home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 7
  TRANSFERIUM DE PUNT - 8 achtste fase van het project
  Na de Statenvergadering van 16 december 2015, waarin met één stem meerderheid het voorstel voor het inrichten van een Transferium bij De Punt werd aangenomen, bleef het ruim 2 jaar stil. Pas in februari 2018 kwamen de eerste berichten binnen over het verdere vervolg van dit project.
  februari 2018 HERNIEUWDE BERICHTEN OVER TRANSFERIUM BIJ DE PUNT ..... TIJDSPAD ....
  Het eerste bericht over de verdere ontwikkelingen rond het transferium, kregen we in februari 2018 binnen, via een van de statenleden. Het betrof een korte presentatie over hoe ver men gevorderd was met de plannen, wat er in de tussentijd gebeurd was en hoe de toekomstige afwikkeling van het project er uit zou gaan te zien. Een belangrijk nieuw punt was, dat het parkeerterrein, dat aanvankelijk aan de oostkant van de oprit was gepland, nu binnen de lus van de afrit gelocaliseerd zou worden. Hiermee kon men omzeilen dat er voor de aanleg een bestemminsplanwijziging moest worden voorbereid. Het terrein had n.l. al de bestemming 'verkeer'. plaatje
  afbeelding
  11-04-2018 Voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 13 april ter inzage Aankondiging Staatscourant
  B&W van Tynaarlo maken bekend dat het bestemmingsplan voor de aanleg van een OV-Knooppunt met P+R- voorziening bij De Punt inmiddels zover is gevorderd dat het ter inzage kan worden gelegd. In dit plan is ook de aanleg van twee vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) opgenomen. Vanaf 13 april 2018 kan iedereen tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan schriftelijk een reactie indienen bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. Sluitingsdatum van de bezwarentermijn is 6 weken later (25 mei).
  TOELICHTING OP DE TAKEN VAN GEMEENTE EN PROVINCIE: Bij de plannen voor het Transferium is de Provincie de initiatiefnemer. Het Plangebied ligt echter in de gemeente Tynaarlo. Daarom is de gemeente de instantie die het bestemmingsplan voorbereidt en de besluiten neemt over de verdere voortgang. Tot nu toe stond de gemeente steeds achter de provinciale plannen. Na de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad gevormd en zijn er andere wethouders aangetreden. Dit kan mogelijk een verschuiving in de standpunten tot gevolg hebben.
  DIVERSE ONDERZOEKEN TRANSFERIUM DE PUNT      -      VISIE OP BEELDKWALITEIT Bureau ONIX
 

Bij de documenten zit een toelichting van de provincie op de geplande bestemmingplanwijziging, vergezeld door verslagen van verschilende verplichte onderzoeken, die voor een dergelijk bestemmingsplan nodig zijn. Daarnaast is er een gelikt rapport van het ontwerp-bureau Onix over de beeldkwaliteit van het Transferium-ontwerp, dat geheel is toegeschreven naar de wensen van de Provincie. Flitsende schetsen van het aanzicht van het parkeerterrein, die vloeken met de eenvoud van het onvolprezen' vijfsterren landschap Drentsche Aa', waar de provincie haar mond zo van vol heeft.

 • Supermoderne vormgeving van de overkapping van busplatform en wachtruimtes, waar bij slecht weer de wind gierend onderdoor zal waaien.
 • Zwoele verlichting onder het viaduct. (Geen ree zal deze route ooit nog kiezen.)
 • Rijen 'zuil-eiken' langs een breed voetgangerspad. (Weg is de charme van ouderwetse kronkelige Drentse eiken, die thuishoren in dit landschap.)
 • Rood siergras tussen het parkeerveld en het transferium... (Nieuwe vorm van tuinieren in het Drentsche Aa gebied met griezelkige exoten.)
 • Een 'ecoduct' voor kleine zoogdieren in de vorm van een onderdoorgang via een lange buis. (Hier is duidelijk op de uitvoering bezuinigd.)
 • En ja, er is zelfs aan de vleermuizen gedacht: er komen vleermuiskasten op de boomstammen en een 'hop-over' d.m.v een poort met hoge bomen.
foto
toelichting provincie
foto
rapport bureau Onix
  plaatje
wachtruimtes
plaatje
viaduct
plaatje
zuil-eiken
plaatje
roze siergras
plaatje
'eco-koker'
  De inrichting van het Transerium wordt uitdrukkelijk in verband gebracht met de Ruimtelijke ontwikkelingen rond vliegveld Eelde. De gemeente brengt in haar toelichting bovenstaande keuzes als volgt onder woorden:
 

Landschappelijke inpassing Om richting te geven aan de kwalitatieve uitwerking van ontwikkelingen en initiatieven in het gebied rondom de luchthaven Groningen Airport (Eelde) is de 'Ruimtelijke visie omgeving Groningen Airport Eelde' opgesteld.
In de ontwerpopgave voor het transferium zijn, naast de functionele kwaliteit, de beleving van de kwaliteit van het vijfsterrenlandschap van de Drentsche Aa en de verbinding met de monumentale laan belangrijke uitgangspunten. Daarnaast vormt het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo (LOP) een leidraad voor de uitwerking van landschappelijke ingrepen.

Voor het transferium is vervolgens door Onix NL een visie opgesteld op de beeldkwaliteit van het transferiumontwerp. Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel is een analyse opgenomen van kwaliteiten van het gebied waarmee doelstellingen voor het transferiumontwerp zijn geformuleerd.

Het gaat om de volgende doelstellingen: het aanwezige stroomdal landschap de ruimte geven, en thematisch voortborduren op de karakteristieken van het stroomdal; karakteristieke landschappelijke elementen (zoals windsingels, beplanting en water) gebruiken in het ontwerp; het transferium sluit aan op het landschappelijke patroon zoals benoemd in de Landschapsvisie van de A28 en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Tynaarlo; transferium als sterk zelfstandige identiteit in het landschap ten behoeve van de herkenbaarheid.

In het tweede deel is een impressie gegeven van de doorvertaling van deze doelstellingen.
De impressie dient als voorbeeld van het gewenste kwaliteitsniveau. Er is aandacht geschonken aan de indeling van het transferium en aspecten als afwatering, parkeervoorzieningen, licht en materialisatie.

In bijlage Ontwerp plangebied fase I is een kaart opgenomen van fase 1, waarbij 200 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.
Ontwerpbureau Onix voegt in haar ontwerp een schets bij waarin de 4 fasen van het plan zijn uitgebeeld, met steeds kleine uitbreidingen tot een maximum van ca 400 plaatsen

plaatje
vleermuis-voorziening
plaatje
aanzicht transferium
plaatje
schetsontwerp
plaatje
fasering parkeerplan
  In het stuk van de gemeente wordt een aparte paragraaf gewijd aan de economische uitvoerbaarheid
  In de toelichting staat hierover het volgende:
De uitvoeringskosten van zowel het OV-knooppunt met 200 parkeerplaatsen en fietsvoorzieningen, als de reconstructie van de op- en afritten zijn bekend. De kosten en de dekking zijn in het vastgestelde Statenstuk 2015-714 van 16 december 2015 geraamd. Financiering van de kosten vindt plaats door inzet van middelen van het Regiofonds Regio Groningen - Assen HOV-RSP, de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en een reservering in de cofinanciering IVV 2016-2020. Er is sprake van een sluitende exploitatieopzet. Daarmee is het bestemmingsplan op dit punt uitvoerbaar.
  Commentaar Natuurplatform:
Dat er financiering geregeld is vanuit allerlei potjes, betekent natuurlijk nog niet dat een investering van 12 miljoen euro voor de aanleg een parkeerplaats met Haarlemmermeer-oprit een vanzelfsprekende, zinvolle en verantwoorde uitgave is. Twaalf miljoen voor (in eerste instantie) 200 parkeerplaatsen, geeft een prijs van 60.000 euro per parkeerplaats... Daarnaast zijn er de bezwaren van toenemende verstedelijking van het gebied, de verslechtering van de mogelijkheden voor een fatsoenlijke faunapassage, en de asfaltering en bestrating van een aanzienlijke oppervlakte grasland, wat slecht is voor de waterhuishouding. Bovendien is deze investering absoluut onnodig, omdat ze geen enkele bijdrage levert aan de doorstroming op de A28. En last but not least deze 200 parkeerplaatsen zijn overbodig, want op transferium Haren zijn voortdurend ruim 400 plaatsen onbezet.
plaatje

Lees onze zienswijze dd 22 mei 2018
  ER REST ONS DAAROM MAAR ÉÉN CONCLUSIE:
Dit plan stelt niet meer voor dan het sprookje van Andersen, genaamd :     
DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER
  23 mei 2018 Reactie Gemeente Haren: "Nut en Noodzaak van dit plan zijn onvoldoende onderbouwd"
  De gemeente Haren werd als buurgemeente op 10 april in kemmis gesteld van het voorgenomen plan om bij De Punt een transferium aan te leggen en reageerde met een waarschuwing t.a.v. 3 punten: plaatje
brief gemeente Haren
 • Barrière-werking binnen natuurgebied Drentsche Aa door aanleg op- en afritten
  Het gebied waar het bestemmingsplan Transferium De Punt betrekking op heeft, is onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). De aanleg van een Haarlemmermeer-aansluiting bij de Punt staat een faunapassage op die locatie in de weg. In het plan wordt onvoldoende duidelijk hoe men deze barrièrewerking denkt te compenseren.
 • Goede onderbouwing nut en noodzaak in relatie tot verkeer en parkeren ontbreekt
  Nut en noodzaak van het transferium en de P+R wordt vooral onderbouwd vanuit het beleid van de Regio Groningen - Assen. De aanwezigheid en recente vergroting van de P+R in de gemeente Haren is daarin onvoldoende meegenomen. De informatie over bezetting en grootte van de P+R Haren is verwarrend.
 • De verwachting dat er filevorming zal optreden op de A28 tot voorbij P+R Haren berust op twijfelachtige aannames

Onze conclusie / overweging:
De mogelijke realisatie van een transferium bij De Punt is een grootschalige ingreep op zowel verkeerstechnisch als landschappelijk gebied. Dit vraagt om een zorgvuldige onderbouwing. Naar onze mening is het op dit moment noodzakelijk om deze onderbouwing tenminste op de door ons genoemde punten te verbeteren of te verduidelijken.

  13 juni 2018 Opiniestuk in Dagblad van het Noorden door Eric van der Bilt,
voormalig directeur van het Drentse Landschap
Lees het hele artikel
in het DvhN
  Enkele statements uit dit stuk:
 • De provincie Drenthe wil een transferium aanleggen vlakbij een toeristisch kroonjuweel, het beekdal van de Drentse Aa. De noodzaak ontbreekt en het nut is twijfelachtig.
 • Naar mijn mening en die van de gemeente Haren, het Platform Drentse Aa en de Drentse natuur- en milieuorganisaties is dit onderzoek gebaseerd op deels verouderde en naar de gewenste interpretatie toegeschreven gegevens.
 • Het transferium is vlak naast het beekdal van de Drentse Aa gepland, het toeristisch icoon van Drenthe. En dan wil men juist daarlangs zo’n enorme verkeersconstructie realiseren. Een brok verstedelijking en verstening met nauwelijks meer dan met de mond beleden aandacht voor het landschap.
 • Als er al een probleem zou zijn, dan is dit plan in iedere geval niet de oplossing daarvoor. Wil men toch 12 miljoen uitgeven, schenk het dan aan de gemeente Haren voor de uitbreiding van het transferium aldaar. Of onderzoek de mogelijkheden ten westen van de A28.
 • Of, liever nog, besteedt het aan de stagnerende afronding van de NNN (Natuur Netwerk Nederland), de imploderende weidevogelstand, de massale sterfte van de insecten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het behoud van de regionale ziekenhuizen. 
 • Is de Drentse politiek inzake dit transferium in staat om op haar schreden terug te keren? Of laat de reflex om hoe dan ook te willen investeren in harde infrastructuur, een stokpaardje uit de oude economie, dat niet toe?
  19 juni 2018 "Transferium De Punt ramp voor cultuurhistorie" -
opiniestuk in Dagblad van het Noorden door bouwhistoricus Jim Klingers
Lees het hele artikel
in het DvhN
 

Jim Klingers verwijst naar het betoog van Eric van der Bilt en belicht nog een ander aspect, het historisch perspectief:

 • Eén krachtig argument tegen de komst van deze megaparkeerplaats slaat Erik van der Bilt jammer genoeg over: de grote cultuurhistorische waarde die hier in het geding is. De huidige Groningerstraat, waaraan het transferium moet komen te liggen, vormt met de aansluitende Rijksstraatweg een restant van een meer dan duizend jaar oude heerweg. 
 • Doordat het laagland aan Drentse zijde van de beek open is gebleven, is het contrast met de hoge, lommerrijke Groningse zijde nog net zo groot als toen onze verre voorouders met paard en wagen over deze weg ploeterden. Het transferium zal, met alle verhullende bosjes rondom, dit beeld sterk verstoren. Op het kleine stukje open ruimte dat overblijft, rust deels een bedrijfs- en horecabestemming, zodat het wachten is op de gebouwen in schoenendozenstijl die we overal langs onze wegen zien verrijzen.
Als Natuurplatform zagen we dit gevaar al in een vroeg stadium en we zijn tot aan de Raad van State gegaan in een poging de gemeente ervan te overtuigen dat deze horecabestemming niet los gezien mag worden van de ambitie op die plek een transferium te realiseren. Dat heeft echter helaas geen resultaat gehad.
Punt
situatieschets horeca
De Punt
Lees meer op de betreffende pagina Ruimtelijke ordening
  27 juni 2018 GEMEENTE HAREN: Tynaarlo denk nog eens na over transferium foto
    Lees het artikel in het Dagblad van het Noorden -->
  Een transferium bij De Punt heeft geen nut, zolang er nog capaciteit over is op parkeerplaatsen in Haren.
De gemeente Haren vraagt haar buurgemeente Tynaarlo, om de noodzaak van hun plannen beter te onderbouwen en de situatie op basis van de meest recente gegevens nog eens goed onder de loep te nemen. De aanleg van een transfeium is een behoorlijke ingreep; er is veel weerstand vanuit de omgeving en voorlopig is er in de gemeente Haren nog ruim voldoende plaats om parkeerders op te vangen.
  oktober 2018 Artikel van Eric van der Bilt in het tijdschrift Noorderbreedte
Ook Eric van der Bilt, voormalig directeur van Het Drentse Landschap, heeft zijn twijfels bij het nut van een transferium bij De Punt. Het plan realiseert geen verbeterde doorstroming, en stimuleert evenmin het OV-gebruik, terwijl er wel forse nadelen aan kleven voor natuur, landschap en cultuurhistorie.
In het tijdschrift Noorderbreedte vraagt hij zich af of de Drentse politiek in staat is om op haar schreden terug te keren, nu dit kostenverslindende project al in een zover gevorderd stadium is.
 
20-11-2018
VOORLICHTINGSAVOND DOOR DE GEMEENTE TYNAARLO

over de stand van zaken van het Transferiumplan
foto
uitnodiging gemeente
  Op dinsdag 20 november organiseerde de gemeente Tynaarlo een voorlichtingsavond over de laatste versie van het Transferiumplan bij de Punt. Als vergaderlocatie was gekozen voor een zaal in het Bloemenveiling gebouw. Gedeputeerde Henk Brink zou daar de gemeenteraadsleden voorlichting geven over de stand van zaken. Op verzoek van het Natuurplatform was er deze keer ook mogelijkheid voor betrokken inwoners van het gebied om vragen te stellen of in te spreken. Omdat er maar weinig tijd was ingeruimd voor inspreekreacties (10 minuten in totaal), was het woekeren met de beschikbare tijd. Toch zijn we tevreden dat we op zijn minst de gelegenheid hebben gekregen om onze zienswijze naar voren te brengen.
Philippe Boucherbracht wegens de korte beschikbare tijd alleen vier korte hoofdpunten naar voren namens het Natuurplatform.
 • De onderbouwing van de hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen deugt niet. De Cie MER had daar destijds al kritiek op. Haren heeft al drie jaar 400 plaatsen leeg. Hoe kan dat?
 • Busknoop is al gerealiseerd in Haren met 4 directe lijnen naar de stad. De Punt is te ver weg.
 • Een Haarlemmermeer voegt niets toe aan verkeersveiligheid en doorstroming.
 • Veiligheid is meer gediend met snelheidsregulering, die is noodzakelijk voor gelijkmatiger doorstroming en veiliger invoegen N34/A28.
Daarnaast heeft het Natuurplatform twee andere deskundigen uitgenodigd om aanvullende informatie naar voren te brengen.
Ook voor hen was de tijd te kort om hun inzichten volledig te kunnen toelichten. Daarom stuurden beide sprekers achteraf hun visie nog schriftelijk aan de gemeenteraadsleden toe.
Prof. Jan P. Bakker, hoogleraar Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen en medeauteur van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa:

"Sinds 1965 is veel geïnvesteerd in het Stroomdallandschap Drentsche Aa, waardoor er de laatste tijd enig herstel is ingetreden. De aanleg van het transferium zal leiden tot kapitaalvernietiging."
Korte uiteenzetting J.P.Bakker
over de relatie tussen grondwatersysteem
en vegetatie
  Jim Klingers, bouwhistoricus, deed een afstudeeronderzoek naar de geschiedenis van de Groninger Punt en omgeving (website: www.klingersbouwhistorie.nl):

"De Groningerstraat en Rijksstraatweg vormen tezamen een van de laatste nog herkenbare (pre)historische moeras- en beekdalpassages van het Noorden. Ter weerszijde van de weg, aan zowel Drentse als Groningse zijde wemelt het van de landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische bijzonderheden. Toch is er voorafgaand aan de Transferiumplannen geen enkel onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van de locatie. Dit, terwijl sinds 1 januari 2012 gemeenten in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) tot dergelijk onderzoek wettelijk verplicht zijn. Had dit wel plaatsgevonden, dan zou onder meer aan het licht zijn gekomen dat de waardering van het gebied op de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Archeologische Beleidskaart van uw gemeente ernstig tekortschiet."
Jim Klingers:
"De vergeten cultuurhistorie
van De Punt"
Richtlijnen
Cultuurhistorisch onderzoek

in de vormgeving van de ruimtelijke ordening,
RCE 2013
    NAAR TOP PAGINA
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt ------------------->         Transferium fase 9
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
               
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen