homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING vervolg van het project in 2015
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden een speciaal project te gaan starten, met als doelstelling de natuurwaarden in het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL" verder te versterken en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die we tegenkwamen. Op deze (en vorige) pagina's een verslag van onze vorderingen met dit project.
Dit jaar: INRICHTINGSPLAN WESTERLANDEN-BESLOTEN VENEN VAN START

 
09-04-2015 Inloopbijeenkomst inrichtingsplan Westerlanden – Besloten Venen PLANKAART 2008 - Herinrichting Haren
detail Westerlanden-Besloten Venen
In het jaar 2015 kwamen de plannen van Staatsbosbeheer voor de inrichting van de Westerlanden en Besloten Venen klaar. Tijdens de Herinrichting Haren in de jaren daarvoor, vond een herverkaveling plaats van alle gronden in die gemeente en kwamen de meeste percelen in De Westerlanden in bezit van Staatsbosbeheer. Ook zijn er particuliere eigenaren die zich voegen in de plannen voor het gebied. Het plan werd opgesteld door een landinrichtingscommissie in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s. Op 9 april 2015 vond er een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden, waarin het inrichtingsplan nader werd toegelicht.
Als Natuurplatform zijn we tevreden om te zien dat veel van de voorstellen die we destijds deden vanuit ons project Duinweg-beekdal, in dit plan tot uitvoering worden gebracht. Zo wordt bij voorbeeld het asfaltgedeelte van de Westertseweg verwijderd en omgevormd tot zandweg, waardoor het gebied meer autoluw wordt gemaakt. De kades langs de Drentshce Aa zullen worden verwijderd, zodat de rivier weer kan overstromen bij hoog water. Er worden poelen aangelegd en de meeste sloten worden gedempt. Door de inrichting van de Westerlanden ontstaat er nu een groot aaneengesloten natuurgebied, dat het hele terrein tussen Duinweg en beekdal omvat, precies zoals we dat bedoeld hadden.
Ecologische hoofdstructuur - Natuurnetwerk Nederland - en Natura 2000  
Het gebied Westerlanden – Besloten Venen ligt in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, ten westen van het Noordlaarderbos en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Na de inrichting zal het gebied er gevarieerder, natter en natuurlijker uit gaan zien. Er komt meer ruimte voor de Drentsche Aa om buiten haar oevers te treden. Door het verwijderen van de dijk van de Drentsche Aa wordt de vroegere situatie in dit gebied hersteld. In augustus van dit jaar wordt begonnen met de werkzaamheden en het is de bedoeling dat die voor de zomer van 2016 zullen zijn afgerond. Projectleider is Bart-Jan Prak van Prolander.

Natuurnetwerk Nederland
(info Rijksoverheid)


Kaart Natura 2000

DIENST LANDELIJK GEBIED ( landelijke organisatie) wordt PROLANDER (provinciale organisatie van Groningen en Drenthe)
De begeleiding van het project ligt bij de provinciale uitvoeringsorganisatie Prolander. Prolander is een samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe, en gaat voor beide provincies de landschapstaken uitvoeren, die vroeger ressorteerden onder de Dienst Landelijk Gebied (DLG), die per 1 maart werd opgeheven. Oprichting Prolander
(bericht provincie Drenthe)
Het grootste deel van de taken en een groot deel van het personeel van DLG wordt overgenomen door de provincies. Net als DLG richt ook Prolander zich vooral op de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), de aanpak van stikstof en de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden (het netwerk van beschermde natuurgebieden). Vaak wordt dit gecombineerd met andere doelen zoals waterberging, waterkwaliteit, landbouwkundige structuurverbetering en recreatie. Prolander verzorgt voor diverse landinrichtings- en gebiedscommissies onder andere het ruimtelijk ontwerp, de grondverwerving en het project- en procesmanagement bij de inrichting van gebieden.
16-09-2015 Officiële start inrichting Westerlanden – Besloten Venen VIDEO RTV-Drenthe
Op 16 september 2015 gingen de werkzaamheden officiëel van start doordat gedeputeerde Henk Jumelet met de graafmachine een hapje uit de dijk nam. Na afloop werd (buiten zicht van de bezoekers) de dijk wel weer even keurig gedicht. De kades langs de Aa mogen namelijk pas echt weg, nadat er halverwege de Besloten Venen een nieuwe dijk plus gemaal is geplaatst, die het noordelijk gedeelte van het Besloten Veen droog moet houden.
23-11-2015 Fotopresentatie over de werkzaamheden Aa
presentatie Westerlanden
Marianne van Albada maakte voor het Natuurplatform een fotopresentatie van de werkzaamheden en alle veranderingen in het gebied. Het geheel is voorzien van situatieschetsen en deelkaartjes uit het inrichtingsplan. Op het moment van online zetten van deze presentatie zijn nog lang niet alle werkzaamheden afgerond. Afhankelijk van de vorderingen, zal het verslag tussentijds worden aangevuld.
   
          naar top van pagina

home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief   2015-Westerlanden