homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING het project in 2011
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden een speciaal project te gaan starten, met als doelstelling de natuurwaarden in het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL" verder te versterken en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die we tegenkwamen. Op deze pagina's een verslag van onze vorderingen met dit project.
 
10-02-2011 Volgende bijeenkomst met bewoners: 18 april 2011, 20.00 uur - houdt die datum vast in uw agenda...
Inmiddels hebben we met alle betrokken partijen contact gehad. Op 18 april willen we de resultaten daarvan bespreken met omwonenden en andere belangstellenden. Noteer daarom deze datum in uw agenda. Nadere berichten volgen nog.
21-02-2011 Fotoreportage over het Wildeveen en andere wilde stukjes natuur tussen Vijftig Bunder en Drentsche Aa
Fotoverslag van een aantal verwilderde stukjes natuur grenzend aan het Wildeveen in Midlaren, gemaakt op 17 februari, een dag met prachtig winterlicht. Van ouds is het Wildeveen eigenlijk een moerasgebied en dat is het nog steeds, hoewel een deel ervan in gebruik is als paardenweide.
Aan de rand van het Wildeveen ligt campingboerderij en huifkarverhuur "De Bult". Een glooiend zandpad verbindt deze plek met de Westertseweg, die de grens vormt tussen Vijftig Bunder, Noordlaarderbos en de madelanden langs de Drentsche Aa. Verder zijn er geen paden. De wilde stukjes land die er aan grenzen zijn moeilijk begaanbaar en drassig. Er zijn geen paden en ze zijn niet toegankelijk voor publiek. Deze fotoreportage geeft een inkijkje in de schoonheid van deze kleine stukjes wilde natuur, waar dieren en planten de wereld nog voor zich alleen hebben.
09-03-2011 Crossmotoren vernielen dassenburcht in Wapserveen lees verder
op de pagina dassen
Op 8 maart ontdekte boswachter André Donker uit Zuid Drenthe, dat een dassenburcht bij Wapserveen ernstig verstoord werd door crossmotoren. De motorrijders maakten gebruik van smalle wildpaden, die ze tot een soort crossbaan hadden omgevormd en waarin de burcht als een twee meter hoge springschans diende. dassenburcht
Crossmotoren rond het Noordlaarderbos: Ook in de omgeving van het Noordlaarderbos worden regelmatig crossmotoren gesignaleerd, die met knetterende motor over de zandwegen scheuren, bij voorkeur nog ergens een smal paadje of een greppel meepikken en dan weer verdwijnen zonder aangesproken te kunnen worden. Ooit is er in het verleden een motoragent geweest die ook voorzien was van een crossmotor, met het doel de crossers te kunnen pakken en bekeuren. Maar de jongelui die hij zou moeten aanhouden, waren vele malen handiger met hun apparaat dan hij en dit heeft dus niet gewerkt. Toch zouden bewoners, wandelaars en ruiters graag zien, dat deze motorcrossers elders over een eigen crossbaan konden beschikken.
In de rechterkolom: foto's en een filmpje
crossmotor
crossmotoren
28-03-2011 "Visiedocument" Duinweg-beekdal gereed. naar het VISIEDOCUMENT
De werkgroep "Duinweg-beekdal" heeft na alle gesprekken met verschillende instanties een "visiedocument" opgesteld, waarin kort en puntsgewijs de hoofdpunten staan opgesomd voor verdere actie. Het is de bedoeling om dit document op 18 april te bespreken met omwonenden en andere geïnteresseerden en het daarna terug te koppelen naar de instanties waarmee gesprekken zijn gevoerd.
18-04-2011 Bijeenkomst voor omwonenden in het NIVON-huis te Noordlaren UITNODIGING bijeenkomst
Op 18 april gaf de het Natuurplatform Drentsche Aa een presentatie van de plannen die de werkgroep "Van Duinweg tot Beekdal" in de afgelopen periode heeft uitgewerkt. Bedoeling was om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over mogelijkheden tot verbetering van het natuurgebied dat gelegen is tussen Duinweg en Drentsche Aa. Degenen die niet aanwezig konden zijn op de avond zelf, kunnen de presentatie alsnog bekijken via internet.
De avond werd bezocht door ca 30 mensen, die na de pauze discussiëerden over de voors en tegens van de naar voren gebrachte ideeën. Een overzicht van de verschillende reacties, is te bekijken via de link in de rechterkolom hiernaast. Globaal gezien kwam het er op neer dat de grote meerderheid van de aanwezigen zich (met hier en daar een enkele kanttekening) goed kon vinden in de voorstellen van het Natuurplatform.
20-04-2011 Fietsexcursie door gebied "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" met instanties en terreinbeheerders
Op 20 april hebben de leden van de werkgroep Duinweg-beekdal een fietsexcursie georganiseerd met de verantwoordelijke instanties en terreinbeheerders. De bedoeling was om ter plekke te laten zien, wat in de ogen van de bewoners de knelpunten zijn en wat er verbeterd zou kunnen worden. Over en weer werd commentaar geleverd en werden standpunten verduidelijkt. Alle aanwezigen waren het er over eens, dat een dergelijke fietsexcursie een goed initiatief was, en voor herhaling vatbaar. Daar moet natuurlijk aan toegevoegd worden dat het stralende zomerweer hier ook volop aan meewerkte.
Hoewel de vertegenwoordigers van de verschillende instanties elkaar regelmatig in diverse combinaties tegenkomen, vonden ze het juist heel inspirerend om op deze manier met zijn allen èn met de initiatiefnemers naar het gebied te kijken en van gedachten te wisselen. Doordat alles rond één onderwerp geconcentreerd was, kon er gezamenlijk veel concreter over nagedacht worden. hek op de dijk
02-05-2011 Nieuw beleid van het Waterschap voor de dijkjes langs de Drentsche Aa Lees verder op pagina "fietspad"
Het Waterschap heeft inmiddels maatregelen getroffen om de verstoring van vogels en reeën door het betreden van de dijken een halt toe te roepen, door aan het begin van de dijk een hek te plaatsen. Ook heeft het Waterschap zelf zijn maaibeleid aangepast.
03-05-2011 Formulering van een drietal "Speerpunten" voor de toekomst van het gebied Van Duinweg tot Beekdal
Na de discussie-avond met omwonenden in het NIVON-huis en het overleg met de terreinbeheerders tijdens de fietsexcursie, hebben we uit het grote aantal onderwerpen een aantal punten geselecteerd, dat breed gedragen wordt door alle partijen en ook wat praktische uitvoering betreft haalbaar lijkt. Deze onderwerpen zijn samengebracht in het stuk "SPEERPUNTEN", dat als basis moet gaan dienen voor verdere actie.
17-05-2011 Radio-Interview Willem Bok met Tynaarlo Lokaal over Duinweg-Beekdal
Op dinsdag 17 mei was het Natuurplatform uitgenodigd voor een interview op Tynaarlo Lokaal. Willem Bok vertelde daar over de "Speerpunten" die de werkgroep Duinweg-Beekdal voor het gebied heeft opgesteld. interview
24-07-2011 Enquête over "Speerpunten" voor bewoners van het gebied Van Duinweg tot Beekdal klik voor het enquête_formulier
In de maanden juni en juli hebben de leden van de werkgroep Duinweg-Beekdal een enquête-formulier samengesteld dat in de komende weken uitgedeeld zal gaan worden aan de bewoners van het gebied. Omdat niet alle bewoners op onze voorlichtings bijeenkomsten aanwezig waren, leek het ons een goed idee om deze enquête huis aan huis te verspreiden bij degenen die in of in de directe nabijheid van het gebied wonen. enquête
01-09-2011 Stand van zaken Project Duinweg-Beekdal Lees verder...
Na de bewonersbijeenkomst afgelopen april in het NIVONhuis en de fietsexcursie met natuurterreinbeheerders en het Waterschap zijn we in de afgelopen periode als Werkgroep van het Natuurplatform Drentsche Aa flink aan de slag gegaan.
04-11-2011 Verslag van de enquête en de conclusies van het Natuurplatform  
Uitkomsten: Inmiddels zijn alle enquêteformulieren verwerkt en is een verslag gemaakt van de uitkomsten. Dit verslag bestaat uit de getalsmatige uitkomsten, weergegeven in percentages en ondersteund door een grafische weergave, met daarnaast een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen of suggesties die de invullers bij de betreffende vraag hadden toegevoegd.
grafiek
Algemene informatie en Conclusies:
Daarnaast is er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit deze uitkomsten met daaronder in cursief de conclusies die het Natuurplatform er aan verbindt. Het stuk bestaat uit 3 pagina's:
Een algemeen inleidende pagina over het hoe en waarom van de enquête en twee pagina's met uitkomsten en conclusies.

Enquête-1

Enquête-2

Enquête-3

      naar 2012
        naar top van pagina
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief   2015-Westerlanden