home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
  TRANSFERIUM DE PUNT - 1
voorgeschiedenis - 1e fase 2010 - 2011
  EEN TRANSFERIUM BIJ DE PUNT

De laatste tijd zijn er met enige regelmaat files richting Groningen en men denkt dat deze met de verwachte groei van het verkeer in de toekomst zullen toenemen. De Groningse plannen voor de aanleg van een regiotram maken De Punt tot een "interessante locatie" voor een Transferium. In de Omgevingsvisie Drenthe, die 2 juni 2010 werd vastgesteld, wordt De Punt dan ook al genoemd als mogelijke locatie voor een transferium. Ook in het Collegeprogramma Tynaarlo (2012-2014), het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020 van de Provincie Drenthe en het bereikbaarheidsprogramma van de Regiovisie Groningen – Assen, wordt gesproken over de regiotram en over een Transferium bij De Punt.

Wat opvalt in al deze beleidsstukken, is de nadruk op een combinatie van zaken die met elkaar de noodzaak van een Transferium bij de Punt onderstrepen. Zij vormen a.h.w. de peilers onder de keuze van de locatie:

  • de groei van het autoverkeer door toenemende bedrijvigheid in de stad Groningen
  • de aanleg van de Zuidelijke ringweg, die zal zorgen voor een (tijdelijke) verergering van het verkeersprobleem
  • de baanverlenging op Eelde als aanjager van verdere economische groei en verkeerstoename
  • de regiotram die in de toekomst deze verkeersdruk moet gaan opvangen
  • De Punt als ideale locatie voor een Transferium, omdat alle vervoersstromen daar bij elkaar komen (snelweg, secundaire wegen, treinspoor, luchtverkeer, waterweg en toekomstige regiotram).
Omgevingsvisie Drenthe
kaart
Ruimtelijk-econom.
ontwikkeling en mobiliteit
Regio Gron.-Assen
kaartje
Verkeerscongestie verwacht in 2020
  Collegeprogramma Tynaarlo
2012-2014 over mobiliteit
Provincie Drenthe
over hoogwaardig vervoersnetwerk
Regio Gron.-Assen
over de regio-tram
Het Concept Koningsas
In bovengeciteerde beleidsstukken duikt ook een nieuwe term op, die in het Noorden nog niet eerder bestond: De Koningsas. Het woord koningsas heeft van oorsprong de volgende betekenis: Een koningsas is een staande as, direct naast de cilinder, die vooral bij oude (viertakt)motoren werd gebruikt om via kegeltandwielen de nokkenassen aan te drijven (Wikipedia).

Bij het zoeken naar een metafoor voor de regio Groningen-Assen is deze term vervolgens gretig omarmd door bestuurders om er de "bundel infrastructuur" tussen beide steden mee aan te duiden en er vervolgens een hele trits versieringen aan op te hangen, die het bijzondere karakter van deze regio een gezicht moet geven.
Het resultaat is een concept, dat meer weg heeft van Andersens sprookje De nieuwe kleren van de Keizer dan van een toekomstbeeld dat werkelijk getuigt van visie. Gedreven door de wens om onverenigbare zaken met elkaar te verbinden, wringt men zich in allerlei bochten, doopt onmogelijkheden om tot "kansen" en weet door mystificerend taalgebruik te verhullen, waar het werkelijk om gaat:

Er zijn in de regio twee steden die met elkaar verbonden zijn door snelweg en spoorlijn. Die steden willen groeien, want in deze tijd kan men alleen nog maar denken in termen van groei. Groei betekent: meer mensen, meer economische activiteit, meer verkeer, meer wegen, meer huizen, meer recreatie... Kortom het gebied tussen Groningen en Assen zal in de toekomst steeds meer verstedelijkt raken, maar om dat verteerbaar te maken noemt men dit met mooie woorden een Stedelijk Netwerk, een Regiopark, of ook: Het Land van de Koningsas, alsof het om een sprookje gaat. Museum de Buitenplaats en het Landschap Drentsche Aa, beide vooral ontstaan ondanks i.p.v. dankzij het ambtelijk apparaat, worden ingelijfd in dit Koningsas-concept als juweeltjes die het Land van de Koningsas hun glans geven.

Natuurlijk is het prijzenswaardig, dat men probeert om in de toekomstvisie voor dit gebied de goede dingen te koesteren en nieuwe initiatieven te toetsen aan de eis, dat ze "Koningsas-waardig" moeten zijn. Toch verhult het sprookje van de Koningsas de werkelijke problemen en is de term Koningsas-waardig zo vaag omschreven dat die geen enkele echte garantie biedt voor kwaliteit; je kunt er gewoon alle kanten mee op, afhankelijk van de waan van het dag. In feite staat het Land van de Koningsas op de nominatie om het toekomstige stadspark van Groningen en Assen te worden en omdat in de praktijk het Maatschappelijk (lees economisch) belang altijd boven alle andere waarden verheven blijkt te zijn, zal het niet meevallen om dit mooie visioen van de Koningsas werkelijkheid te laten worden zonder schade toe te brengen aan de rust, de natuur en de landelijke eenvoud van het gebied, die daar in feite de waarde van uitmaken.

Regio Gron.-Assen
over Regiopark en Koningsas
Leven en beleven
in het Land van de Koningsas

Ruimtelijk concept van Enno Zuidema stedenbouw
in samenwerking met UrbanXchange (samenvatting)
kaartje
kaartje
Enno Zuidema stedenbouw
over Koningsas-kwaliteit
UrbanXchange over
de invulling van
het begrip Regiopark
Vestibules...
Omdat dit toekomstige Regiopark toegankelijk gemaakt moet worden voor bezoekers, streeft men er naar de verbindingen vanuit de doorgaande wegen (snelle wereld) naar de landelijke omgeving (langzame wereld) te verbeteren. Vanaf de hooggelegen snelweg ziet het landschap er uit als een prachtig panorama, wanneer je echter onderaan de afslag bent beland, is daar niets meer van over. Je blijkt verzeild te zijn geraakt naast een akelig benzinestation, een industrieterrein met blokkendozen, rotondes die je het zicht belemmeren, terwijl duidelijke richtingborden ontbreken. Inderdaad, het zou heel mooi zijn als het Koningsas-concept er toe zou kunnen leiden dat industrieterreinen, bebouwing en wegen met meer gevoel voor schoonheid zouden worden ingepast in het landschap.
kaartje

Voorafgaand onderzoek naar een geschikte locatie voor een Transferium (Goudappel-Coffeng)
Reeds in 2010 kreeg het bureau Goudappel-Coffeng opdracht een onderzoek uit te voeren naar een geschikte locatie voor een transferium in het gebied tussen Vries en De Punt. Kerngedachte daarbij was, dat er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt moest worden van de vele verkeersstromen die in dat gebied samenkomen. Er werden drie locaties onder de loep genomen:

  1. Het voormalige station Tynaarlo (een vervuild terrein, dat op termijn opgeschoond gaat worden)
  2. Groningen Airport Eelde (vanuit de gedachte dat ook het vliegveld van een transferium kan profiteren)
  3. De kruising van de N34 met het spoor, tegenover het Okkenveen (samenkomst van snelweg en spoor)

Variant 1 (Tynaarlo): Om een verbinding tussen snelweg en spoor tot stand te brengen, zou de N34 vanaf Zuidlaren omgelegd moeten worden via het te heropenen station Tynaarlo, en dan even voorbij het dorp weer aantakken op de A28. Het oude tracé van de N34, dat via het beekdal Drentsche Aa loopt, zou komen te vervallen, wat het natuurgebied meer rust verschaft.
Variant 2 (Groningen Airport Eelde): Deze variant biedt mogelijkheden om ook bezoekers van het vliegveld naar het transferium te leiden en een aansluitng te realiseren op de toekomstige regiotram Groningen-De Punt. Een verbinding met het spoor ligt daar wat moeilijker.
Variant 3 (Kruising N34 met het spoor): Vanaf de N34 kunnen reizigers overstappen op de regiotram, die daarna via het vliegveld naar Groningen leidt. Ook is er een directe aansluiting op het spoor mogelijk.

Bij de afweging van voor- en nadelen, krijgt Variant 2 de voorkeur, ook vanwege de kosten.

kaartje
de drie locaties
variant-1
variant-2
variant-3
Keuze voorkeursvariant
en afweging kosten
Wie de hierboven geciteerde rapporten in hun geheel wil inzien, kan daarvoor terecht op de site van de provincie Drenthe (zie de link in de rechterkolom) Achtergrond-informatie
Transferium
De Punt
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt                   -------------------> Transferium fase 2
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen