Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
       
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2010 , -----------------------> ga naar 2010
02-01-2011 Start landelijke campagne HART VOOR NATUUR
Twintig natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties, hebben de handen ineen geslagen voor natuur en landschap in Nederland. Onder de noemer 'Hart voor Natuur' vragen de organisaties aandacht voor de gevolgen van de buiten-proportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Op zondag 2 januari 2011 gaan de landelijke acties van start.
02-01-2011 PvdA komt met initiatief voor natuurwet (Bericht Natuur- en Milieufederatie) NMF-Drenthe
De PvdA neemt het initiatief voor een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter wordt beschermd. Dat heeft PvdA-leider Job Cohen bekendgemaakt in het Nationaal Park Veluwezoom, waar hij meedeed aan een publieksactie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties tegen de komende bezuinigingen.
02-02-2011 56.000 nieuwjaarsboodschappen fluiten kabinet terug voor een beter natuurbeleid
Vandaag heeft Staatsecretaris Bleker 56.000 nieuwjaarsboodschappen in ontvangst genomen waarin het kabinet wordt opgeroepen Vogels en Natuur toekomst te geven. De actie is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Klik op het logo voor meer info.
04-02-2011 Provincies: natuurgebieden in gevaar door bezuinigingen (artikel in NRC) lees verder op pagina EHS
Natuurgebieden zijn niet meer te onderhouden als het kabinet vasthoudt aan de bezuinigingen op natuur op korte termijn. Dan lopen zelfs onze Nationale Parken gevaar. Dit zegt gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe in een artikel in NRC-Handelsblad.
05-02-2011 Het antwoord van de Gemeente op ons Verslag Monitoring, en onze reactie daarop lees verder op
pagina Monitoring
Begin april 2010 hebben wij ons Verslag Monitoring van het fietspad Okkenveen-Westerlanden aangeboden aan wethouder Assies.
Op 30 augustus van dat jaar, kregen we antwoord op een deel van onze vragen, een ander deel werd doorverwezen naar het NBEL omdat er meerdere partijen bij betrokken waren, die alle vertegenwoordigd zijn in het Overlegorgaan. Uiteindelijk kwamen de laatste antwoorden op 9 december 2010 binnen. Hoewel het tussentijdse overleg met de Gemeente redelijk constructief is verlopen, zijn we met de beantwoording in zijn totaliteit niet echt gelukkig. Reden voor Marianne van Albada, die het Verslag monitoring indertijd samenstelde, om in een discussiestuk "VRAAG & ANTWOORD" nog eens alles op een rijtje te zetten.
10-02-2011 Gesprek met wethouder Assies over de gang van zaken rond het fietspad lees verder op
pagina Monitoring
Inmiddels heeft er op 9 februari 2011 een gesprek plaatsgevonden met wethouder Assies en de gemeente-ambtenaren Nanninga en Ploeger, waarop een aantal praktische zaken zijn doorgenomen. Daarbij bleek dat er bij de gemeente in ieder geval de bereidheid bestaat om onze inbreng serieus te nemen en er naar vermogen iets mee te doen.
In de fase van de aanleg van het fietspad en de 2 jaren daarna lag de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het pad (met name de bermen) nog bij de aannemer die het werk heeft uitgevoerd. Per 1 januari van dit jaar valt het beheer van het fietspad volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze zijn daarop aan te spreken en willen zich ook inspannen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
20-02-2011 Landelijke actiedag tegen het huidige kabinetsbeleid loop warm voor de natuur
Ook in Drenthe hebben de natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen. Samen met Het Drentse Landschap, het IVN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen ze iedereen op om letterlijk en figuurlijk warm te lopen voor de natuur in Drenthe. In februari organiseren ze hiervoor een natuurestafette door Drenthe. Eindpunt is het Dwingelderveld, waar op zondag 20 februari het hoogtepunt van de Drentse acties plaatsvindt. Meer info. plaatje
21-02-2011 Fotoreportage over het Wildeveen en andere wilde stukjes natuur tussen Vijftig Bunder en Drentsche Aa
Fotoverslag van een aantal verwilderde stukjes natuur grenzend aan het Wildeveen in Midlaren, gemaakt op 17 februari, een dag met prachtig winterlicht. Van ouds is het Wildeveen eigenlijk een moerasgebied en dat is het nog steeds, hoewel een deel ervan in gebruik is als paardenweide.
Aan de rand van het Wildeveen ligt campingboerderij en huifkarverhuur "De Bult". Een glooiend zandpad verbindt deze plek met de Westertseweg, die de grens vormt tussen Vijftig Bunder, Noordlaarderbos en de madelanden langs de Drentsche Aa. Verder zijn er geen paden. De wilde stukjes land die er aan grenzen zijn moeilijk begaanbaar en drassig. Er zijn geen paden en ze zijn niet toegankelijk voor publiek. Deze fotoreportage geeft een inkijkje in de schoonheid van deze kleine stukjes wilde natuur, waar dieren en planten de wereld nog voor zich alleen hebben.
01-03-2011 Beleef de Lente - Kijk mee in 8 vogelnesten
Net als de afgelopen jaren heeft Vogelbescherming weer haar site "Beleef de Lente" geopend, waarop je via een aantal webcams het broedgedrag van 8 verschillende vogelsoorten kunt volgen. Zeer de moeite waard!
03-03-2011 Boerderij van minicamping De Bult, bij het Wildeveen, afgebrand filmpje van de brand
Veertien dagen na onze fotoreportage over het Wildeveen, is de boerderij van camping de Bult aan het Wildeveen afgebrand. Via de foto rechts zijn wat beelden te zien van voor en na de brand. In de titelbalk een link naar een filmpje op YouTube.
04-03-2011 "Landmark" bij Toegangspoort Wedbroeken van Nationaal park Drentsche Aa filmpje van RTV-Drenthe
Bij Toegangspoort Wedbroeken tussen Zuidlaren en Tynaarlo is een "landmark" onthuld. De plaatsing van dit ca 10 meter hoge kunstwerk van beeldhouwer Carel Lanters moet aan toeristen die het Drentse Aa-gebied bezoeken duidelijk maken, dat Toegangspoort Noord zich hier bevindt. Provincie en gemeenten hebben rondom het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa een aantal grote parkeerplaatsen (toegangspoorten) ingericht, om te bevorderen dat bezoekers hun auto aan de randen van het Nationaal Park parkeren en niet overal in het gebied. landmark
Op zichzelf is dit een loffelijk streven, maar wel teveel bedacht van achter het bureau. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen hun auto toch het liefst zo dicht mogelijk bij hun vertrekpunt willen neerzetten. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want als je eerst een uur moet lopen voor je aan je eigenlijke wandeling kunt beginnen, ben je al moe voordat je er bent. Wat dat betreft ligt Toegangspoort Wedbroeken gewoon te ver verwijderd van een groot wandelgebied.
Aan parkeerplaats Wedbroeken is ca 850.000 euro uitgegeven. Het geheel is "verfraaid" met hardhouten vlonders die geen andere functie hebben, dan een fout geplande parkeerplaats aan te kleden met fout hout. Er zijn heel originele speeltoestellen voor kinderen ontworpen, waarvan nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Ze zijn mooi, maar staan op de foute plek. Ze hadden beter op het plein van een basisschool in een naburig dorp kunnen staan. Ook de boomvorm van Carel Lanters is mooi. Het lijkt of hij de kronkelige eikentakken van de bomen aan het Wedbroek als inspiratiebron heeft genomen. (zie de fotoserie in de rechterkolom) wedbroeken
En natuurlijk is het mooi, dat de provincie Drenthe bereid is geld uit te trekken voor het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. Maar met dit alles wordt ook één ding heel duidelijk: De belangrijkste doelstelling van het Nationaal Park is niet de natuur op zich, maar de natuur ten dienste van de mens. De natuur is er voor de recreant, voor de economie, voor de ontwerpers, voor de waterberging, zodat de mensen in Groningen geen natte voeten krijgen. Soms kan de natuur daarvan meeprofiteren, als er nieuwe gebieden als natuur worden ingericht, maar Nederland is zo vol mensen en voor die mensen is nog maar zo weinig natuur over, dat de provincie Drenthe nu bezig is haar "rust en ruimte" en misschien daarmee ook haar "ziel" als handelswaar te verkopen...
05-03-2011 Bezwaren tegen het schrappen van uitbreiding ecologische hoofdstructuur Lees meer over de EHS
Van alle kanten worden er bezwaren geuit tegen het schrappen van de EHS door dit kabinet. Winsemius en Van Vollenhoven spraken zich als eersten uit tegen deze plannen. Lees meer op de themapagina EHS (via de link hierboven)
08-03-2011 Bewoners Westerbroek boos over bemoeienis 2e Kamer met de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen Lees meer op de pagina
over faunapassages
Op 5 november 2010 plaatsten we al een berichtje, dat de provincie Groningen, tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet in, de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen verder wil voltooien. Inmiddels heeft het kamerlid Koppejan hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Bleker en hem gevraagd af te zien van financiering van dit project.
08-03-2011 Uitgezette bever al na enkele uren doodgereden meer op de pagina bevers
Het Groninger Landschap heeft zaterdag een bever uitgezet in de Drentsche Aa, als toekomstige partner van de bever die al sinds vorige winter in de Drentsche Aa verblijft. Helaas is het dier al enkele uren later doodgereden op de A28.
09-03-2011 Hoogtemetingen in het Noordlaarderbos door vrijwilligers,
begeleid door een landmeter met professionele apparatuur.
reportage van RTV-Drenthe
over start van de metingen
Half november vorig jaar werd er door Natuurmonumenten een oproep gedaan om vrijwilligers te werven voor een nader onderzoek in het Noordlaarderbos naar hoogteverschillen en andere sporen, die iets zouden kunnen vertellen over de geschiedenis van dit gebied.
In de Vijftig Bunder liggen enkele grafheuvels en ook Celtic fields en het is heel goed mogelijk dat dergelijke prehistorische monumenten zich ook uitstrekken tot in het Noordlaarderbos. In de middeleeuwen en ook in de prehistorie liep hier al een route die over Hondsrug en Rolderrug via Coevorden naar het Duitse achterland leidde. Onder leiding van de provinciaal archeoloog Henny Groenendijk, die zelf in Noordlaren woont, helpt een groep vrijwilligers, waaronder ook enkele mensen van de werkgroep Van Duinweg tot beekdal van het Natuurplatform, mee met dit onderzoek.
09-03-2011 Crossmotoren vernielen dassenburcht in Wapserveen lees verder
op de pagina dassen
Op 8 maart ontdekte boswachter André Donker uit Zuid Drenthe, dat een dassenburcht bij Wapserveen ernstig verstoord werd door crossmotoren. De motorrijders maakten gebruik van smalle wildpaden, die ze tot een soort crossbaan hadden omgevormd en waarin de burcht als een twee meter hoge springschans diende. dassenburcht
Crossmotoren rond het Noordlaarderbos: Ook in de omgeving van het Noordlaarderbos worden regelmatig crossmotoren gesignaleerd, die met knetterende motor over de zandwegen scheuren, bij voorkeur nog ergens een smal paadje of een greppel meepikken en dan weer verdwijnen zonder aangesproken te kunnen worden. Ooit is er in het verleden een motoragent geweest die ook voorzien was van een crossmotor, met het doel de crossers te kunnen pakken en bekeuren. Maar de jongelui die hij zou moeten aanhouden, waren vele malen handiger met hun apparaat dan hij en dit heeft dus niet gewerkt. Toch zouden bewoners, wandelaars en ruiters graag zien, dat deze motorcrossers elders over een eigen crossbaan konden beschikken. In rechterkolom: foto's en een filmpje crossmotoren
crossmotoren
15-03-2011 Drents Groenmanifest voor voortzetting investeringen in platteland Lees verder op de pagina EHS
De Drentse landbouw- en natuurorganisaties overhandigden op 15 maart het Groenmanifest van Drenthe aan de Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar. Daarin pleiten zij gezamenlijk voor voortzetting van investeringen in het Drentse plattelanden de Ecologische Hoofdstructuur.
16-03-2011 "In memoriam bever", brief Willem Bok aan IVN, POP-groen en Natuurplatform Lees de brief
Het verongelukken van pas uitgezette de bever op de A28, was voor Willem Bok, van het Natuurplatform aanleiding om per brief de vrijwilligers van verschillende natuurorganisaties op te roepen, gezamenlijk actie te ondernemen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.
26-03-2011 Verboden toegang of natuurconsumptie voor iedereen? - column in de Volkskrant Lees verder
De verstoring van een dassenburcht door motorcrossers in Wapserveen, begin maart, bracht Caspar Janssen, columnist van de Volkskrant, er toe zich af te vragen of het openstellen van natuurgebieden ook leidt tot meer begrip en respect voor de natuur bij de gemiddelde Nederlander. Het lijkt erop dat dit niet het geval is.
27-03-2011 Recht op Natuur: staatssecretaris Bleker voor de rechter - een initiatief van DAS & BOOM logo
De bedreigingen van de Nederlandse natuur komen tegenwoordig uit Den Haag. Als staatssecretaris Henk Bleker echt gaat doen wat hij nu al vijf maanden verkondigt, dan zullen stelselmatig wetten, regels en internationale verdragen worden geschonden. De vereniging Das & Boom wil de natuur nu via juridische middelen beschermen. Dat maakte Jaap Dirkmaat zondag in het radioprogramma Vroege Vogels bekend: "Voor die juridische strijd wordt een steunfonds opgericht: Recht op Natuur. Ik roep iedereen die het belang van de natuur erkent om ons te steunen, want de kosten zullen in de tonnen lopen omdat er op allerlei plekken moet worden geprocedeerd." Lees verder op de pagina EHS
07-04-2011 Expositie Elias Nauta met aquarellen van vogels en landschap in Gemeentehuis Aa en Hunze, te Gieten
Van 7 april tot en met 24 mei is er tijdens kantooruren een expositie te zien van aquarellen van Elias Nauta in het gemeentehuis van Gieten. Elias Nauta is als leraar tekenen en biologie werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft hij zich als free-lancer toegelegd op het illustreren  van boeken, tijdschriften, gidsen en folders  ten behoeve van organisaties op het gebied van natuur, milieueducatie en toerisme. Ook heeft hij illustraties gemaakt voor determinatiewerken en wetenschappelijke uitgaven. Hij is lid van de Vogeltelgroep, die de vogelstand bijhoudt in het Drentsche Aa gebied.(zie ook de pagina interessante data)
18-04-2011 Presentatie "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" in het Nivon-huis te Noordlaren naar de PRESENTATIE
Op 18 april gaf de het Natuurplatform Drentsche Aa een presentatie van de plannen die de werkgroep "Van Duinweg tot Beekdal" in de afgelopen periode heeft uitgewerkt. Bedoeling was om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over mogelijkheden tot verbetering van het natuurgebied dat gelegen is tussen Duinweg en Drentsche Aa. Na de pauze werd er met de ca 30 aanwezigen gediscussiëerd over de voors en tegens van de naar voren gebrachte ideeën. Degenen die niet aanwezig konden zijn op de avond zelf, kunnen de presentatie alsnog bekijken via internet. Zie ook de pagina Duinweg-beekdal.
20-04-2011 Fietsexcursie "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" met instanties en terreinbeheerders Lees verder op pagina Duinweg-beekdal
Op 20 april hebben de leden van de werkgroep Duinweg-beekdal een fietsexcursie georganiseerd met de verantwoordelijke instanties en terreinbeheerders. De bedoeling was om ter plekke te laten zien, wat in de ogen van de bewoners de knelpunten zijn en wat er verbeterd zou kunnen worden. Over en weer werd commentaar geleverd en werden standpunten verduidelijkt.
02-05-2011 Nieuw beleid van het Waterschap voor de dijkjes langs de Drentsche Aa Lees verder op pagina "fietspad"
Het Waterschap heeft inmiddels maatregelen getroffen om de verstoring van vogels en reeën door het betreden van de dijken een halt toe te roepen, door aan het begin van de dijk een hek te plaatsen. Ook heeft het Waterschap zelf zijn maaibeleid aangepast.
03-05-2011 Formulering van een drietal "Speerpunten" voor de toekomst van het gebied Van Duinweg tot Beekdal
Na de discussie-avond met omwonenden in het NIVON-huis en het overleg met de terreinbeheerders tijdens de fietsexcursie, hebben we uit het grote aantal onderwerpen een aantal punten geselecteerd, dat breed gedragen wordt door alle partijen en ook wat praktische uitvoering betreft haalbaar lijkt. Deze onderwerpen zijn samengebracht in het stuk "SPEERPUNTEN", dat als basis moet gaan dienen voor verdere actie. speerpunten
17-05-2011 Radio-Interview Willem Bok met Tynaarlo Lokaal over Duinweg-Beekdal
Op dinsdag 17 mei was het Natuurplatform uitgenodigd voor een interview op Tynaarlo Lokaal. Willem Bok vertelde daar over de "Speerpunten" die de werkgroep Duinweg-Beekdal voor het gebied heeft opgesteld. interview
19-05-2011 DE ROGGELELIE, een teken van heel oude bewoning, groeide vroeger overal op de Hondsrug
Tot aan het begin van de vorige eeuw (ca 1920) werd het land op de Hondsrug nog op de oude manier bewerkt. Het ploegen gebeurde met behulp van paarden, aardappels rooien ging met de hand en er werden nog geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook het diepploegen (tot op 1,60 diep), zoals dat tegenwoordig machinaal gebeurt, behoorde nog niet tot de mogelijkheden. Het akkerland werd in die tijd (niet geheel tot vreugde van de boeren) opgevrolijkt door allerlei kleurige onkruiden, zoals klaproos, korenbloem, bolderik en roggelelie. Ook in Midlaren groeide deze roggelelie (lilium bulbiferum croceum) tot aan 1920 nog in de akkers ten noorden van het Midlaarder hunebed. De laatste vindplaatsen bevonden zich op de essen van Gieten en Bonnen. roggelelie
Lees verder

24-07-2011 Enquête over "Speerpunten" voor bewoners van het gebied Van Duinweg tot Beekdal klik voor de enquête hieronder
In de maanden juni en juli hebben de leden van de werkgroep Duinweg-Beekdal een enquête-formulier samengesteld dat in de komende weken uitgedeeld zal gaan worden aan de bewoners van het gebied. Omdat niet alle bewoners op onze voorlichtings bijeenkomsten aanwezig waren, leek het ons een goed idee om deze enquête huis aan huis te verspreiden bij degenen die in of in de directe nabijheid van het gebied wonen. enquête
01-09-2011 Stand van zaken Project Duinweg-Beekdal Lees verder...
Na de bewonersbijeenkomst afgelopen april in het NIVONhuis en de fietsexcursie met natuurterreinbeheerders en het Waterschap zijn we in de afgelopen periode als Werkgroep van het Natuurplatform Drentsche Aa flink aan de slag gegaan.
20-09-2011 Staatssecretaris Bleker schrapt 64 van de 190 beschermde natuurmonumenten  
Staatssecretaris Bleker wil de uitgaven voor natuurbeheer terugbrengen van 800 naar 200 miljoen. Om dat te bereiken wil hij 64 van de 190 natuurgebieden hun status van Beschermd Natuurmonument ontnemen. Natuurorganisaties zijn woedend: een reportage op Eén Vandaag. Ga naar de reportage... actie Das&boom
06-10-2011 Nieuwe natuurwet maakt natuur kopje kleiner (bericht van Natuurmonumenten) Lees meer...
Staatssecretaris Henk Bleker lanceert een voorstel voor een natuurwet, dat nergens op lijkt, aldus Natuurmonumenten. Alleen als het van Europa moet, worden dier- en plantensoorten wettelijk beschermd. Typische Nederlandse soorten als de das, de rivierkreeft en de vuursalamander vallen buiten de boot. Zelfs de egel moet het ontgelden. Staatssecretaris Bleker zegt dat deze wet ervoor moet zorgen dat mensen "een prettig gevoel" bij de natuur krijgen. Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten, vindt dit een regelrechte "gedachtenkronkel". Mensen zien natuur niet als een probleem, Bleker ziet de natuur als een probleem, en dat blijkt ook wel uit deze nieuwe wet.
07-10-2011 Agrarische natuur voor meeste soorten ongeschikt Lees meer...
Hoewel staatssecretaris Bleker vooral wil investeren in agrarische natuur, blijken daar maar weinig soorten van te profiteren. Voor behoud en herstel van biodiversiteit moet juist worden ingezet op natuurgebieden en verbindingen. De voornaamste reden daarvan is, naast het intensieve landgebruik en de ontwatering, de overmaat aan voedingsstoffen, met name stikstof en fosfaat. Er zijn maar weinig soorten die het volhouden in zo´n overbemeste omgeving. Dit geldt voor planten, maar ook voor dieren. Ons onderzoek aan dagvlinders laat zien dat 60% van de Nederlandse soorten afhankelijk is van schrale omstandigheden. Deze bieden een grotere variatie aan voedselplanten en ook vinden de rupsen er een voldoende warm microklimaat om zich te ontwikkelen. (Bericht afkomstig van de Vlinderstichting, gelezen in Natuurbericht) groot koolwitje
groot koolwitje
gedijt ook in landbouwgebied
26-10-2011 "De natuur doet er niet meer toe" (commentaar NRC op nieuwe natuurwet Bleker) NRC-commentaar
In de NRC van woensdag 26 oktober wordt vernietigend commentaar geleverd op de nieuwe natuurwet, die staatssecretaris Bleker voor ogen heeft. Bleker wil de Nederlandse natuurbescherming beperken tot de regelgeving die Europa afdwingt. In feite betekent dit, dat hij de Nederlandse belangen opgeeft, als die elders in Europa op peil zijn. De grutto's, kenmerkend voor Nederlandse weides, hoeven hier niet beschermd te worden; in Polen zijn er genoeg. Als Nederlanders straks nog van echte natuur willen genieten, zullen ze dus elders in Europa hun heil moeten zoeken. Bleker vindt het niet nodig om onze eigen natuur met respect te behandelen. Economie en winstbejag zijn belangrijker en natuur is daarbij alleen maar lastig.
28-10-2011 Bever doodgereden bij de brug bij Yde De Punt Lees meer op de beverpagina
Na een tip over een doodgereden bever vlakbij de brug over het Noord-Willemskanaal bij De Punt, heeft een medewerker van het Groninger Landschap ter plekke een onderzoek ingesteld. Het lichaam van het dier zelf was al verwijderd, maar op de weg waren nog wel sporen van een aanrijding te zien. Na de vondst van een tand was duidelijk dat het hier inderdaad een bever betrof.
Het lijkt erop, dat hiermee de enige bever die in het Drentsche Aa gebied rondzwierf aan zijn eind is gekomen.
04-11-2011 Uitkomsten van de enquête onder bewoners en conclusies van het Natuurplatform Lees meer op pagina Duinweg-beekdal
De enquêteformulieren die onder de bewoners van het gebied Duinweg-beekdal waren verspreid, zijn inmiddels verwerkt en er is een verslag gemaakt van de uitkomsten en de conclusies die het Natuurplatform er aan verbindt.
08-11-2011 Oproep van Natuurmonumenten om een enquête in te vullen over de nieuwe natuurwet site Ministerie
Staatssecretaris Bleker wil de drie bestaande natuurbeschermingswetten vereenvoudigen en vervangen door één natuurwet. Die wet heeft, zoals het concept er nu uitziet, echter verstrekkende gevolgen voor onze natuur. Het concept van de nieuwe natuurwet is openbaar en iedereen kan tot 18 november reageren via de site van het ministerie.
Natuurmonumenten grijpt deze mogelijkheid aan om het Nederlandse publiek te betrekken bij de plannen voor de natuur. Natuurmonumenten wil hiermee laten zien dat we ons hardmaken voor de natuur en de gevolgen van dit nieuwe wetsvoorstel. Onder de noemer HELP, roepen we mensen op om naar de site van Natuurmonumenten te gaan en daar een korte, heldere enquête in te vullen. In de enquête staan vragen die direct te maken hebben met de knelpunten in de nieuwe natuurwet. De uitkomst van de enquête gebruikt Natuurmonumenten in de pers, de beleidsbeïnvloeding en koppelen we uiteraard ook terug naar onze achterban.  help
18-11-2011 Wet natuur moet terug naar de tekentafel website Natuurmonumenten
Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hebben staatssecretaris Bleker opgeroepen zijn Wet natuur grondig te herzien. Volgens de organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, wordt met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard. U kunt het gehele bericht en de brief aan de staatssecretaris lezen op de website van Natuurmonumenten. over de nieuwe natuurwet
18-11-2011 Beoordeling Natuurakkoord door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is negatief rapport van het PBL
De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Het voldoen aan de harde internationale verplichtingen waaraan de Europese Commissie de Nederlandse natuurprestaties nu en in het komende decennium zal toetsen, komt daarmee verder buiten beeld te liggen. Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beoordeling van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur, uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze toets op het onderhandelingsakkoord is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.
21-11-2011 Fotoverslag van de film-avond ROTVOS, gehouden op 4 november 2011 foto's van de film-avond
In november vorig jaar werd op initiatief van het Natuurplatform de film IN HET LAND VAN DE DRENTSCHE AA vertoond. Dit jaar hebben we gekozen voor een wat minder romantische film, n.l. de film ROTVOS, gemaakt door Tijs Tinbergen en Jan Musch. Deze film laat iets zien van de dilemma's waarmee natuurbeheerders geconfronteerd worden, wanneer ze in hun terreinen een bepaalde soort van beheer uitvoeren, gericht op het behoud van een aantal dier- of plantensoorten. Ook voor de wetenschappelijk geschoolde natuurbeheerder blijkt het niet altijd makkelijk te zijn om voor God te spelen... De film werd vertoond voor donateurs en andere belangstellenden in De Barn te Midlaren. Na afloop van de film was er gelegenheid tot discussie met Tijs Tinbergen, een van de makers van de film.
Wie de film niet heeft gezien maar er graag meer van wil weten, kan gaan naar de site  ROTVOS.nl . Daar kunt u ook de DVD van de film bestellen. U kunt de film ook op Holland-doc bekijken via de link in de rechterkolom.
30-11-2011 Harener Weekblad en Oostermoer Noordenveld publiceren een artikel over enquête pagina Duinweg-Beekdal-enquête
N.a.v. de uitkomsten van de enquête onder bewoners, heeft het Natuurplatform een persbericht uitgegeven aan enkele plaatselijke kranten.
Het Harener weekblad plaatste als eerste een artikel op hun website.
Ook de Oostermoer Noordenveld plaatste in haar abonneekrant een stuk over dit onderwerp.
(Zie voor een verslag van de uitkomsten van de enquête de pagina Duinweg-Beekdal-enquête).
HarenerWeekblad
parkeren

Oostermoer Noordenveld
30-11-2011 Volkskrant: "Bleker past omstreden natuurwet aan na kritiek" naar pagina EHS
Tijdens het debat over de nieuwe natuurwet op 25 novemnber j.l. kreeg Bleker felle kritiek van de oppositie. Vijf dagen later paste hij de wet op enkele punten aan: op de smient mag nu toch niet gejaagd worden en hij wil ook niet dat vanuit Wassenaar 4wheeldrives naar Drenthe rijden om daar de hele dag te gaan knallen. Daarom moet de jacht voortaan regionaal georganiseerd worden. Lees meer op de pagina EHS.
05-12-2011 Brief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe
aan alle betrokkenen bij natuur en milieu in Drenthe
zie ook
pagina EHS
Op woensdag 14 december a.s. wordt het Onderhandelingsakkoord Natuur besproken in de Statencommissie Bestuur en Financiën. Het onderhandelingsakkoord staat geagendeerd om 13.00 uur. Wij vinden het van belang dat bij deze bespreking zoveel mogelijk mensen, die betrokken zijn bij natuur en milieu in Drenthe, aanwezig zijn en roepen jullie daarom op om in groten getale te komen. Op 20 september jl. hebben de gezamenlijke provincies en het IPO (Interprovinciaal Overleg) het onderhandelingsakkoord over natuur en het landelijk gebied bereikt. Pas als alle provinciebesturen met het akkoord hebben ingestemd en de Tweede Kamer het heeft goedgekeurd, is sprake van een definitief decentralisatieakkoord. In het onderhandelingsakkoord Natuur zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor natuur en het landelijk gebied van het Rijk naar de provincies. Het Rijk geeft daar echter niet de benodigde financiële middelen bij.
Wij zijn van mening dat Drenthe niet moet instemmen met het onderhandelingsakkoord Natuur zo lang er geen duidelijkheid is over de beschikbare financiële middelen voor natuur.
09-11-2011 Oproep van het Drents Landschap om aanwezig te zijn bij de Statenvergadering in het Provinciehuis
Red de natuur in Drenthe! Kom massaal naar het Provinciehuis. Ook het Drents Landschap roept iedereen op om op 14 december tussen 13 en 15 uur aanwezig te zijn op het Provinciehuis, bij de behandeling van het Natuurakkoord dat is overeengekomen tussen staatssecretaris Bleker en het IPO (Interprovinciaal Overleg). oproep van het
Drents Landschap
Op 21 december ligt het onderhandelingsakkoord ter instemming voor bij de Provinciale Staten van Drenthe. Als het huidige akkoord door de provincie wordt getekend op 24 december dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de natuur in Drenthe. Daarom moeten we met zoveel mogelijk mensen bij de Statenvergadering aanwezig zijn om duidelijk te maken dat het huidige akkoord uitermate slecht uitpakt voor onze natuurrijke maar ook financieel arme provincie.
12-12-2011 Drenthe moet nu niet instemmen met het onderhandelingsakkoord natuur bericht op website Natuur- en Milieufederatie Drenthe
Gedeputeerde Staten (GS) stelt de Provinciale Staten voor de ondertekening op te schorten zo lang het onduidelijk is of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de natuur en het landelijk gebied van Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft deze lijn, maar vindt ook dat de provincie zelf flink in het plattelandsbeleid moet investeren wanneer er landelijk aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lees meer op de website van Natuur- en Milieufederatie Drenthe.
12-12-2011 Natuurakkoord Bleker staat op losse schroeven bericht RTV-Drenthe
bericht in de Volkskrant
Na bijna een jaar praten bereikten staatssecretaris Henk Bleker en de vereniging van provincies (IPO) in september overeenstemming over het 'natuurakkoord'. Maar voordat het akkoord in werking treedt moeten alle Provinciale Staten en de Tweede Kamer ermee instemmen. Dat gaat niet meer lukken. Vrijdag stemde de Provinciale Staten van Noord-Brabant al tegen. Noord-Holland gaat vandaag waarschijnlijk tegenstemmen, en of Flevoland en Groningen akkoord gaan, is allerminst zeker.
12-12-2011 Maandagavond 12 december om 11 uur: al 19.000 bomen besteld bomenteller
Partij voor de Dieren
De teller van het boom-plant protest tikt gestaag door. Om 11 uur vanavond waren er al ruim 19.000 bomen verkocht. zie ook
de pagina EHS
12-12-2011 Maatregelen voor veiliger oversteek bevers (bericht van het Groninger Landschap) lees meer op de beverpagina
Kropswolde: Bij de brug tussen de natuurgebieden Leinewijk en Wolfsbarge in Kropswolde is vorige week een raster geplaatst, dat moet voorkomen dat bevers vanuit het vaartje de weg op kunnen kruipen. Deze voorziening is met voorrang aangebracht, omdat er in de buurt van het vaartje een hele familie bever huist.
18-12-2011 Oproep Drents Landschap en Natuur- en Milieufederatie Drenthe om aanwezig te zijn op de
Provinciale Staten vergadering a.s. maandag 19 december 2011 om 19 uur (Statenzaal Provinciehuis Assen)
De Statenvergadering waarop de stemming zal plaatsvinden over het Natuurakkoord van staatssecreataris Bleker, en die oorspronkelijk gepland was op woensdag 21 december, is vervroegd naar maandagavond 19 dec. De Commissaris van de Koningin, de heer J. Tichelaar heeft tot dit extra overleg besloten, gezien het grote belang van dit onderwerp voor de relatief natuurrijke provincie Drenthe.
Op dinsdag 20 december zal de Tweede Kamer n.l. besluiten nemen over moties die relevant zijn voor de impact van het akkoord voor Drenthe. Daarom is het van belang dat Provinciale Staten van Drenthe nog voor dinsdag a.s. zijn standpunt kan bepalen t.a.v. het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Als reactie/aanvulling op de reeds gevoerde discussie over dit onderwerp, wil Gedeputeerde Munniksma maandagavond het akkoord en zijn opvatting daarover nog nader toelichten.
De aanwezigheid van veel mensen is hopelijk voor de Statenleden een stimulans om de juiste beslissing te nemen.
19-12-2011 Gedeputeerde Rein Munniksma wijst uiteindelijk toch het Natuurakkoord af interview Munniksma op RTV-Drenthe
In de extra vergadering van Proviniale Staten vanavond, hield Rein Munniksma, gedeputeerde voor de PvdA, een geëmotioneerd betoog, waarbij hij een negatief advies uitsprak t.a.v. het voorgestelde Natuurakkoord met staatssecretaris Bleker. Na ruim een jaar onderhandelen, waarbij Munniksma geprobeerd heeft een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de provincie Drenthe, bleek dat Bleker tijdens, maar ook na de onderhandelingen steeds opnieuw de spelregels veranderde. Deze onbetrouwbaarheid van de overheid (in de persoon van Bleker), maakt dat Munniksma adviseert het akkoord niet te ondertekenen. Hiermee zijn de stemverhoudingen in de Staten drastisch gewijzigd, omdat behalve Groen Links, D66, SP en Christen Unie, nu ook de fractie van de PvdA a.s. woensdag zal tegenstemmen.
21-12-2011 Provincie stemt tegen natuurakkoord bericht op RTV-Drenthe
Drenthe heeft nu ook formeel het natuurakkoord met het rijk afgewezen. De staten hebben woensdagmiddag in meerderheid tegen het akkoord gestemd. Drenthe staat niet alleen, want ook Groningen, Friesland en Brabant hebben het natuurakkoord afgewezen. Flevoland wacht eerst een bemiddeling af voor de provincie voor of tegen het akkoord stemt.
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2012 , -----------------------> ga naar 2012
  naar top van pagina
     
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016 fietspad Okkenveen  
data 2009 2017 Duinweg-beekdal  
thema's 2010 2018 Transferium De Punt  
contact 2011 2019 project bermbeheer
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022    
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen