar blijven in Emmen.
Dit alles relativeert het belang van de N34 als verbindingsroute tussen Emmen en Groningen.
13-03-2020 NATUURERVEN-PROJECT      -     Officiële afsluiting door het symbolisch inzaaien van een bloemenakker
Op vrijdag 13 maart, net voor het begin van de 'Corona-crisis', werd het project feestelijk afgesloten met het inzaaien van een bloemenakker door wethouder René Kraaijenbrink, geholpen door twee bestuursleden van het Natuurplatform en de bewoners van het perceel. De andere deelnemers aan het project kwamen langs om hun bloemzaden af te halen. Er was koffie en koek (zoals dat hoort in Drenthe) en ook de pers was uitgenodigd. In de plaatselijke krant verscheen een verslag van de resultaten van het project en een foto van het inzaaien. plaatje
31-03-2020   N34  -  Zienswijze Natuurplaform ingeleverd voor de sluitingsdatum
- Zie af van verdubbeling en zet in op een veilige 80 km-weg met minder stikstof-uitdstoot
Elke keer opnieuw is het schrijven van een zienswijze een hele bevalling. Eerst was er in 2019 de deelname aan de klankbordgroep. Toen volgde het bestuderen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). En vervolgens het zoeken van extra informatie, die inzicht kan geven in de juistheid van de keuzes, die de provincie op basis van onderzoek en discussies heeft gemaakt. Eén ding is duidelijk; we zijn het met de gekozen oplossing niet eens. Zienswijzefoto
Natuurplatform
We constateren een aantal ernstige tekortkomingen in de onderbouwing van de verdubbelings-plannen.
Kern van onze zienswijze is dat milieuvriendelijker alternatieven ten onrechte worden uitgesloten
01-04-2020   N34   -   RTV-Drenthe    -   Verkeerde conclusies over verdubbeling N34 in verkeersrapport
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over zienswijze Natuurplatform
" Voor de doorstroming op de N34 en de capaciteit van de weg is gedeeltelijk verdubbelen niet nodig. Dat concludeerde het Natuurplatform Drentsche Aa al eerder na het bestuderen van de eigen provinciale onderzoeken. Maar over de verkeersveiligheid bij verdubbeling van de N34 worden verkeerde conclusies getrokken op basis van diezelfde onderzoeken, zegt het platform." Lees verder via de link in de rechter kolom foto
07-05-2020   N34   -   RTV - DRENTHE    -   Advies commissie voor de m.e.r. :   "Doe meer onderzoek van tevoren"
In het advies dat de commissie voor de m.e.r. heeft uitgebracht staat, dat de provincie voor de zogeheten milieu-effectrapportage voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet uitzoeken of natuurgebieden aan weerszijden van de weg beter te verbinden zijn. Bovendien moet beter gekeken worden naar alternatieven voor verdubbeling, zoals snelheidsverlaging. Bijvoorbeeld voor de Drentsche Aa, het Drouwenerzand en de Elperstroom. Als je zo'n weg gaat verbreden, dan kun je denken aan het beter verbinden van die natuurgebieden, bijvoorbeeld via een ecoduct.
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over het advies van de commissie m.e.r. foto
- Lees het hele advies van de commissie m.e.r. via de link in de rechter kolom. foto
18-08-2020 VELDBEZOEK LOONERDIEP   -   Waterschap Hunze en Aa's

Projectplan beekverhoging Taarlooschediep
Eind augustus 2020 waren we als Natuurplatform, samen met een groep andere belanghebbenden (waaronder natuurorganisaties, landbouwers en omwonenden), uitgenodigd voor een veldbezoek aan het Taarlooschediep.
Klik op het plaatje rechts voor een verslag van de bijeenkomst.

sweco
Doel van het plan is: het voorkomen van droogteschade aan kwetsbare natuur langs het Taarlooschediep en verbetering van de ecologische kwaliteit van de beek, door de bodem met maximaal 50 cm te verhogen d.m.v. het inbrengen van zand en hout (zoals takken of boomstronken). De bodemverhoging zal vanaf de Gasterenseweg over 1,5 km geleidelijk worden opgebouwd en zal aan de benedenstroomse kant naar Tweediepskolk weer geleidelijk worden afgebouwd zodat er geen abrupte overgangen in de beekbodems zullen ontstaan.
Om wateroverlast en overstromingen in benedenstroomse gebieden te voorkomen, zal middels regelgeving nader worden vastgelegd, hoe en in welke volumes het water uit het Deurzerdiep verder moet worden doorgevoerd naar het Loonerdiep-Taarlooschediep en het Afleidingskanaal (naar Havenkanaal en Noord-Willemskanaal). Dit alles om te voorkomen dat er in benedenstroomse gebieden wateroverlast kan ontstaan en de bergingsruimte in het beekdal zo goed mogelijk wordt benut.
hoogtekaart
hoogtekaart
Hoewel we toch altijd onze twijfels houden, bij de ingrepen die in de natuur gedaan worden, zagen we geen noodzaak tegen dit plan beroep aan te tekenen. Het was bedoeld om de ecologische situatie te verbeteren en tegelijkertijd de waterhuishouding op orde te houden. In feite is deze ingreep een poging de schade, die door jarenlange kanalisereing en schoonmaak van beken is aangericht, enigszins te herstellen... EEN INHAALSLAG DUS !!!
09-10-2020   N34   -   INWONERS GASSELTE:  "Provincie slaat inspraak over bij procedure verdubbeling N34"
Omwonenden uit Gasselte zijn niet gehoord over het al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Ze vinden dat ze in het besluitvormingsproces door de provinciale politiek zijn overgeslagen. De omwonenden kunnen nu alleen nog meepraten over waar en hoe de N34 verdubbeld moet worden vrezen ze.
Lees verder via de link in de rechter kolom
foto
25-11-2020   N34   -   INSPRAAK-AVOND PROVINCIE over de gedeeltelijke verdubbeliong van de N34 - (via ZOOM)
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over inspraak-avond op het provinciehuis
Ruim 7 maanden nadat de zienswijzen van een uiteenlopende groep bezwaarmakers waren ingediend, volgde een inspraakavond, waarop alle partijen 5 minuten gelegenheid kregen om een samenvatting te geven van hun voornaamste zienswijzen op dit plan.
Vanwege de corona-maatregelen, verliep deze inspraak via internet.
De meningen variëerden tussen twee uitersten: HELEMAAL VERDUBBELEN en foto
HELEMAAL NIET VERDUBBELEN
Veel sprekers vonden het uitgangspunt: Een Onderzoek naar Gedeeltelijke Verdubbeling al niet in orde.
Door deze beperkte vraagstelling bleven andere, betere opties geheel buiten beeld. In dit artikel geeft Serge Vinkenvleugel een helder overzicht van de verschillende standpunten en de gemiste kansen bij dit onderzoek.
LEES ALLE BERICHTEN OVER DE N34 OP ONZE SPECIALE PAGINA N34 -
verdubbeling
ga naar 2021 / 2022
   
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen