Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
 
30-06-2022 AANBIEDING PETITIE 'TRANSFERIUM NEE' aan wethouder van de gemeente Tynaarlo
De Petite 'Tranferium Nee!' leverde ruim 2300 handtekeningen op en werd op 30 juni aangeboden aan Wethouder Jelbrich Peters van de gemeente Tynaarlo door twee vertegenwoordigers van de gelijknamige protestgroep: Erik Bazuin en Sylvie Westerhof. De wethouder kon geen directe beloftes doen, maar gaf wel aan dat ook het nieuwe college twijfels heeft over de huidige Transferiumplannen. Na de zomer volgen over dit onderwerp nieuwe gesprekken met de provincie. Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe. foto
aanbieding Petitie
'Transferium Nee!'
07-06-2022 RTV-Drenthe: Ziet TYNAARLO alsnog af van een TRANSFERIUM bij De PUNT ?
Komt er wel een groot Transferium bij De Punt?Hoewel in 2017 al een besluit werd genomen in de gemeenteraad van Tyanaarlo, lijkt de stemming na de gemeenteraadsverkiezingen te zijn omgeslagen.
Het nieuwe college lijkt het Transferium toch niet zo te zien zitten. Een onlangs gehouden petitie tegen het Tranferium wordt door kandidaat wethouder Jurryt Vellinga zeker meegenomen in de beraadslagingen.
Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe.
foto
Artikel RTV-Drenthe
Zie voor alle nieuws over het Transferium de pagina TRANSFERIUM
18-06-2022 CAMERA BEELDEN van een wildpaadje tussen weiland en 'GRENSBOSJE'  
Het 'Grensbosje' is een klein verwilderd stukje particulier bos, gelegen buiten de regulier paden, tussen akkers en weiland net even buiten het Noordlaarderbos. Sinds jaar en dag schuilt hier in het weekeind, wanneer er veel wandelaars in het Noordlaarderbos rondlopen, een groepje reeën. Een wildcamera, gedurende een week geplaatst op een doorgangspaadje naar het weiland, leverde mooie beelden op van verschillende voorbijgangers zoals das, steenmarter en vos, maar ook een ree met haar kalfje, op klaarlichte dag. foto
ree + reekalfje
11-06-2022 CAMERA BEELDEN van een DASSENHOL in het NOORDLAARDERBOS  
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos1
In de afgelopen jaren is de dassenpopulatie in dit gebied flink gegroeid. In de omgeving van het Noordlaarderbos zijn inmiddels meerdere burchten gevestigd. Sylvie Westerhof plaatste gedurende een week een camera bij één van die holen.
Marianne van Albada verzorgde de montage van de video's.

Lees meer op onze pagina DAS.
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos2
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos3
28-05-2022 Hilbrand Polman in Dagblad van het Noorden over het TRANSFERIUM
Hilbrand Polman schreef een kritisch stuk over het geschuif in de poliitiek en het steeds weer opnieuw vragen om nieuwe onderzoeken: Waarom niet gewoon een duidelijk 'NEE'. Waarom weer een nieuw onderzoek?
krant
Misschien ziet de gemeente Tynaarlo het meer als een schaakspel, waarbij de zetten al van tevoren duideijk zijn:
Er is nooit een objectief onafhankelijk onderzoek geweest. Als dat er nu wel komt, klinkt er vanzelf een duidelijk 'NEE', waar niemand meer omheen kan. De Provincie staat schaakmat...
27-05-2022 Coalitie-akkoord Gemeente Tyanaarlo - de opstelling t.a.v. het TRANSFERIUM bij DE PUNT
Het nieuwe coalitie-akkoord van de gemeente Tynaarlo bevat als visie op mobiliteit o.a. de volgende punten:
7. Transferium: De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten.
8. Daarnaast zijn we voorstander van kleinere hubs langs provinciale wegen, waar ook ov-aansluitingen zijn en goede fietsenstallingen met parkeervoorzieningen. Coalitie-akkoord
Gemeente Tynaarlo
De visie van de Provincie staat verwoord in een brief van 28 september 2021 - enkele citaten:
Brief van
Provinciale Staten
ln 2015 hebben uw Staten ingestemd met het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt.
Voor het realiseren van de nieuwe toe-en afrit is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op 12 september 2017 heeft het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Tynaarlo) besloten medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het project. De zienswijzen en overlegreacties hebben geresulteerd in een ontwerpbestemmingsplan dat in 2019 ter inzage heeft gelegen.
ln de afgelopen maanden heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan Strukton Civiel Noord & Oost BV. lnmiddels is de gunning definitief en zijn de werkzaamheden van het bouwteam begonnen.
ln het eerste kwartaal van 2022 hopen wij de benodigde vergunningen aan te vragen en de bestemmingsplanprocedure te vervolgen.
Dit betekent dus dat de uitvoering van de plannen valt of staat met de positie die de Gemeente Tynaarlo zal innemen.
25-05-2022 "Tegenstanders Transferium De Punt maken een vreugdesprongetje"
ARTIKEL inHaren - de Krant:
De vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Tynaarlo zou een keerpunt kunnen betekenen in de planvorming voor een nieuw Transferium bij De Punt.
Binnen deze coalitie én in de gemeenteraad staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op en is er ook weerstand tegen de plannen van de Provincie Drenthe. De actievoerders van Transferium Nee, waarvan Erik Bazuin uit Glimmen één van de roergangers is, maken waarschijnlijk een vreugdesprongetje, want hun stem is gehoord.
plaatje
foto
Transferium de Punt
De weerstand blijkt uit het feit dat de volgende passage is opgenomen in het coalitieakkoord van Tynaarlo:
“De aanleg van een Haarlemmermeer aansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten”.

Het college twijfelt dus over nut en noodzaak van het Transferium en dat is precies wat de actiegroep al langer zegt: "Waarom is een Transferium nodig voor 200-500 auto’s, terwijl vijf minuten verderop aan de A28 bij Haren een Transferium half leeg staat?"
OTTERS:
Bazuin zegt dat de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij De Punt en de aanleg van de parkeerplaats, desastreuze gevolgen zal hebben voor flora en fauna in dat gebied. De actiegroep wordt daarin gesteund door de Stichting Otterstation Nederland.
Op 21 mei heeft de Stichting een brief verzonden aan een aantal bestuurders waarin wordt gesteld dat de aanleg van een transferium zal resulteren in het vernietigen van een bestaande otter habitat en dat deze plannen daarom in strijd zijn met de EU-habitatrichtlijn.
Door verlegging van de bestaande afrit uit noordelijke richting, verdwijnt de huidige natuurrijke oever. Met cameravallen is aangetoond dat dit een belangrijk leefgebied is van de otter, waar ook jonge otters zijn geboren en grootgebracht.
foto
foto
foto
foto
30-04-2022 CAMERA BEELDEN van de bezoekers van een DASSENHOL in het 'GRENSBOSJE'  
Aan de rand van een klein verwilderd stukje particulier bos, gelegen tussen de es van Noordlaren, een paardenweiland en het Heiveen, is ca 4 jaar geleden door een das een hol gegraven aan de voet van een omgewaaide eik. Er is geen permanente bewoning, maar er komen regelmatig dassen langs om de zaak te inspecteren. De dassenburcht waaruit ze afkomstig zijn ligt niet ver daar vandaan in het Noordlaarderbos. In de laatste week van april heeft daar een wildcamera gestaan, die opnamen heeft gemaakt van de bezoekers van het hol. Het bleek een zeer gevariëerd gezelschap te zijn, dat zich daar vertoonde. foto
dassenhol
Camera en beelden zijn van Sylvie Westerhof, een van de iniitatiefnemers van 'Transferium NEE’.
Montage van de camerabeelden werd gedaan door Marianne van Albada van 'Natuurplatform Drentsche Aa’.
25-04-2022 TRANSFERIUM De Punt ACHTERHAALD en OVERBODIG - Philippe Boucher - Natuurplaform
Twaalf jaar geleden werd De Punt voor het eerst genoemd als ideale locatie voor een Transferium dat de stad Groningen moest ontlasten. Vanaf dat moment startte er een waterval aan onderzoeken, plannen en discussies over de voors en tegens. Van een aanvankelijke opzet met ruimte voor 2000 parkeerplaatsen, kromp het ontwerp langzaam in tot een parkeergelegenheid voor 200 auto's met busverbinding naar de stad. Inmiddels zijn de omstandigheden sterk veranderd en is er in Haren een goed werkend transferium gerealiseerd, waar altijd ruimte over is. Daarmee wordt een transferium bij De Punt in feite overbodig. Ook zal het een schadelijke uitwerking hebben op de kwetsbare natuur rond de Drentsche Aa daar vlakbij. Philippe Boucher zet in dit stuk alle gegevens over 12 JAAR TRANSFERIUM-PLANNEN nog eens helder op een rij. foto
Natuurplatform over Transferium'
CONCLUSIE: Een Transferium bij De Punt is schadelijk, achterhaald en overbodig.
17-04-2022 PLEIDOOI van HANS VAN DER LANS voor een andere aanpak in het NATUURBEHEER
Al meer dan 35 jaar pleit Hans van der Lans voor een andere aanpak in het natuurbeheer. In 1986 schreef hij samen met studiegenoot Gerben Poortinga het boek 'Natuurbos in Nederland' over de mogelijkheden om ook in ons land een beter bosbeheer voor elkaar te krijgen. En nog steeds wordt er in het Natuurbeheer te weinig rekening gehouden met de principes die hij voorstaat.
Onlangs was Hans van der Lans op radio Gelderland en sprak met een verslaggever over zijn visie op de Veluwe. De moeite waard om even naar te luisteren:
Hij lijkt soms een roepende in de woestijn, maar hij heeft wel gelijk en kan het heel goed uitleggen.
foto
mei 2009 FOTOPRESENTATIE van een EXCURSIE naar het NEW FOREST foto
New Forest
Hans van der Lans verzorgde ook jarenlang excursies naar het New Forest, een bosgebied in Engeland, waar het vee nog op de oude manier mag loslopen in bos en veld en waar de auto's moeten stoppen als er een kudde dieren de weg oversteekt. De paarden lopen er vrij door de straten van de dorpjes en als je ze niet in je tuin wilt, moet je zelf zorgen dat je hekken in orde zijn. Zo moet het bij ons in de middeleeuwen zijn geweest.
(In 2009 namen we deel aan zo'n excursie - zie voor een verslag de link in de rechter kolom)
15-03-2022 WERKGROEP VERONTRUSTE BEWONERS hangt spandoeken op bij AFRIT DE PUNT spandoek
Sinds een aantal dagen hangen er twee grote spandoeken bij de op- en afritten naar de A28 bij De Punt, die de voorbijgangers oproepen "NEE" te zeggen tegen het toekomstige Transferium op die plek. Ook is er een video op YouTube gezet, die opnames vertoont van de verschillende diersoorten die de afgelopen periode in de omgeving van De Punt zijn waargenomen. Waaronder: bever, otter (met 3 jongen), bunzing, hermelijn, vos, steenmarter, ijsvogel en roerdomp.
18-02-2022 PETITIE GESTART tegen de bouw van een TRANSFERIUM bij DE PUNT PETITIE
Bewoners uit de omgeving zijn inmiddels een petitie gestart tegen de bouw van een Transferium bij de Punt.
Die ondersteunen we natuurlijk van harte. In het gele vlakje staat een link naar de tekst van de PETITIE.
Ook heeft de werkgroep een uitgebreide website ontworpen, waarin wordt uitgelegd, waarom een Transferium op die plek nadelig is voor de natuur.
Klik op de afbeelding rechts voor de website Transferium-Nee.nl van deze werkgroep.
bever
17-02-2022 TRANSFERIUM PLANNEN worden ongemerkt doorgezet
In oktober vorig jaar, signaleerden we al dat de provincie de plannen voor het Transferium bij De Punt weer uit de ijskast had gehaald, en de aanbesteding voor de bouw inmiddels had gegund aan het bedrijf Strukton. kaartje
Er is door de provincie destijds een vormvrije m.e.r.-beoordeling aangevraagd middels een aanmeldnotitie.
Bij een dergelijke verkorte MER hoeven er geen alternatieven te worden bekeken. Voorwaarde daarbij is wel dat er geen sprake is van een te verwachten cumulatie van stikstof in de nabije toekomst.
Het adviesbureau (Bügel Hajema) dat daarnaar onderzoek deed, gaf een positief advies:
Er zouden geen projecten in de nabije omgeving te verwachten zijn, die de uitstoot van stikstof zouden kunnen verhogen.
Daarmee zijn wij het echter niet eens: Er bestaan wel degelijk initiatieven (mede gestimuleerd door provincie en gemeente), die in de omgeving van het transferium extra stikstof-uitstoot zullen bevorderen.
Het gaat daarbij om de volgende drie projecten:
 1. De mogelijke bouw van een hotel pal achter de benzinepomp. Dit ligt al vastgelgd in het bestemmingsplan.
 2. Een groot overslag centrum voor stadsdistributie op het terrein van de bloemenveiling, waarvoor de gemeente al actief lobbywerk verrichtte en geld reserveerde.
 3. Tenslotte het plan van de provincie om rond Luchthaven Eelde meer industrie aan te trekken; ook daar is reeds geld voor gereserveerd.
Als deze cumulatie betrokken wordt bij de plannen, zullen alle stikstofberekeningen vele malen hoger uitvallen en zal ook een uitbreiding van de infrastructuur nodig zijn. De door het Naturplatform ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan zijn inmiddels beantwoord, maar op ons bezwaar tegen de aanmeldnotitie van 12 juli 2019 is nog steeds geen reactie gekomen van het bevoegd gezag. Waarom niet?
16-02-2022 OOSTERMOER - NOORDENVELD plaatst stuk over de bezwaren van het Natuurplatform tegen de N34
De plaatselijke krant Oostermoer-Noordenveld gaf een goede samenvatting van het standpunt van het Natuurplatform t.o.v de geplande verdubbeling van de N34 kaartje
08-02-2022 PERSBERICHT NATUURPLATFORM over de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 logo

WIJ PLEITEN VOOR EEN VEILIGE TWEEBAANS WEG van Emmen tot De Punt.
Een belangrijke route over het unieke Hondsrug gebied, met daartoe geëigende voorzieningen,
die de snelheid van automobilisten zal beperken en het inhalen zal ontmoedigen of onmogelijk maken.

Het is onverstandig de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling uit te voeren en wel om de volgende redenen:
1. VEILIGHEID:
Nauwgezet onderzoek van het Natuurplatform Drentsche Aa en deelname aan de klankbordgroep N34, hebben het inzicht opgeleverd dat de verdubbeling van de N34 niet zal leiden tot een veiliger weg maar tot meer ongelukken.

Bureau Sweco meldde al in haar rapporten dat met name gedeeltelijk verdubbelen leidt tot meer onveiligheid. De totale verdubbeling van de N33 van Assen naar Veendam - A7 in 2015, heeft zelfs geleid tot een substantiële toename van ongelukken mede door harder rijden van de weggebruikers. Dat valt zeker ook te verwachten op de N34 na verdubbeling.

2. STIKSTOF-UITSTOOT:
De hogere snelheid van automobilisten zal leiden tot een hogere uitstoot van schadelijk stikstof en fijnstof.
De N34 loopt langs twaalf schitterende Natura 2000 gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 22.622 ha die alle op minder dan 25 km van de weg liggen. Dit is de door het kabinet afgelopen zomer 2021 vastgestelde afstand van Natura 2000 gebieden tot mogelijke stikstof bronnen die bij vergunningen betrokken moet worden. Al deze natura 2000 gebieden zijn nu reeds overbelast met stikstof en hebben te kampen met een sterke achteruitgang van flora en fauna.

3. AANPASSING GEVAARLIJKE KRUISINGEN:
De verbetering van de gevaarlijke kruisingen bij Odoorn, Klijndijk en Emmen West zal de veiligheid wél verbeteren, evenals het plan om de rotonde bij Gieten kruisingsvrij te maken. Dit zal de doorstroming bevorderen en zeker ook de veiligheid.

LEES ALLE BERICHTEN OVER DE N34 OP ONZE SPECIALE PAGINA N34 -
verdubbeling
11-10-2021 BOUW TRANSFERIUM gegund aan STRUKTON BV Oldenzaal  

Op de site van de Povincie Drenthe vonden we een bericht waaruit blijkt dat de Provincie al bezig is met de aanbesteding van het bouwen van het Transferium bij De Punt. Het Transferium-project was eind augustus 2019 voorlopig stilgelegd, doordat er na de "stikstof-uitspraak" onzekerheid ontstond over de mogelijke uitvoering van het project. Dat is inmiddels 2 jaar geleden.

krantBericht 25-08-2019
Toch blijkt nu uit deze aanbesteding, dat er inmiddels weer gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor de bouw van een Transferium, terwijl na 2 jaar Corona-pandemie de files juist zijn afgenomen, zo blijkt uit de cijfers van RWS. kaartje
05-03-2021 DOORFIETSROUTE tussen Groningen en Assen - Traject bij de Witte Molen
De provincies Groningen en Drenthe zijn al enige tijd bezig met de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Assen. Na een variantenstudie, waarbij ook ecologen naar de verschillende mogelijkheden hebben gekeken, is in principe al voor een bepaald traject gekozen. Deze route ziet men als de meest rustige voor flora en fauna. (In de rechterkolom een link naar de variantenstudie van Sweco) sweco
VARIANTEN -
Het Natuurplatform is tot nu toe niet eerder betrokken geweest bij dit project, dat inmiddels al in een vergevorderd stadium is. Tijdens de afronding van de laatste fase (het traject bij de Witte Molen) werd, op aanraden van het Waterschap Hunze en Aa's, echter ook het Natuurplatform nog uitgenodigd voor een gesprek.
Reeds vanaf 2012 maakt het Natuurplatform zich sterk voor een meer robuuste ecologische verbindingszone tussen de oost- en westzijde van de A28. Deze inspanningen leidden uiteindelijk in 2015 tot een door de provincie Groningen gedragen project, waain een groot aantal kleinere faunapassages geraliseerd zou worden onder de A28 tussen Groningen en De Punt. In november 2016 werd daarvan het eindrapport gepreseenteerd.
Dit vormde het uitgangspunt voor toekomstige aanpassingen, die uitgevoerd zouden worden zodra de gelegenheid en de middelen daarvoor beschikbaar zouden zijn. (Klik op het plaatje rechts voor dit rapport)
das&boom
faunapassages
inrichtingsplan
Ook de fietssnelweg die nu op stapel staat, zal invloed hebben op de ecologische verbinding tussen de gebieden aan beide zijden van de A28. Omdat de plannen al in een zo ver gevorderd stadium waren, hebben we niet tijdig kunnen meedenken over de consequenties van de aanleg van deze doorfietsroute op het "overstekend ecologisch verkeer" tussen beide zijden van deze inmiddels steeds breder geworden VERKEERSBAAN. (Bestaande uit een Autoweg (A28),het Noord-Willemskanaal en een Fietssnelweg.) (Rechts het ecologisch rapport van Sweco)
sweco
ECOLOGISCH -
We hebben ons daarom beperkt tot enkele suggesties, opgedaan uit vroegere ervaringen met de aanleg van het fietspad over de Drentsche Aa bij het Okkenveen in 2008, dat destijds de aanleiding vormde tot de oprichting van het Natuurplatform.
(Klik op het logo in de rechter kolom voor de opmerkingen van het Natuurplatform t.a.v. de doorfietsroute)

LOGO
Over het fietspad bij het Okkenveen schreef Marianne van Albada destijds de impressie:    PARADISE LOST  
01-04-2021 ROODZANDEN - een aantal verspreid liggende percelen in de buurt van Zeegse
Een nieuw inrichtingsplan voor de Roodzanden:
Begin april 2021 werd het Natuurplatform gevraagd mee te denken over de inrichting en het beheer van de "Roodzanden", enkele verspreid liggende percelen in de buurt van Zeegse, gedeeltelijk eigendom van Staatsbosbeheer, gedeeltelijk in bezit van particulieren. Alle belanghebbenden werden uitgenodigd mee te denken over het toekomstig gebruik en beheer van deze percelen. Het was het tweede "CORONA-jaar", dus dat betekende dat de vergaderingen plaarsvonden via "ZOOM".

Het projectgebied vormt onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. (Vroeger EHS genoemd - Ecologische Hoofdstructuur.)
De provincie Drenthe heeft geînventariseerd in welke gebieden belangrijke natuurbeheertypen aanwezig zijn, en hoe die in de toekomst verder ontwikkeld kunnen worden. Hiertoe behoort ook het gebied dat "Roodzanden" genoemd wordt.

In het gebied "Roodzanden" gaat het om 4 verschillende beheertypen:

 1. Landbouwgrond, nog om te vormen naar natuur (inrichting)
 2. Droge heide
 3. Kruiden- en faunarijk grasland
 4. Dennen-, eiken-, en beukenbos
kaartje
Project Roodzanden
kaartje
Gebieds-kaart
Verschillende belanghebbenden:
Naast Staatsbosbeheer zijn er ook particuliere eigenaren in het gebied. Verder zijn er percelen grasland die geschikt zijn voor beweiding en die mogelijk aan geinteresseerde buitenstaanders verpacht kunnen worden. Daarom wil men onderzoeken of het mogelijk is ook bewoners en vrijwilligers te betrekken bij het beheer en in gezamenlijk overleg te komen tot een eensluidende visie op de toekomstige ontwikkelingen.
Recrreatiedruk:
Een bijkomend probleem voor het gebied is de recreatiedruk. In het verleden zijn er weiiswaar veel recreatiewoningen opgeruimd, wat de omgeving rustiger heeft gemaakt, maar ook nu liggen er in de bospercelen nog heel veel huisjes en restanten van funderingen. Vanuit Zeegse en Schipborg wordt het gebied veel bezocht door wandelaars, mountainbikers en honden.
De visie van Staatsbosbeheer:
Als Natuurplatform hebben we vooraf met Wolter Winter van Staatsbosbeheer een kleine excursie gemaakt om het gebied te leren kennen en alvast enig inzicht te krijgen in de problemen. Door bemesting en ontwatering in het verleden, is de kwelwaterstroom niet meer optimaal, zodat het kwelwater het beekdal zelf eigenlijk niet meer bereikt.
SBB streeft er naar om een gevariëerder plantengroei mogelijk te maken, door meer water vast te houden in het hogere deel en zo de kwelstroom weer te herstellen. Het (gedeeltelijk) dempen van afwaterings sloten zou daaraan kunnen bijdragen.
kaartje
kwelwater-stromen
kaartje
sloten-patroon
Gedurende de maanden april t/m juni vonden er twee-wekelijkse "zoom"-vergaderingen plaats over de toekomst van de "Roodzanden", waarin alle partijen konden meedenken over inrichting en beheer van het gebied en de te varen koers.
De eerste fase van dit overleg stond vooral in het teken van het delen van kennis over het gebied en het verzamelen van kwaliteiten, knelpunten en kansen. Op 23 april presenteerde Prolander (de organisatie die de leiding in handen had) hiervaneen tussenverslag. verslag 1 kaartje
In de tweede fase
ging het meer om verdieping rond een drietal thema's:
In de derde fase
werd een voorlopig schetsontwerp nader uitgewerkt en aan de deelnemers voorgelegd. Ze kondern via ZOOM reageren en aanwijzingen geven, die ter plekke in de schets werden verwerkt.
 1. Water en natuur
 2. Landschap, cultuurhistorie en archeologie
 3. Recreatie en particulier natuurbeheer
Verschillende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:
 1. Waterhuishouding - Meer infiltratie, meer kwel
 2. Verbinden van heides - Siepelveen in het noorden en Molenveld in het zuiden met elkaar verbinden
 3. Van naaldbos naar loofbos - omvorming naaldbos, naar meer loofbos met struiken-en kruidenlaag
 4. Minder drainage - door sloten te dempen, te verontdiepen of stuwen aan te leggen
 5. Gestuurd recreëren - Zonering van recreatief gebruik - meer balans tussen recreëren, wonen en natuur
kaartje
Dit schetsontwerp is de eerste belangrijke stap in het planproces.
De volgende stap is het opstellen van een inrichtingsplan.
Dit is een gedetailleerder plan waarin concrete maatregelen worden genoemd en uitgewerkt.
 
naar top van pagina
     
home 2022 actualiteiten    
actueel        
data        
thema's      
contact    
links        
archief      
nieuwsbrief        
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen