homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING het project in 2012
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden een speciaal project te gaan starten, met als doelstelling de natuurwaarden in het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL" verder te versterken en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die we tegenkwamen. Op deze pagina's een verslag van onze vorderingen met dit project.
 
22-10-2012 Vorderingen van het project Duinweg-Beekdal in 2012  

Na het uitvoeren van de enquête in 2011, was het de bedoeling om in 2012 de bevindingen om te zetten in concrete daden. In deze fase stagneerde het project enigszins. Overleg met verschillende partijen blijkt een langdurig en traag verlopend proces.

ENQUETE
verslag+conclusies
Een kleine parkeerplaats aan de Tolhuisweg
In de enquête sprak de overgrote meerderheid van de bewoners zich uit voor vermindering van de verkeersdruk op de zandwegen in het gebied, en voor het realiseren van parkeerplaatsen aan de randen, om dit probleem op te vangen. Daarom leek de eerstvolgende logische en haalbare stap het realiseren van een kleine parkeerplaats aan de Tolhuisweg, ter hoogte van de Vijftig Bunder, als opmaat voor het autoluw maken van de Westertseweg in de toekomst. Natuurmonumenten is bereid een stukje van haar terrein hiervoor beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Tynaarlo staat er in principe positief tegenover, mits er een breed draagvlak is in het dorp.

recreatieverkeer
info-recreatieverkeer
Bezwaren van het Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen (die in zaken betreffende het dorp Midlaren de gesprekspartner van de gemeente is) wilde hier echter niet zomaar in meegaan. Het wordt door het bestuur als een tekortkoming gezien dat de enquête alleen onder de direct in- en aanwonenden is gehouden; men vindt dat niet representatief voor het hele dorp. In principe zijn echter alle bewoners van Midlaren in de gelegenheid geweest onze bijeenkomsten bij te wonen en hun stem daar te laten horen; iedereen heeft een uitnodiging gehad. Dat we de enquête alleen onder aanwonenden van de betreffende zandwegen hebben gehouden was een puur praktische overweging: zij waren degenen die dit het meest aanging. Een enquête onder alle dorpsbewoners ging in dat stadium onze draagkracht te boven. Mocht men een raadpleging van het hele dorp nodig vinden, dan ziet de Werkgroep dat vooral als een verantwoordelijkheid van het bestuur van Dorpsbelangen.

Uitnodiging info-avond 18-04-2011

 

Samenvatting reacties bezoekers info-avond

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen
Op de Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen 18 april 2012 licht Marianne van Albada namens de werkgroep de plannen toe. Na een aantal uiteenlopende reacties van de aanwezigen, doet iemand het voorstel om bij handopsteking te peilen wie er voor het autoluw maken van de Westertseweg is. Uit de zaal komen slechts drie positieve reacties.
Van echte meningsvorming is echter nog nauwelijks sprake geweest. Ook is het de vraag of de selectie van aanwezigen wel representatief is voor het totale dorp. Naar verhouding zijn de bewoners van het buitengebied weinig vertegenwoordigd deze avond en de rest van de aanwezigen is niet of nauwelijks betrokken geweest bij de planvorming en heeft dus een achterstand qua informatie en gedachtenvorming.
Daarom roept Willem Bok het bestuur van Dorpsbelangen op, niet nu al aan te sturen op een definitieve uitspraak van de aanwezigen, maar hen te vragen mee te denken. Door de mensen er meer bij te betrekken kan ieder zijn ideeën inbrengen en het draagvlak vergroot worden. Hij stelt het bestuur voor om de BOKD in te schakelen om advies te geven over hoe de inwoners van een dorp tot een standpunt kunnen komen. Het bestuur van Dorpsbelangen zegt zich verder op de zaak te zullen beraden. Na de vakantieperiode is er opnieuw contact geweest tussen de werkgroep en het Bestuur van Dorpsbelangen. Besloten werd om op de volgende Algemene ledenvergadering van 28 november het punt nogmaals aan de orde te stellen.
Website BOKD
(Brede Overleggroep Kleine Dorpen)
Nieuw Inrichtingsplan Natuurmonumenten
Inmiddels heeft Natuurmonumenten ons bericht, dat zij nog dit najaar een proces van inspraak willen starten voor het nieuwe inrichtingsplan voor de komende 18 jaar, dat zij voor het gebied Noordlaarderbos - Vijftig Bunder willen opstellen. Het is de bedoeling dat bewoners van Noord- en Midlaren daar van begin af aan bij betrokken worden en er over mee kunnen denken. Omdat het eventueel autoluw maken van de Westertseweg ook in een dergelijk plan zou kunnen worden ingepast, lijkt het ons als Werkgroep op dit moment het beste om het proces van overleg, niet door de BOKD te laten begeleiden, zoals eerst was voorgesteld, maar het te laten aansluiten bij het overleg dat Natuurmonumenten gaat organiseren met de dorpelingen over hun nieuwe inrichtingsplan. Zowel het Natuurplatform als individuele bewoners kunnen daar hun ideeën over meerdere zaken inbrengen. We hebben daarom het bestuur van Dorpsbelangen gevraagd om op de volgende ledenvergadering alle Midlaarders op te roepen deze inspraak-avonden van Natuurmonumenten te gaan bezoeken en zo deel te nemen aan het proces van meningsvorming over de inrichting van het gebied. Zelf zijn we van plan om, als Natuurplatform, voorlopig pas op de plaats te maken en ons te voegen in het informatie- en inspraaktraject dat Natuurmonumenten is gestart.
noordlaarderbos
Natuurmonumenten
NoordlaarderbosVijftig Bunder
          naar 2013
          naar top van pagina
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief   2015-Westerlanden