home voorgesch. 2015 aanzet Natuurplatform
actueel 2008 2016 aanleg fietspad
data 2009 2017 paradise lost
thema's 2010 2018 protestwandeling
contact 2011 2019 inspreken NBEL 15 sept.
links 2012 2020 brief NBEL en Gemeente
archief 2013 2021 / 2022 stand van zaken oktober
nieuwsbrief 2014   handhavingsverzoek LNV

Het NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA zet zich in voor het behoud van RUST en RUIMTE in het Drentsche Aa gebied.
Sinds dit gebied is uitgeroepen tot Nationaal Park, lijkt de balans tussen Recreatie en Natuur te veel te verschuiven richting Recreatie. Wij zijn van mening dat in een kleinschalig gebied als het Stroomdal van de Drentsche Aa de rust en ruimte in de natuur alleen bewaard kunnen blijven als er een voorzichtig beleid gevoerd wordt, dat voorkomt dat er te veel massale recreatie ontstaat. Dat betekent niet dat we tegen recreatie in het algemeen zijn; ieder mens moet van de natuur kunnen genieten, als hij daar behoefte aan heeft. We pleiten er alleen wel voor om goed in het oog te houden of de vormen van recreatie die plaatsvinden en de voorzieningen die aangelegd worden, de natuur zelf en haar andere bewoners (planten en dieren) geen schade berokkenen.

Het stroomdal van de Drentsche Aa is uitgeroepen tot Nationaal Park, maar omdat in dit gebied de scheiding tussen natuur, economische bedrijvigheid en bewoning niet duidelijk te trekken valt, is er een Overlegorgaan in het leven geroepen onder de naam Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL) dat de belangen van de verschilende belangengroepen tegen elkaar moet afwegen. Hoewel ook Staatsbosbeheer en Natuur- en Milieufederatie Drenthe in dit Overlegorgaan vertegenwoordigd zijn, blijkt in de praktijk de Natuur vaak ondergeschikt te worden gemaakt aan de economische en recreatieve belangen.

De belangen van de bewoners worden al helemaal niet vertegenwoordigd. Hoewel het NBEL veel doet aan informatie van het grote publiek, blijkt in de praktijk dat bewoners geen enkele werkelijke invloed hebben op de projecten die worden uitgevoerd, omdat ze in de meeste gevallen meer dan 1000 m verwijderd wonen van het gebied waar het om gaat en daarom op juridische gronden niet als "belanghebbende" worden aangemerkt en in hun bezwaren "niet ontvankelijk" worden verklaard. Ze mogen hun mening geven, maar de bestuurders zijn vrij om die mening naast zich neer te leggen, wat ze dan vaak ook doen.

Tijdens de uitvoering van het project Fietspad Okkenveen-Noordlaarderbos, werden de bewoners van Noord- en Midlaren geconfronteerd met de onmogelijkheid voor omwonenden om werkelijk invloed uit te oefenen op de plannen die in hun directe leefomgeving op stapel staan. Dat was de reden voor het oprichten van het Natuurplatform Drentsche Aa, een organisatie van verontruste bewoners van het Drentsche Aa gebied, die de ontwikkelingen in het Stroomdal van de Aa kritisch wil volgen en een juridische structuur bezit die het mogelijk maakt, bezwaren van bewoners een stem te geven.

homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen