home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 3
  TRANSFERIUM DE PUNT - 4
vierde fase van het project
  24 januari 2013 - Artikel over Transferium in Dagblad van het Noorden Artikel Dagblad
v.h. Noorden
  Het Dagblad van het Noorden besteedde een hele pagina aan het netwerk van transferia dat men wil realiseren rond de stad. Omdat de regiotram is afgeblazen zullen dit voorlopig bustransferia worden. Haren breidt uit met 500 extra parkeerplaatsen, die eind 2014 klaar moeten zijn. Het terrein wordt iets verlaagd, waardoor er in een volgend stadium nog eens een parkeerdek voor 500 auto's bovenop gezet kan worden. Drenthe werkt afzonderlijk aan een transferium bij De Punt. Daarvoor is weinig onderling overleg met Haren geweest, maar volgens een netwerkanalyse van de regiovisie Groningen-Assen zijn er genoeg auto's om beide parkeerplaatsen te vullen. De provincie Drenthe wil de parkeerplaats ook gebruiken voor bezoekers van het Drentsche Aa gebied en in de toekomst als langparkeerplaats voor het vliegveld. Ook wil men de huidige benzinestations bij Glimmen en langs de N34 verplaatsen naar de parkeerplaats.  
Enkele citaten waarin het Natuurplatform wordt genoemd:
 • Het Natuurplatform Drentsche Aa, met veel andere organisaties betrokken bij de plannen, vindt het verleggen van de op- en afritten eerst wel voldoende. Dat levert misschien al zoveel betere doorstroming op dat de autosnelweg meer verkeer aankan.
 • Mede op aandrang van het Natuurplatform zette de provincie een streep door een noordelijke locatie langs de toekomstige oprit naar Groningen.
Lees meer over de inbreng van het Natuurplatform
in de besluitvorming,
op transferium-pagina 3
  22 februari 2013 - Natuurplatform dient zienswijze in over horeca-bestemming bij De Punt

Over het ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED TYNAARLO

Zienswijze Natuurplatform
De Punt
  De gemeente Tynaarlo gaat de drie oude bestemmingsplannen Buitengebied (indertijd apart voor Vries, Eelde en Zuidlaren) vervangen door één nieuw bestemmingsplan. De uitbreidingen die men wil toestaan aan de veehouderij zijn nogal ingrijpend en dragen het risico in zich van sterk negatieve effecten op Natura 2000, andere natuur, bodem, landschap, water en milieu. In de omgeving van De Punt troffen we een horeca-bestemming aan, die ons nogal vreemd voorkwam, vooral in verband met de toekomstige Transferiumplannen. Het Transferium zelf is in dit nieuwe bestemmingsplan nog niet opgenomen, omdat er nog geen definitieve beslissing over genomen is. Men is op dit moment bezig met het uitwerken van de detailtekeningen. De bestemmingswijziging die nodig is, wanneer de plannen definitief door gaan, is gepland tussen juli en december 2013.
Heel het perceel van het vroegere Landhuis de Punt tussen benzinepomp en dierenpension, heeft de bestemming horeca gekregen, terwijl wij in de plannen voor het Transferium steeds gepleit hebben voor een terughoudend beleid wat betreft horeca in combinatie met het Transferium. Daarom hebben we als Natuurplatform een aparte zienswijze ingediend voor dit perceel en er de nadruk op gelegd dat het prematuur is er een horecabestemming aan te geven zonder de plannen voor het Transferium hier in mee te wegen.
transferium
transferium + horeca-bestemming De Punt
  25 februari 2013 - Update over de stand van zaken betreffende het Transferium van de kant van de stuurgroep
 

Na het afronden van het Achtergrondrapport over het Transferium De Punt en de bijbehorende Oplegnotitie op 1 november 2012 (zie hierboven), is er in regionaal verband het een en ander voorgevallen. De plannen voor een (regio)tram zijn inmiddels definitief afgelast, en daarom wordt er nu hard gewerkt aan de optimalisatie van het bussysteem. In de visie van de stuurgroep biedt dit uitgelezen kansen voor het 'verknopen' van bussen bij het transferium. In regionaal verband wordt er gewerkt aan de actualisatie van de netwerkanalyse Regio Groningen Assen, die de basis vormt van het regionale mobiliteitsbeleid. En daarin is een prominente plaats ingeruimd voor P+R en transferia.

Ondertussen is de stuurgroep druk bezig met de nadere uitwerking van de plannen voor het transferium. Er wordt gewerkt aan een passende beoordeling, het OV-bureau rekent aan een dienstregeling met Transferium De Punt, er loopt er een project over de toepassing van sensortechnologie op het transferium en de ontwerpschets wordt op detailniveau (1:200) uitgewerkt. Ondertussen worden er vooruitlopend op het besluit van beide colleges (provincie en gemeente), gesprekken gevoerd met grondeigenaren en Rijkswaterstaat. Gezien de vele trajecten die nu naast elkaar lopen is het lastig in te schatten wanneer het definitieve eindproduct wordt opgeleverd. De besluitvorming over de komst van het Transferium vindt in ieder geval voor komende zomer plaats.

Als Natuurplatform zouden we juist concluderen dat met het verdwijnen van de regiotram opnieuw een van de peilers onder de keuze voor De Punt als ideale plek voor een transferium, is weggevallen, maar kennelijk zien de bestuurders dit anders. Zie onze reactie op het Achtergrondrapport

  17 juni 2013 - Concept eindrapport Transferium de Punt toegestuurd aan de leden van de Klankbordgroep
 

Deze maand kwam dan eindelijk het eindrapport over het Transferium gereed. Het is een uitgebreid verslag van het totale proces van besluitvorming en van de conclusies zoals die in de verschillende werkteams uitkristalliseerden. Zoals te zien is op de afbeelding in de rechterkolom, heeft het uiteindelijke schetsontwerp nog weer allerlei veranderingen ondergaan.
Wie geïnteresseerd is kan het rapport inzien door op het plaatje in de rechterkolom te klikken.


Commentaar van het Natuurplatform:
Hoewel het Natuurplatform het nut van transferia in het algemeen onderschrijft, hebben we nog steeds twijfels over de geschiktheid van locatie De Punt en de omvang van het beoogde project. In het kort komen onze bezwaren op het volgende neer:

 • Een te beperkte opdracht aan de projectgroep: Door de projectgroep de opdracht mee te geven "Onderzoek de mogelijkheden van een transferium bij De Punt", was het blikveld zodanig vernauwd, dat daardoor andere goedkopere mogelijkheden, die minder schadelijk zijn voor het Drentsche-Aa gebied, buiten het zicht bleven. Inbreng van het Natuurplatform gericht op goedkopere en duurzamere oplossingen werd daardoor stelselmatig genegeerd, omdat ze buiten het kader van de opdracht aan de projectgroep vielen. Ook is er niet of nauwelijks overleg geweest met de gemeenten Assen en Haren over hun kijk op de oplossing van het fileprobleem. Door dit alles werd bij de start van dit project de tunnelvisie al ingebouwd. De kans op het mislukken van dit project is daardoor groot.

 • Een aantal pijlers onder de keuze voor een transferium bij De Punt is in feite vervallen:
  • GAE zal niet zodanig groeien dat het parkeerruimte bij de Punt nodig heeft.
  • De regiotram is afgelast; er is dus geen noodzaak voor een verbinding met het spoor. (De nabijheid van het sppor was destijds een argument voor de keuze van locatie De Punt.)
  • Transferium Haren kan tot 1500 parkeerplaatsen uitbreiden; zijn die 2000 plaatsen bij De Punt dan nog wel nodig?
  • De congestie die veroorzaakt zal worden door de aanleg van de Zuidelijke rondweg bij Groningen, is een van de argumenten om op korte termijn een transferium bij De Punt aan te leggen. Deze congestie is echter van tijdelijke aard; is het dan niet beter om ook een tijdelijke oplossing voor dit fileprobleem te zoeken?

 • Alternatieve oplossingen die goedkoper en wellicht effectiever zijn:
  • Transferium De Punt zou moeten gaan functioneren als toekomstig busknooppunt voor reizigers richting Groningen; zou het niet beter zijn dit knooppunt dichter bij de stad Groningen te kiezen, b.v. bij de halte Groningen-Zuid, waar alle bussen passeren?
  • Wellicht is een Haarlemmermeer-aansluiting (rechtstreekse oprit aan de noordzijde) voldoende om de snelheid van het oprijdende verkeer beter te reguleren en daardoor filevorming te voorkomen.
  • Een lange afrit naar Transferium Haren, die al bij De Punt begint, vermindert de kans op opstoppingen in het traject De Punt-Haren en scheidt de stroom parkeerders vroegtijdig van degenen die doorgaan naar Groningen.
  • Ook een station bij het dorp Tynaarlo zou een deel van het autoverkeer richting Groningen kunnen afvangen en mensen ertoe kunnen verleiden de trein te nemen.
  • Door de aanleg van een transferium bij De Punt, meent men een reductie van de stikstofuitstoot te bewerkstelligen, omdat mensen de auto verlaten en in plaats daarvan de bus nemen. Met dit argument heeft men tevens de noodzaak van een Milieu-Effect Rapportage terzijde geschoven. Het Natuurplatfrom denkt hier anders over: de stikstofreductie komt alleen ten goede aan het traject De Punt-Groningen. Bij het transferium zelf zal de stikstof-uitstoot toenemen, door rondrijdende auto's die een parkeerplaats zoeken, door bussen die met ronkende motor op passagiers wachten, door het aantrekken van extra verkeer, dat anders een andere route genomen zou hebben en door extra bezoekers vanwege de geplande horecavoorzieningen. Dat alles zal juist extra druk geven op de smalle strook Natura 2000 gebied, waar de Drentsche Aa passeert. Wij vinden dus dat er wel degelijk een M.E.R. uitgevoerd zou moeten worden om een juiste inschatting te kunnen maken van het effect van dit transferium op de nabije omgeving.

 • Een faunapassage bij De Punt ontbreekt nog steeds.
  Behalve aan het autoverkeer, zou er ook op korte termijn aandacht moeten komen voor de ontbrekende schakel in de EHS, die door de A28 en het Noord-Willemskanaal veroorzaakt wordt.

Samenvattend advies van het Natuurplatform:
1. Kies voor transferium Haren om files richting Groningen te bestrijden.
2. Maak bij De Punt een Haarlemmermeeraansluiting voor de op- en afritten.
3. Leg eventueel een extra rijstrook aan langs de A28 van De Punt tot Haren.
4. Onderzoek de mogelijkheid van een P+R bij het NS-spoor in Tynaarlo dorp.
5. Onderzoek de mogelijkheid van een busknooppunt bij Groningen-Zuid.
6. Kies voor een robuuste faunapassage onder de A28 noordelijk van De Punt.
7. Laat een MER uitvoeren waardoor ook gekeken kan woren naar alternatieven
die voor minder milieuschade zorgen.
8. Laat de luchthaven voor haar eigen parkeervoorzieningen zorgen.


schetsontwerp
Transferium De Punt

 

 


CONCEPT EINDRAPPORT
TRANSFERIUM DE PUNT
plaatje
(groot document:
inladen neemt enige
tijd in beslag)

 

 

 
Lees hier het volledige commentaar van het Natuurplatform op het Eindrapport
Transferium De Punt


logo

  3 juli 2013 - Artikel van J. Wittenberg op de opiniepagina van het Dagblad van het Noorden "Transferium bom op Drentsche Aa"
  16 september 2013 - Artikel over Transferium De Punt in het Dagblad van het Noorden "Transferium De Punt komt er"
  In bovengenoemd artikel in het Dagblad van het Noorden wordt met veel aplomb aangekondigd dat het Transferium bij De Punt doorgaat. Het Natuurplatform vond deze aankondiging nogal prematuur; de gemeenteraad van Tynaarlo en Provinciale Staten moeten er immers nog een beslissing over nemen! Vandaar dat we in een brief aan de Statencommissie die deze zaak behandelt onze visie hierover nog eens hebben toegelicht. brief aan de Statencommissie
  4 december 2013 - D66 wil Transferium bij veilinghallen artikel Oostermoer-Noordenveld
  Op 3 december werd een informatiebijeenkomst gehouden voor gemeenteraadsleden over de plannen voor een Transferium bij De Punt.
artikel Dagblad van het Noorden
Daarbij stelde D66 zich op het standpunt, dat een transferium inderdaad een goede oplossing is om de verkeersdruk richting Groningen op te vangen. En dan het liefst een ruimte voor 2000 auto's, zodat het fileprobleem definitief en grondig wordt aangepakt en de reiziger vanaf De Punt direct een bus naar zijn eindbestemming kan nemen zonder te hoeven overstappen bij hoofdstation Groningen. Hiermee onderschrijft D66 dus de doelstelling van het projectteam. En net als verschillende leden van de werkteams, ziet D66 mogelijkheden voor eventuele financiering door geïnteresseerde partijen van buitenaf, zoals b.v. Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en Gasunie. plaatje
industrieel langdgoed
  Als locatie geeft D66 echter de voorkeur aan een parkeerruimte bij de veilinghallen. Deze plek zou beter geschikt zijn dan de nu gekozen locatie aan de oostkant van de A28, omdat die tevens een revitalisering kan betekenen voor het industriegebied bij de bloemenveiling. In feite komt dit neer op een keuze voor het ontwerp Industriëel landgoed, dat inmiddels, tijdens de zoektocht naar de meest geschikte locatie, is afgevallen vanwege te hoge kosten, te groot reistijdverlies (probleem van de brug die gepasseerd moet worden) en de tijdsduur die nodig is voor een herinirichting van het industriegebied. Voor de discussie over dit punt in de werkteams, zie de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op 20 maart 2012
  Als Natuurplatform vragen we ons op een moment als dit af, of het niet beter was geweest om ook vertegenwoordigers van de verschillende partijen uit de gemeenteraad, bij het ontwikkelen van de transferiumplannen te betrekken. Zij hebben nu een informatieachterstand, die niet in een avond kan worden bijgepraat.
  7 december 2013 - GROEN HAREN: Code rood voor Drentsche Aa - natuurblog Kees Boele artikel Harener weekblad
  Nederland is een paradijs voor planologen. Lijnen trekken op de kaart zonder ook maar ergens bergen te ontmoeten. Vanuit de, op zich uitstekende, samenwerking in de Regio Groningen-Assen werd ook op het Drentse provinciehuis nagedacht over het voorkomen van een mogelijk verkeersinfarct op de Groningse ringweg. Het briljante idee is simpel: giet een deel van het toch onrendabele land westelijk van de Glimmer Aa in beton en Drentse pelgrims richting Stad kunnen vandaar met bussen naar het noorden worden vervoerd. Bijkomend voordeel, de duizenden passagiers voor het internationale vliegveld Groningen Airport kunnen hun auto kwijt alvorens te vertrekken naar Honolulu. Lees het hele artikel via de link in de kolom hierboven.
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt                   -------------------> Transferium fase 5
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen