home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
      naar FASE - 9
     TRANSFERIUM DE PUNT - 10 tiende fase van het project
VOOR HET DEFINITIEVE ONTWERP VAN HET TRANSFERIUM - KLIK OP DE LINK RECHTS TRANSFERIUM - ONTWERP
30-06-2022 AANBIEDING PETITIE 'TRANSFERIUM NEE' aan wethouder van de gemeente Tynaarlo
De Petite 'Tranferium Nee!' leverde ruim 2300 handtekeningen op en werd op 30 juni aangeboden aan Wethouder Jelbrich Peters van de gemeente Tynaarlo door twee vertegenwoordigers van de gelijknamige protestgroep: Erik Bazuin en Sylvie Westerhof. De wethouder kon geen directe beloftes doen, maar gaf wel aan dat ook het nieuwe college twijfels heeft over de huidige Transferiumplannen. Na de zomer volgen over dit onderwerp nieuwe gesprekken met de provincie. Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe. foto
aanbieding Petitie
'Transferium Nee!'
07-06-2022 RTV-Drenthe: Ziet TYNAARLO alsnog af van een TRANSFERIUM bij De PUNT ?
Komt er wel een groot Transferium bij De Punt? Hoewel in 2017 al een besluit werd genomen in de gemeenteraad van Tyanaarlo, lijkt de stemming na de gemeenteraadsverkiezingen te zijn omgeslagen.
Het nieuwe college lijkt het Transferium toch niet zo te zien zitten. Een onlangs gehouden petitie tegen het Tranferium wordt door kandidaat wethouder Jurryt Vellinga zeker meegenomen in de beraadslagingen.
Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe.
foto
Artikel RTV-Drenthe
28-05-2022 Hilbrand Polman in Dagblad van het Noorden over het TRANSFERIUM
Hilbrand Polman schreef een kritisch stuk over het geschuif in de poliitiek en het steeds weer opnieuw vragen om nieuwe onderzoeken: Waarom niet gewoon een duidelijk 'NEE'. Waarom weer een nieuw onderzoek?
krant
Misschien ziet de gemeente Tynaarlo het meer als een schaakspel, waarbij de zetten al van tevoren duideijk zijn:
Er is nooit een objectief onafhankelijk onderzoek geweest. Als dat er nu wel komt, klinkt er vanzelf een duidelijk 'NEE', waar niemand meer omheen kan. De Provincie staat schaakmat...
27-05-2022 Coalitie-akkoord Gemeente Tyanaarlo - de opstelling t.a.v. het TRANSFERIUM bij DE PUNT
Het nieuwe coalitie-akkoord van de gemeente Tynaarlo bevat als visie op mobiliteit o.a. de volgende punten:
7. Transferium: De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten.
8. Daarnaast zijn we voorstander van kleinere hubs langs provinciale wegen, waar ook ov-aansluitingen zijn en goede fietsenstallingen met parkeervoorzieningen. Coalitie-akkoord
Gemeente Tynaarlo
De visie van de Provincie staat verwoord in een brief van 28 september 2021 - enkele citaten:
Brief van
Provinciale Staten
ln 2015 hebben uw Staten ingestemd met het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt.
Voor het realiseren van de nieuwe toe-en afrit is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op 12 september 2017 heeft het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Tynaarlo) besloten medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het project. De zienswijzen en overlegreacties hebben geresulteerd in een ontwerpbestemmingsplan dat in 2019 ter inzage heeft gelegen.
ln de afgelopen maanden heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan Strukton Civiel Noord & Oost BV. lnmiddels is de gunning definitief en zijn de werkzaamheden van het bouwteam begonnen.
ln het eerste kwartaal van 2022 hopen wij de benodigde vergunningen aan te vragen en de bestemmingsplanprocedure te vervolgen.
Dit betekent dus dat de uitvoering van de plannen valt of staat met de positie die de Gemeente Tynaarlo zal innemen.
25-05-2022 "Tegenstanders Transferium De Punt maken een vreugdesprongetje"
ARTIKEL inHaren - de Krant:
De vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Tynaarlo zou een keerpunt kunnen betekenen in de planvorming voor een nieuw Transferium bij De Punt.
Binnen deze coalitie én in de gemeenteraad staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op en is er ook weerstand tegen de plannen van de Provincie Drenthe. De actievoerders van Transferium Nee, waarvan Erik Bazuin uit Glimmen één van de roergangers is, maken waarschijnlijk een vreugdesprongetje, want hun stem is gehoord.
plaatje
foto
Transferium de Punt
De weerstand blijkt uit het feit dat de volgende passage is opgenomen in het coalitieakkoord van Tynaarlo:
“De aanleg van een Haarlemmermeer aansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten”.

Het college twijfelt dus over nut en noodzaak van het Transferium en dat is precies wat de actiegroep al langer zegt: "Waarom is een Transferium nodig voor 200-500 auto’s, terwijl vijf minuten verderop aan de A28 bij Haren een Transferium half leeg staat?"
OTTERS:
Bazuin zegt dat de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij De Punt en de aanleg van de parkeerplaats, desastreuze gevolgen zal hebben voor flora en fauna in dat gebied. De actiegroep wordt daarin gesteund door de Stichting Otterstation Nederland.
Op 21 mei heeft de Stichting een brief verzonden aan een aantal bestuurders waarin wordt gesteld dat de aanleg van een transferium zal resulteren in het vernietigen van een bestaande otter habitat en dat deze plannen daarom in strijd zijn met de EU-habitatrichtlijn.
Door verlegging van de bestaande afrit uit noordelijke richting, verdwijnt de huidige natuurrijke oever. Met cameravallen is aangetoond dat dit een belangrijk leefgebied is van de otter, waar ook jonge otters zijn geboren en grootgebracht.
foto
foto
foto
foto
25-04-2022 TRANSFERIUM De Punt ACHTERHAALD en OVERBODIG - Philippe Boucher - Natuurplaform
Twaalf jaar geleden werd De Punt voor het eerst genoemd als ideale locatie voor een Transferium dat de stad Groningen moest ontlasten. Vanaf dat moment startte er een waterval aan onderzoeken, plannen en discussies over de voors en tegens. Van een aanvankelijke opzet met ruimte voor 2000 parkeerplaatsen, kromp het ontwerp langzaam in tot een parkeergelegenheid voor 200 auto's met busverbinding naar de stad. Inmiddels zijn de omstandigheden sterk veranderd en is er in Haren een goed werkend transferium gerealiseerd, waar altijd ruimte over is. Daarmee wordt een transferium bij De Punt in feite overbodig. Ook zal het een schadelijke uitwerking hebben op de kwetsbare natuur rond de Drentsche Aa daar vlakbij. Philippe Boucher zet in dit stuk alle gegevens over 12 JAAR TRANSFERIUM-PLANNEN nog eens helder op een rij. foto
Natuurplatform over Transferium'
CONCLUSIE: Een Transferium bij De Punt is schadelijk, achterhaald en overbodig.
Na de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid eind 2019, werd er een streep gehaald door de Nieuwe Pragrammatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat had grote gevolgen,ook voor de transferium plannen. Twee jaar lang was het volkomen stil op dat front. Maar ongemerkt is de provincie nu toch weer begonnen haar plannen verder uit te werken. spandoek Klik op de afbeelding van het spandoek voor een video van de diersoorten die voorkomen in het plangebied.
15-03-2022 WERKGROEP VERONTRUSTE BEWONERS hangt spandoeken op bij AFRIT DE PUNT  
Sinds een aantal dagen hangen er twee grote spandoeken bij de op- en afritten naar de A28 bij De Punt, die de voorbijgangers oproepen "NEE" te zeggen tegen het toekomstige Transferium op die plek. Ook is er een video op YouTube gezet, die opnames vertoont van de verschillende diersoorten die de afgelopen periode in de omgeving van De Punt zijn waargenomen. waaronder: bever, otter (met 3 jongen), bunzing, hermelijn, vos, steenmarter, ijsvogel en roerdomp. Klik op de afbeelding rechts voor de site Transferium-Nee.nl van deze werkgroep. bever
18-02-2022 PETITIE GESTART tegen de bouw van een TRANSFERIUM bij DE PUNT
Bewoners uit de omgeving zijn inmiddels een petitie gestart tegen de bouw van een Transferium bij de Punt. Die ondersteunen we natuurlijk van harte. In de rechterkolom staat een link naar de tekst van de PETITIE. PETITIE
17-02-2022 TRANSFERIUM PLANNEN worden ongemerkt doorgezet
In oktober vorig jaar, signaleerden we al dat de provincie de plannen voor het Transferium bij De Punt weer uit de ijskast had gehaald, en de aanbesteding voor de bouw inmiddels had gegund aan het bedrijf Strukton. kaartje
Er is door de provincie destijds een vormvrije m.e.r.-beoordeling aangevraagd middels een aanmeldnotitie.
Bij een dergelijke verkorte MER hoeven er geen alternatieven te worden bekeken. Voorwaarde daarbij is wel dat er geen sprake is van een te verwachten cumulatie van stikstof in de nabije toekomst.
Het adviesbureau (Bügel Hajema) dat daarnaar onderzoek deed, gaf een positief advies:
Er zouden geen projecten in de nabije omgeving te verwachten zijn, die de uitstoot van stikstof zouden kunnen verhogen.
Daarmee zijn wij het echter niet eens: Er bestaan wel degelijk initiatieven (mede gestimuleerd door provincie en gemeente), die in de omgeving van het transferium extra stikstof-uitstoot zullen bevorderen.
Het gaat daarbij om de volgende drie projecten:
  1. De mogelijke bouw van een hotel pal achter de benzinepomp. Dit ligt al vastgelgd in het bestemmingsplan.
  2. Een groot overslag centrum voor stadsdistributie op het terrein van de bloemenveiling, waarvoor de gemeente al actief lobbywerk verrichtte en geld reserveerde.
  3. Tenslotte het plan van de provincie om rond Luchthaven Eelde meer industrie aan te trekken; ook daar is reeds geld voor gereserveerd.
Als deze cumulatie betrokken wordt bij de plannen, zullen alle stikstofberekeningen vele malen hoger uitvallen en zal ook een uitbreiding van de infrastructuur nodig zijn. De door het Naturplatform ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan zijn inmiddels beantwoord, maar op ons bezwaar tegen de aanmeldnotitie van 12 juli 2019 is nog steeds geen reactie gekomen van het bevoegd gezag. Waarom niet?
11-10-2021 BOUW TRANSFERIUM gegund aan STRUKTON BV Oldenzaal  

Op de site van de Povincie Drenthe vonden we een bericht waaruit blijkt dat de Provincie al bezig is met de aanbesteding van het bouwen van het Transferium bij De Punt. Het Transferium-project was eind augustus 2019 voorlopig stilgelegd, doordat er na de "stikstof-uitspraak" onzekerheid ontstond over de mogelijke uitvoering van het project. Dat is inmiddels 2 jaar geleden.

krant
Bericht 25-08-2019
Toch blijkt nu uit deze aanbesteding, dat er inmiddels weer gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor de bouw van een Transferium, terwijl na 2 jaar Corona-pandemie de files juist zijn afgenomen, zo blijkt uit de cijfers van RWS. kaartje
 
  NAAR TOP PAGINA

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden? Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
         
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen