KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN

Tekst inspraak op de vergadering van het NBEL
14 september 2009

AARDGASTRANSPORTLEIDING VAN DE NAM
Via twee van onze donateurs kregen wij het bericht door, dat de NAM de aanleg van een gas-transportleiding heeft geprojecteerd door het Natuurgebied de Vijftig Bunder. Beide donateurs zijn grondeigenaar in het gebied waar doorheen het tracé van deze leiding is gepland. Uit informatie van de NAM, tijdens een voorlichtingsavond voor grondeigenaren, bleek dat deze leiding voor een deel onder het Drentsche-Aa gebied door zal worden geboord, zodat de schade beperkt zal blijven tot het weiland dat de twee stukken bos en heide van Natuurmonumenten doorsnijdt.
Toch zijn wij bezorgd over deze nieuwe aantasting van het Drentsche Aa dal, dat al op zoveel manieren wordt doorkruist door een snelweg, een spoorlijn, een fietspad en allerlei andere wegen. Het betreffende gebied zal eind deze maand worden aangewezen als Natura 2000 gebied, maar dit biedt kennelijk geen enkele waarborg voor een ongeschonden voortbestaan van het landschap.

 1. Het geplande tracé is in onze ogen zeer ongelukkig gekozen:
  Het doorkruist het toekomstige Natura 2000 gebied juist op zijn breedste gedeelte. Een boring op een andere plaats zou een smallere ondergrondse passage opleveren en dus minder schade doen aan het betreffende gebied.
 2. Het weiland in de Vijftig Bunder, waar de boring moet beginnen en waar de grondlagen dus het meest verstoord zullen worden, bevat in de onderlaag Celtic Fields en is dus in feite een archeologisch monument.
 3. Het gevaar bestaat dat de doorboring van de grondlagen midden in dit Natuurgebied de waterhuishouding ter plekke grondig zal verstoren, waardoor alle inspanningen die Natuurmonumenten zich getroost om de natuurlijke vegetatie met bijbehorende fauna in dit gebied te behouden en te ontwikkelen volledig teniet gedaan zal worden.Wij stellen daarom een verlegging van het tracé voor, zoals op het bijgevoegde kaartje staat aangegeven.

WAT IS DE ROL VAN HET NBEL IN SITUATIES ALS DEZE?
Een vraag aan het NBEL, waar wij als Natuurplatform Drentsche Aa graag antwoord op zouden willen hebben is de volgende:

Het is ons in de loop der tijd duidelijk geworden dat het NBEL een pot met geld beheert, en daaruit verschillende projecten financiert die in het Nationaal Landschap en Nationaal Park Drentsche Aa worden uitgevoerd. Wij hebben daarbij de indruk gekregen dat de projectvoorstellen door verschillende belanghebbende instanties en/of personen worden ingebracht en vervolgens door het NBEL worden beoordeeld op hun merites voor het betreffende gebied.
De aanleg van de door de NAM geplande transportleiding is van een heel andere orde en roept bij ons een aantal vragen op, die wij graag beantwoord zouden zien:

 1. Heeft het NBEL in situaties als deze, waarbij door instanties van buitenaf (de NAM in dit geval) projecten worden geëntameerd, die het Drentsche Aa-gebied bedreigen, een stem of een bevoegdheid om een dergelijk proces in goede banen te leiden?
 2. Is er een duidelijk geformuleerd beleid voor het Drentsche Aa-gebied, waaraan de uit te voeren plannen worden getoetst?
 3. Aan welke instantie legt het NBEL verantwoording af voor het gevoerde beleid?

Wij zouden op bovenstaande vragen graag een antwoord van u ontvangen.

Marianne van Albada
(namens het Natuurplatform Drentsche Aa)

Bijlagen:

Tijdens de vergadering werden de bovenstaande vragen alsvolgt beantwoord:

 1. Voorzitter Henk van het Land gaf aan dat het NBEL slechts een Platform is waar verschillende meningen bij elkaar komen en in binnenkomende projecten slechts een coördinerende rol heeft. Hij voelde zich echter wel aangesproken door de problematiek rond de geplande gasbuis en wilde zichzelf als gesprekspartner aanmelden bij de NAM.
 2. Kees Folkertsma beantwoordde deze vraag met een verwijzing naar het BIO-plan (Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan voor het Nationaal beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, opgesteld door Arcadis in 2002).
 3. Op de derde vraag kwam eigenlijk geen duidelijk antwoord.